آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 315,489 11,092,295,424 Rls. 1,116,042 $
2 1388 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 235,451 7,626,225,161 Rls. 767,047 $
3 1388 بلغارستان 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 20,000 7,153,446,336 Rls. 711,644 $
4 1388 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 139,703 3,304,864,706 Rls. 333,620 $
5 1388 بلغارستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 47,941 3,290,373,564 Rls. 331,441 $
6 1388 بلغارستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 90,169 3,151,826,896 Rls. 317,203 $
7 1388 بلغارستان 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,800 1,873,117,154 Rls. 187,312 $
8 1388 بلغارستان 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 21,650 1,559,021,750 Rls. 156,058 $
9 1388 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 41,591 1,376,968,391 Rls. 139,030 $
10 1388 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 14,000 1,347,574,522 Rls. 135,913 $
11 1388 بلغارستان 84483100 نوا رخاردا رماشين كاردينگ 20,500 1,302,000,000 Rls. 129,824 $
12 1388 بلغارستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 77,800 1,258,611,750 Rls. 126,519 $
13 1388 بلغارستان 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 17,100 1,196,036,908 Rls. 120,532 $
14 1388 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 11,510 1,179,913,050 Rls. 119,267 $
15 1388 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 15,935 1,174,526,293 Rls. 119,914 $
16 1388 بلغارستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 144,004 1,171,626,761 Rls. 117,873 $
17 1388 بلغارستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 8,290 1,090,270,000 Rls. 110,550 $
18 1388 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 907 1,089,060,193 Rls. 109,332 $
19 1388 بلغارستان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 23,060 1,048,428,923 Rls. 105,127 $
20 1388 بلغارستان 84334000 منگنه كاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه كردن ) 11,130 1,039,524,382 Rls. 104,171 $
21 1388 بلغارستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 1,265 920,048,657 Rls. 92,028 $
22 1388 بلغارستان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 9,800 898,498,366 Rls. 90,385 $
23 1388 بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 11,600 875,484,426 Rls. 87,820 $
24 1388 بلغارستان 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 31,142 617,741,744 Rls. 62,635 $
25 1388 بلغارستان 90191010 تشك موا ج 322 613,530,257 Rls. 61,692 $
26 1388 بلغارستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,585 559,870,555 Rls. 56,131 $
27 1388 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 938 551,079,857 Rls. 55,480 $
28 1388 بلغارستان 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 9,072 522,727,309 Rls. 52,273 $
29 1388 بلغارستان 25070010 كائولن 300,000 516,104,714 Rls. 52,048 $
30 1388 بلغارستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 2,800 506,264,092 Rls. 50,708 $
31 1388 بلغارستان 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 18,130 474,460,913 Rls. 47,827 $
32 1388 بلغارستان 85162100 را دياتورهاي گرم كننده مخزني برقي 16,846 399,929,585 Rls. 40,360 $
33 1388 بلغارستان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 21,499 388,238,132 Rls. 39,191 $
34 1388 بلغارستان 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 11,285 330,591,424 Rls. 34,008 $
35 1388 بلغارستان 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 580 325,108,006 Rls. 32,962 $
36 1388 بلغارستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 3,345 291,213,516 Rls. 29,423 $
37 1388 بلغارستان 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 95,684 285,194,545 Rls. 28,724 $
38 1388 بلغارستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 30,051 278,145,711 Rls. 28,239 $
39 1388 بلغارستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 22,020 265,295,638 Rls. 26,556 $
40 1388 بلغارستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 4,418 263,634,119 Rls. 26,274 $
41 1388 بلغارستان 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 9,849 259,854,022 Rls. 26,090 $
42 1388 بلغارستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,500 238,999,587 Rls. 24,158 $
43 1388 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 50 236,023,886 Rls. 23,914 $
44 1388 بلغارستان 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 10,000 234,156,909 Rls. 23,545 $
45 1388 بلغارستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,416 233,177,085 Rls. 23,349 $
46 1388 بلغارستان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 78 228,250,800 Rls. 22,873 $
47 1388 بلغارستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 7,599 222,537,581 Rls. 22,911 $
48 1388 بلغارستان 25087010 خاك شاموت 39,538 202,213,397 Rls. 20,221 $
49 1388 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,094 199,155,412 Rls. 20,084 $
50 1388 بلغارستان 95061100 ا سكي روي برف 1,642 180,427,186 Rls. 18,012 $
51 1388 بلغارستان 68062090 .ورميكوليت متورق كف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها 380 176,800,000 Rls. 17,792 $
52 1388 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,809 160,841,817 Rls. 16,308 $
53 1388 بلغارستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 3,274 136,881,050 Rls. 13,687 $
54 1388 بلغارستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,850 131,582,212 Rls. 13,271 $
55 1388 بلغارستان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 5,685 123,183,606 Rls. 12,478 $
56 1388 بلغارستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 50 118,892,226 Rls. 11,869 $
57 1388 بلغارستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,096 114,561,810 Rls. 11,520 $
58 1388 بلغارستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 700 113,309,931 Rls. 11,346 $
59 1388 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 150 110,704,000 Rls. 11,156 $
60 1388 بلغارستان 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 84,514,808 Rls. 8,469 $
61 1388 بلغارستان 40116990 سايرلاستيك روي چرخ بادي نوا زكائوچوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي بدون توليدداخل 1,550 66,668,618 Rls. 6,739 $
62 1388 بلغارستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 410 66,175,000 Rls. 6,646 $
63 1388 بلغارستان 33051000 شامپوها 8,811 61,119,941 Rls. 6,137 $
64 1388 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,340 57,357,749 Rls. 5,844 $
65 1388 بلغارستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 16,700 56,778,625 Rls. 5,660 $
66 1388 بلغارستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور 1,440 50,760,004 Rls. 5,131 $
67 1388 بلغارستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 5 46,873,000 Rls. 4,695 $
68 1388 بلغارستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 460 45,440,977 Rls. 4,562 $
69 1388 بلغارستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 120 44,658,033 Rls. 4,482 $
70 1388 بلغارستان 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 189 41,993,871 Rls. 4,243 $
71 1388 بلغارستان 85014010 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون (asgnchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 290 40,580,108 Rls. 4,019 $
72 1388 بلغارستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 375 38,717,127 Rls. 3,984 $
73 1388 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 20 38,310,592 Rls. 3,871 $
74 1388 بلغارستان 85231210 كارتريج با نوا ر مغناطيسي جهت درا يوهاي كامپيوتر 1 36,485,347 Rls. 3,658 $
75 1388 بلغارستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وكوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 20,000 33,697,087 Rls. 3,389 $
76 1388 بلغارستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 170 29,894,986 Rls. 3,002 $
77 1388 بلغارستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل كالا ،غير مذكور درجاي ديگر 1,480 28,197,788 Rls. 2,849 $
78 1388 بلغارستان 34011110 صابون حمام ودستشويي 2,286 26,983,093 Rls. 2,709 $
79 1388 بلغارستان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 220 26,191,562 Rls. 2,674 $
80 1388 بلغارستان 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 202 24,768,420 Rls. 2,507 $
81 1388 بلغارستان 84679100 ا جزا ءوقطعات ا ره زنجيري 290 17,187,430 Rls. 1,769 $
82 1388 بلغارستان 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 156 16,993,178 Rls. 1,733 $
83 1388 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 30 15,233,645 Rls. 1,519 $
84 1388 بلغارستان 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 242 12,539,288 Rls. 1,259 $
85 1388 بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 240 12,006,527 Rls. 1,201 $
86 1388 بلغارستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 195 10,682,024 Rls. 1,077 $
87 1388 بلغارستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 72 9,521,236 Rls. 959 $
88 1388 بلغارستان 85113030 ساير دلكوها غير مذكور درجاي ديگر 80 8,310,513 Rls. 855 $
89 1388 بلغارستان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 800 7,971,996 Rls. 800 $
90 1388 بلغارستان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 134 7,905,203 Rls. 794 $
91 1388 بلغارستان 85111000 شمع هاي جرقه زن 90 6,562,473 Rls. 675 $
92 1388 بلغارستان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 110 6,069,312 Rls. 625 $
93 1388 بلغارستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 40 5,859,351 Rls. 603 $
94 1388 بلغارستان 85112000 ماگنتوهاي روشن كردن ,دينام هاي ماگنتوئي ,چرخ لنگرهاي مغناطيسي 120 3,749,985 Rls. 386 $
95 1388 بلغارستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيكي 404 3,484,018 Rls. 351 $
96 1388 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 55 2,772,704 Rls. 281 $
97 1388 بلغارستان 21061020 موا دپروتئيني تكستوره سويا 14 2,489,636 Rls. 251 $
98 1388 بلغارستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 61 1,190,296 Rls. 120 $
99 1388 بلغارستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 28 1,179,709 Rls. 121 $
100 1388 بلغارستان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 25 1,025,386 Rls. 106 $
101 1388 بلغارستان 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 31 803,196 Rls. 80 $
102 1388 بلغارستان 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 13 200,799 Rls. 20 $
مجموع کل
67,730,330,888 ريال
مجموع کل
6,808,623 دلار
[1]