آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ترکمنستان 27101110 بنزين 329,764,092 2,208,978,267,386 Rls. 222,981,495 $
2 1388 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 168,405,312 1,249,513,428,966 Rls. 126,275,718 $
3 1388 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 32,306,069 191,530,103,372 Rls. 19,319,098 $
4 1388 ترکمنستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 86,963,953 145,620,553,426 Rls. 14,677,755 $
5 1388 ترکمنستان 27131200 كك نفت تكليس شده 31,210,298 96,489,021,310 Rls. 9,776,338 $
6 1388 ترکمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,189,825 24,360,660,347 Rls. 2,442,174 $
7 1388 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 1,497,049 20,330,677,470 Rls. 2,054,106 $
8 1388 ترکمنستان 27131100 كك نفت تكليس نشده 8,000,000 15,926,436,000 Rls. 1,608,000 $
9 1388 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 747,700 6,998,028,724 Rls. 710,408 $
10 1388 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 3,420,438 6,590,044,861 Rls. 662,379 $
11 1388 ترکمنستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 2,478,450 5,315,767,360 Rls. 535,702 $
12 1388 ترکمنستان 10011090 ساير گندم سخت 1,890,444 4,602,230,602 Rls. 463,514 $
13 1388 ترکمنستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 642,800 4,002,094,580 Rls. 411,865 $
14 1388 ترکمنستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 200,000 2,640,877,595 Rls. 266,024 $
15 1388 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 1,355,910 1,867,859,535 Rls. 186,705 $
16 1388 ترکمنستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,800 1,742,978,034 Rls. 174,002 $
17 1388 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 20,209 1,678,170,398 Rls. 167,143 $
18 1388 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذكور در جاي ديگر 185,718 1,408,686,336 Rls. 141,888 $
19 1388 ترکمنستان 28012000 يد 5,500 1,380,293,029 Rls. 138,037 $
20 1388 ترکمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر 294,720 1,200,959,380 Rls. 120,623 $
21 1388 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 60,850 755,925,238 Rls. 78,277 $
22 1388 ترکمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 1,400,195 605,315,313 Rls. 63,041 $
23 1388 ترکمنستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,750 436,521,750 Rls. 43,827 $
24 1388 ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 80,850 436,491,328 Rls. 43,877 $
25 1388 ترکمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 320,000 434,160,000 Rls. 44,006 $
26 1388 ترکمنستان 31055100 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 83,166 396,197,047 Rls. 40,186 $
27 1388 ترکمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 20,000 343,681,341 Rls. 34,041 $
28 1388 ترکمنستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 40,510 335,662,874 Rls. 33,551 $
29 1388 ترکمنستان 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 23,000 308,900,770 Rls. 31,205 $
30 1388 ترکمنستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 20,000 261,874,860 Rls. 26,130 $
31 1388 ترکمنستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 16,200 253,129,590 Rls. 25,270 $
32 1388 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 104,500 250,368,890 Rls. 25,175 $
33 1388 ترکمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 22,500 218,670,112 Rls. 21,852 $
34 1388 ترکمنستان 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 10,658 147,656,100 Rls. 15,075 $
35 1388 ترکمنستان 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 59,200 105,928,813 Rls. 10,684 $
36 1388 ترکمنستان 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 23,000 104,047,896 Rls. 10,517 $
37 1388 ترکمنستان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 450 96,108,150 Rls. 9,649 $
38 1388 ترکمنستان 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 5,750 86,037,095 Rls. 8,693 $
39 1388 ترکمنستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 2,000 61,047,120 Rls. 6,322 $
40 1388 ترکمنستان 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 1,900 56,544,857 Rls. 5,679 $
41 1388 ترکمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 250 56,050,860 Rls. 5,628 $
مجموع کل
3,997,927,458,715 ريال
مجموع کل
403,695,659 دلار
[1]