آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 42,015,724 372,905,750,194 Rls. 37,737,269 $
2 1388 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 2,626,077 367,689,221,117 Rls. 37,032,393 $
3 1388 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 5,816,422 199,776,078,354 Rls. 20,067,177 $
4 1388 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 62,449,336 183,856,503,151 Rls. 18,356,686 $
5 1388 بلژيک 29304000 متيونين 2,484,700 132,596,732,573 Rls. 13,352,835 $
6 1388 بلژيک 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,813,645 123,498,117,289 Rls. 12,450,259 $
7 1388 بلژيک 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 4,164,600 123,080,114,521 Rls. 12,364,890 $
8 1388 بلژيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,438,297 114,769,443,265 Rls. 11,556,868 $
9 1388 بلژيک 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت 345,677 113,125,377,425 Rls. 11,630,210 $
10 1388 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 24,340 108,474,255,403 Rls. 10,939,065 $
11 1388 بلژيک 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 71,410 102,170,000,000 Rls. 10,258,851 $
12 1388 بلژيک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 233,734 100,263,491,345 Rls. 10,058,415 $
13 1388 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 555,959 96,677,475,857 Rls. 9,690,670 $
14 1388 بلژيک 40022000 كائوچوي بوتادين 1,670,799 96,042,011,259 Rls. 9,656,374 $
15 1388 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,014,250 87,000,104,831 Rls. 8,754,337 $
16 1388 بلژيک 38151200 كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياتركيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 49,980 86,046,987,110 Rls. 8,664,484 $
17 1388 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 510,807 79,197,770,520 Rls. 7,970,030 $
18 1388 بلژيک 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 948,138 75,995,815,379 Rls. 7,615,957 $
19 1388 بلژيک 29291000 ا يزوسيانات ها 3,741,478 72,631,064,645 Rls. 7,306,893 $
20 1388 بلژيک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 4,238 67,575,217,204 Rls. 6,832,611 $
21 1388 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 294,748 67,276,586,044 Rls. 6,812,928 $
22 1388 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,347,256 61,349,982,000 Rls. 6,168,927 $
23 1388 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 224,382 61,019,108,614 Rls. 6,117,738 $
24 1388 بلژيک 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر 2,931,667 60,227,787,580 Rls. 6,042,868 $
25 1388 بلژيک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 3,153,040 56,044,111,787 Rls. 5,646,733 $
26 1388 بلژيک 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي (U.H.T) 36,848 55,418,279,317 Rls. 5,569,971 $
27 1388 بلژيک 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,216,457 54,372,572,368 Rls. 5,522,476 $
28 1388 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 378,996 51,071,305,593 Rls. 5,153,837 $
29 1388 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 135,025 49,518,498,737 Rls. 4,977,164 $
30 1388 بلژيک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 80,968 48,883,723,071 Rls. 4,908,004 $
31 1388 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 44,506 43,730,180,632 Rls. 4,413,743 $
32 1388 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 20,047 40,977,423,571 Rls. 4,143,268 $
33 1388 بلژيک 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 10,390,604 39,551,863,542 Rls. 3,975,519 $
34 1388 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 24,036 36,073,078,884 Rls. 3,630,835 $
35 1388 بلژيک 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 4,391,200 34,838,621,419 Rls. 3,524,968 $
36 1388 بلژيک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 23,396 34,687,454,519 Rls. 3,476,758 $
37 1388 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشك كامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 424,334 34,503,293,402 Rls. 3,460,745 $
38 1388 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,236,515 32,794,902,545 Rls. 3,349,131 $
39 1388 بلژيک 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 1,380 31,756,517,002 Rls. 3,178,831 $
40 1388 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 144,390 31,061,137,295 Rls. 3,136,372 $
41 1388 بلژيک 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,906,549 30,631,542,865 Rls. 3,087,331 $
42 1388 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 190,706 28,735,880,779 Rls. 2,889,944 $
43 1388 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 2,249,120 27,357,052,001 Rls. 2,750,794 $
44 1388 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 28,558 26,861,831,350 Rls. 2,729,168 $
45 1388 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,700,568 25,753,857,421 Rls. 2,580,969 $
46 1388 بلژيک 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 461,760 25,579,586,973 Rls. 2,575,627 $
47 1388 بلژيک 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 7,490 25,556,792,376 Rls. 2,578,420 $
48 1388 بلژيک 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,646,239 23,875,950,398 Rls. 2,391,597 $
49 1388 بلژيک 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 223,730 22,841,428,669 Rls. 2,336,170 $
50 1388 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 26,492 22,681,570,078 Rls. 2,270,047 $
51 1388 بلژيک 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 69,033 22,674,806,058 Rls. 2,281,201 $
52 1388 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 318,352 22,545,365,175 Rls. 2,278,735 $
53 1388 بلژيک 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 1,265,160 22,212,581,801 Rls. 2,232,015 $
54 1388 بلژيک 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 6,926 22,088,332,415 Rls. 2,223,082 $
55 1388 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 443,877 21,369,943,545 Rls. 2,157,304 $
56 1388 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 3,726 20,889,450,012 Rls. 2,100,459 $
57 1388 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 633,340 20,830,696,662 Rls. 2,095,468 $
58 1388 بلژيک 73069090 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 486,767 20,220,070,572 Rls. 2,027,481 $
59 1388 بلژيک 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردكرده ا ز نوع گاو 499,870 20,158,750,000 Rls. 2,040,359 $
60 1388 بلژيک 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 174,100 19,635,364,092 Rls. 1,975,985 $
61 1388 بلژيک 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 73,858 19,435,179,889 Rls. 1,953,622 $
62 1388 بلژيک 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 270,992 19,182,194,394 Rls. 1,932,978 $
63 1388 بلژيک 29221290 ساير ا ملاح دي ا تانول آمين بجزكوكونات دي ا تانول ا مين 584,800 18,552,491,027 Rls. 1,881,782 $
64 1388 بلژيک 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,097,750 18,551,694,973 Rls. 1,870,775 $
65 1388 بلژيک 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 63,341 18,513,000,000 Rls. 1,845,579 $
66 1388 بلژيک 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 452,859 17,938,818,697 Rls. 1,802,366 $
67 1388 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 84,447 17,770,130,403 Rls. 1,783,428 $
68 1388 بلژيک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 77,140 17,491,142,851 Rls. 1,750,251 $
69 1388 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 749,020 17,350,683,753 Rls. 1,746,827 $
70 1388 بلژيک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 76,754 17,243,287,335 Rls. 1,737,110 $
71 1388 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 347,200 16,942,604,285 Rls. 1,705,387 $
72 1388 بلژيک 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 516,963 16,603,866,021 Rls. 1,656,058 $
73 1388 بلژيک 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 391,469 16,465,337,445 Rls. 1,667,207 $
74 1388 بلژيک 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 576,700 16,206,379,409 Rls. 1,625,828 $
75 1388 بلژيک 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 733,264 16,079,113,980 Rls. 1,630,698 $
76 1388 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 1,077,040 15,761,975,805 Rls. 1,593,912 $
77 1388 بلژيک 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 118,556 15,368,605,524 Rls. 1,548,415 $
78 1388 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 125,220 15,096,994,540 Rls. 1,521,218 $
79 1388 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 97,653 14,698,488,165 Rls. 1,483,807 $
80 1388 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 133,324 14,559,473,795 Rls. 1,463,908 $
81 1388 بلژيک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 35,154 14,189,394,332 Rls. 1,427,293 $
82 1388 بلژيک 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 1,383,786 14,154,105,380 Rls. 1,422,666 $
83 1388 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 9,360 13,859,413,854 Rls. 1,394,347 $
84 1388 بلژيک 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 535,310 13,778,000,000 Rls. 1,377,800 $
85 1388 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 17,161 13,649,938,917 Rls. 1,375,847 $
86 1388 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 403,236 13,166,417,229 Rls. 1,323,571 $
87 1388 بلژيک 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 115,956 12,831,025,678 Rls. 1,285,447 $
88 1388 بلژيک 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 9,317 12,519,419,051 Rls. 1,267,208 $
89 1388 بلژيک 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 728,450 11,883,313,931 Rls. 1,196,124 $
90 1388 بلژيک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 288,856 11,613,007,340 Rls. 1,170,378 $
91 1388 بلژيک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 424,053 11,579,050,000 Rls. 1,169,654 $
92 1388 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 616,000 11,414,957,672 Rls. 1,147,391 $
93 1388 بلژيک 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژكتوري(digital liner actuator -stepper motor) 20,758 11,132,298,691 Rls. 1,130,546 $
94 1388 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 4,104 11,051,760,107 Rls. 1,108,473 $
95 1388 بلژيک 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 229,060 10,760,400,000 Rls. 1,084,317 $
96 1388 بلژيک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,233 10,373,252,615 Rls. 1,045,418 $
97 1388 بلژيک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 2,021,625 10,364,774,735 Rls. 1,042,583 $
98 1388 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 281,450 10,315,074,404 Rls. 1,040,977 $
99 1388 بلژيک 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 4,827 10,211,528,591 Rls. 1,032,498 $
100 1388 بلژيک 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده. 446,370 9,725,922,963 Rls. 994,267 $
101 1388 بلژيک 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 12 9,672,172,993 Rls. 974,171 $
102 1388 بلژيک 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 187,202 9,526,933,039 Rls. 966,318 $
103 1388 بلژيک 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 106,975 9,179,755,983 Rls. 921,011 $
104 1388 بلژيک 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 18,757 9,170,574,641 Rls. 931,164 $
105 1388 بلژيک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,983 9,077,111,900 Rls. 919,094 $
106 1388 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 11,708 8,925,763,010 Rls. 903,970 $
107 1388 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 579,679 8,814,188,941 Rls. 887,264 $
108 1388 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 67,270 8,781,358,072 Rls. 886,852 $
109 1388 بلژيک 84818060 وا لوباكس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريك جعبه برا ي كنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 15,396 8,563,555,583 Rls. 859,019 $
110 1388 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 30,260 8,433,583,671 Rls. 848,631 $
111 1388 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 20,194 8,231,494,701 Rls. 828,236 $
112 1388 بلژيک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 34,023 8,046,301,531 Rls. 814,352 $
113 1388 بلژيک 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 51,777 7,878,301,597 Rls. 794,157 $
114 1388 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,107 7,876,905,721 Rls. 791,163 $
115 1388 بلژيک 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 33,397 7,783,637,569 Rls. 810,627 $
116 1388 بلژيک 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 146,202 7,387,518,512 Rls. 742,837 $
117 1388 بلژيک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 5,076 7,359,295,454 Rls. 742,592 $
118 1388 بلژيک 28230000 ا كسيدهاي تيتان 168,000 7,324,493,703 Rls. 739,974 $
119 1388 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 20,840 7,230,016,961 Rls. 735,002 $
120 1388 بلژيک 39032000 كوپليمرهاي استرن ا كريلونيتريل - (SAN) به ا شكال ا بتدا ئي 240,000 7,116,541,243 Rls. 715,313 $
121 1388 بلژيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 124,648 7,049,677,606 Rls. 709,240 $
122 1388 بلژيک 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 20,550 6,992,750,000 Rls. 700,396 $
123 1388 بلژيک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 73,600 6,874,934,130 Rls. 700,455 $
124 1388 بلژيک 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 1,260 6,856,151,643 Rls. 689,407 $
125 1388 بلژيک 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 322,240 6,854,677,040 Rls. 689,390 $
126 1388 بلژيک 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 24 6,757,319,966 Rls. 681,458 $
127 1388 بلژيک 29215100 ا ورتو,-متا,-پارا- فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها ,ومشتقات , ا ملاح ا ين محصولات 120,000 6,660,966,431 Rls. 666,763 $
128 1388 بلژيک 70182010 دا نه هاي ريزكروي ا زشيشه كه قطرا ن ا ز يك ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 1,056,000 6,614,860,897 Rls. 666,751 $
129 1388 بلژيک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 24,408 6,426,850,056 Rls. 658,368 $
130 1388 بلژيک 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 188,494 6,375,941,044 Rls. 643,942 $
131 1388 بلژيک 28220000 ا كسيد وهيدروا كسيدهاي كبالت, ا كسيدهاي كبالت تجارتي 20,628 6,335,114,440 Rls. 638,096 $
132 1388 بلژيک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 6,927 6,333,460,622 Rls. 638,044 $
133 1388 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 720,407 6,297,294,208 Rls. 633,895 $
134 1388 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 97,370 6,234,101,888 Rls. 630,614 $
135 1388 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 807,511 6,145,805,958 Rls. 621,834 $
136 1388 بلژيک 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 144,454 6,069,474,723 Rls. 613,512 $
137 1388 بلژيک 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 40,147 6,037,032,183 Rls. 610,984 $
138 1388 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 72,043 5,938,722,975 Rls. 597,915 $
139 1388 بلژيک 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 5/4 ميليمتر 617,805 5,706,562,007 Rls. 574,981 $
140 1388 بلژيک 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 18,415 5,615,171,639 Rls. 562,973 $
141 1388 بلژيک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 4,133 5,549,058,966 Rls. 559,131 $
142 1388 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 334,000 5,538,434,902 Rls. 565,079 $
143 1388 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 148,125 5,530,510,850 Rls. 555,661 $
144 1388 بلژيک 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 91,607 5,483,372,268 Rls. 553,123 $
145 1388 بلژيک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 10,423 5,471,754,134 Rls. 549,039 $
146 1388 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 108,008 5,352,627,084 Rls. 539,657 $
147 1388 بلژيک 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 414,470 5,265,449,000 Rls. 530,631 $
148 1388 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاك كردن, جوركردن, يادرجه بندي كردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,820 5,258,439,548 Rls. 526,522 $
149 1388 بلژيک 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 159,040 5,205,191,030 Rls. 523,778 $
150 1388 بلژيک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 5,929 5,197,123,738 Rls. 519,899 $
151 1388 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 8,509 5,176,995,384 Rls. 521,343 $
152 1388 بلژيک 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 411,000 5,098,031,870 Rls. 512,361 $
153 1388 بلژيک 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 248,250 5,067,227,155 Rls. 509,816 $
154 1388 بلژيک 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 4,094 5,058,390,159 Rls. 509,764 $
155 1388 بلژيک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 126,575 5,012,221,447 Rls. 503,783 $
156 1388 بلژيک 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 297,000 4,832,769,707 Rls. 482,896 $
157 1388 بلژيک 90312000 دستگاههاي آزمايش 8,103 4,823,482,914 Rls. 486,941 $
158 1388 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 107,592 4,712,960,295 Rls. 472,281 $
159 1388 بلژيک 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 14,133 4,673,356,433 Rls. 470,712 $
160 1388 بلژيک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 4,029 4,592,486,026 Rls. 467,291 $
161 1388 بلژيک 54023300 نخ تكستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي 258,978 4,546,143,012 Rls. 455,128 $
162 1388 بلژيک 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 69,840 4,525,844,974 Rls. 453,473 $
163 1388 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 3,146 4,494,300,287 Rls. 452,912 $
164 1388 بلژيک 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 126,300 4,410,359,221 Rls. 444,994 $
165 1388 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 354 4,406,608,624 Rls. 444,153 $
166 1388 بلژيک 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 31,000 4,405,531,503 Rls. 443,346 $
167 1388 بلژيک 03037300 ماهي ليونوا ر (Lieus noirs) ,يخ زده 179,766 4,364,820,424 Rls. 437,617 $
168 1388 بلژيک 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 40,607 4,352,321,645 Rls. 443,734 $
169 1388 بلژيک 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 428,240 4,245,322,203 Rls. 425,593 $
170 1388 بلژيک 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 127,980 4,167,569,364 Rls. 419,388 $
171 1388 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,395 3,984,839,580 Rls. 399,779 $
172 1388 بلژيک 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,497 3,928,294,831 Rls. 394,371 $
173 1388 بلژيک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 388,080 3,887,601,420 Rls. 391,397 $
174 1388 بلژيک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 34,360 3,824,860,707 Rls. 384,099 $
175 1388 بلژيک 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 153,450 3,751,326,132 Rls. 390,682 $
176 1388 بلژيک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 41,355 3,746,557,000 Rls. 381,213 $
177 1388 بلژيک 90213100 مفصل هاي مصنوعي 356 3,708,678,397 Rls. 374,368 $
178 1388 بلژيک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,527 3,702,455,898 Rls. 372,201 $
179 1388 بلژيک 39045000 پليمرهاي كلرور وينيليدن , به ا شكال ا بتدا ئي - 112,450 3,659,891,059 Rls. 369,202 $
180 1388 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 2,840 3,626,150,903 Rls. 364,493 $
181 1388 بلژيک 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 96,617 3,591,933,792 Rls. 366,170 $
182 1388 بلژيک 37031000 كاغذ,مقوا وموا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده بشكل رول با پهنايي بيش ا زmm610 146,826 3,551,249,688 Rls. 355,568 $
183 1388 بلژيک 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 69,696 3,526,079,858 Rls. 357,180 $
184 1388 بلژيک 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 85,457 3,328,378,431 Rls. 335,073 $
185 1388 بلژيک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 8,471 3,327,376,588 Rls. 334,764 $
186 1388 بلژيک 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 6,739 3,255,266,593 Rls. 326,926 $
187 1388 بلژيک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,877 3,252,307,790 Rls. 332,933 $
188 1388 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 124,839 3,174,064,992 Rls. 318,773 $
189 1388 بلژيک 29094400 ساير مو نو اكليل اترهاي ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 168,800 3,113,466,492 Rls. 313,731 $
190 1388 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 57,920 3,087,203,027 Rls. 312,746 $
191 1388 بلژيک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,431 3,072,401,136 Rls. 310,370 $
192 1388 بلژيک 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 312,000 3,065,181,480 Rls. 309,959 $
193 1388 بلژيک 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 269,500 3,039,355,340 Rls. 304,162 $
194 1388 بلژيک 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 599,186 3,034,372,930 Rls. 304,056 $
195 1388 بلژيک 29041000 مشتقاتي كه تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليك ا نها 75,100 3,024,847,015 Rls. 303,737 $
196 1388 بلژيک 18062000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو به صورت بلوك, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 كيلوگرم 63,360 3,006,689,507 Rls. 301,917 $
197 1388 بلژيک 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 8,372 2,961,687,599 Rls. 308,335 $
198 1388 بلژيک 11072000 مالت بو دا ده 508,000 2,882,972,171 Rls. 292,341 $
199 1388 بلژيک 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 41,100 2,878,576,054 Rls. 288,498 $
200 1388 بلژيک 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 60,315 2,878,107,886 Rls. 289,022 $
مجموع کل
5,221,660,583,134 ريال
مجموع کل
526,056,079 دلار