آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 بوسني وهرزگوين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 12,469,330 39,078,022,044 Rls. 4,001,436 $
2 1388 بوسني وهرزگوين 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 9,895 655,177,080 Rls. 66,889 $
3 1388 بوسني وهرزگوين 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,450 498,087,026 Rls. 50,231 $
4 1388 بوسني وهرزگوين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 4,750 433,128,510 Rls. 43,645 $
5 1388 بوسني وهرزگوين 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 8,100 417,048,494 Rls. 41,747 $
6 1388 بوسني وهرزگوين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 16,798 380,300,000 Rls. 38,003 $
7 1388 بوسني وهرزگوين 84138200 بالابرهاي آبگونها 7,300 308,394,926 Rls. 30,963 $
8 1388 بوسني وهرزگوين 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 1,120 205,479,335 Rls. 20,484 $
9 1388 بوسني وهرزگوين 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 1,190 101,140,080 Rls. 10,200 $
10 1388 بوسني وهرزگوين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,500 89,961,333 Rls. 9,032 $
11 1388 بوسني وهرزگوين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 130 60,711,860 Rls. 6,134 $
12 1388 بوسني وهرزگوين 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,100 43,683,178 Rls. 4,405 $
13 1388 بوسني وهرزگوين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 150 4,983,758 Rls. 500 $
مجموع کل
42,276,117,624 ريال
مجموع کل
4,323,670 دلار
[1]