آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 بحرين 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 38,497,300 242,036,434,053 Rls. 24,497,615 $
2 1388 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 1,863,743 28,375,412,028 Rls. 2,845,130 $
3 1388 بحرين 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 1,238,894 23,605,742,458 Rls. 2,388,572 $
4 1388 بحرين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 16,049 19,694,082,846 Rls. 1,978,494 $
5 1388 بحرين 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 115,200 18,342,957,947 Rls. 1,852,656 $
6 1388 بحرين 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز 2/0 ميليمتر 574,238 13,585,838,868 Rls. 1,366,268 $
7 1388 بحرين 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 490,552 10,974,420,415 Rls. 1,104,278 $
8 1388 بحرين 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 511,208 9,456,605,934 Rls. 948,756 $
9 1388 بحرين 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 989,000 9,128,089,700 Rls. 923,889 $
10 1388 بحرين 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 404,230 7,955,832,091 Rls. 803,312 $
11 1388 بحرين 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 493 7,379,186,788 Rls. 743,650 $
12 1388 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,959 6,786,664,231 Rls. 686,074 $
13 1388 بحرين 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 284,455 6,481,174,371 Rls. 658,952 $
14 1388 بحرين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 336,615 6,320,441,824 Rls. 638,704 $
15 1388 بحرين 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 493,225 3,795,006,354 Rls. 381,140 $
16 1388 بحرين 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 930 3,319,886,812 Rls. 333,009 $
17 1388 بحرين 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 109 2,409,480,000 Rls. 249,506 $
18 1388 بحرين 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 99,136 2,399,371,620 Rls. 242,963 $
19 1388 بحرين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 9,286 2,368,239,559 Rls. 239,777 $
20 1388 بحرين 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 485 2,357,937,869 Rls. 238,248 $
21 1388 بحرين 37029490 سايرفيلمهاي عكاسي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زكاغذباپهنابيش ا ز16وكمترا ز35 10,088 2,275,640,819 Rls. 227,620 $
22 1388 بحرين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 15,200 2,232,031,767 Rls. 224,986 $
23 1388 بحرين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 109,444 2,231,000,001 Rls. 225,055 $
24 1388 بحرين 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي يادوار ،خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 15,110 1,965,826,474 Rls. 201,160 $
25 1388 بحرين 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 134 1,932,319,309 Rls. 195,006 $
26 1388 بحرين 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 363,344 1,883,148,440 Rls. 190,705 $
27 1388 بحرين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 755 1,817,536,777 Rls. 182,045 $
28 1388 بحرين 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 15,000 1,762,101,599 Rls. 177,902 $
29 1388 بحرين 84295212 بيل مكانيكي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 36,000 1,754,796,335 Rls. 177,145 $
30 1388 بحرين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 628 1,749,300,000 Rls. 177,306 $
31 1388 بحرين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 53,812 1,529,412,993 Rls. 154,393 $
32 1388 بحرين 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,443 1,451,159,177 Rls. 146,449 $
33 1388 بحرين 76169100 تور,شبكه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 64,263 1,446,865,930 Rls. 146,198 $
34 1388 بحرين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 260,260 1,161,849,286 Rls. 117,197 $
35 1388 بحرين 37025500 فيلم عكاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع كاغذي و...بيش ا ز16 mmحدا كثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 1,226 1,078,772,606 Rls. 108,752 $
36 1388 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 798 1,068,206,275 Rls. 107,190 $
37 1388 بحرين 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذكور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وكانوها 1,500 1,027,534,805 Rls. 105,043 $
38 1388 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 110,334 1,000,396,898 Rls. 101,404 $
39 1388 بحرين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 123 989,330,580 Rls. 98,864 $
40 1388 بحرين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 280 928,804,565 Rls. 93,413 $
41 1388 بحرين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 215 911,469,922 Rls. 90,947 $
42 1388 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 41,000 843,087,676 Rls. 85,317 $
43 1388 بحرين 85340000 مدا رهاي چاپي 164 773,047,999 Rls. 77,193 $
44 1388 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 30,000 708,743,444 Rls. 70,814 $
45 1388 بحرين 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 7,360 665,685,485 Rls. 66,562 $
46 1388 بحرين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 850 621,197,418 Rls. 62,797 $
47 1388 بحرين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 67,090 599,191,560 Rls. 60,438 $
48 1388 بحرين 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 3,100 563,197,605 Rls. 57,027 $
49 1388 بحرين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 400 533,250,050 Rls. 53,049 $
50 1388 بحرين 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليك ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 30,800 516,826,886 Rls. 52,101 $
51 1388 بحرين 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 9 498,888,100 Rls. 50,107 $
52 1388 بحرين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 62,732 496,938,511 Rls. 50,082 $
53 1388 بحرين 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 19,872 479,037,933 Rls. 48,742 $
54 1388 بحرين 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,500 436,766,491 Rls. 43,672 $
55 1388 بحرين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 4,119 426,872,734 Rls. 42,321 $
56 1388 بحرين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 3,456 419,714,410 Rls. 42,303 $
57 1388 بحرين 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,950 416,570,000 Rls. 41,955 $
58 1388 بحرين 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 250 407,911,430 Rls. 41,017 $
59 1388 بحرين 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 900 401,043,844 Rls. 40,649 $
60 1388 بحرين 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 17 389,965,627 Rls. 39,275 $
61 1388 بحرين 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي كمكي برا ي ا ستفاده در ديگها 1,485 384,055,570 Rls. 38,563 $
62 1388 بحرين 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 46,463 369,411,820 Rls. 37,145 $
63 1388 بحرين 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 72,000 353,336,089 Rls. 36,042 $
64 1388 بحرين 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 48,000 324,310,560 Rls. 33,583 $
65 1388 بحرين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 467 274,492,038 Rls. 27,449 $
66 1388 بحرين 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 45,666 252,624,016 Rls. 25,467 $
67 1388 بحرين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,824 247,888,737 Rls. 25,223 $
68 1388 بحرين 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 485 222,076,478 Rls. 22,139 $
69 1388 بحرين 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 16,333 196,156,279 Rls. 19,710 $
70 1388 بحرين 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 35 186,113,256 Rls. 18,623 $
71 1388 بحرين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 554 176,756,305 Rls. 17,838 $
72 1388 بحرين 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 10,080 167,836,495 Rls. 16,806 $
73 1388 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 450 161,338,730 Rls. 16,336 $
74 1388 بحرين 29389000 گليكوزيدهاوا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات كه درجاي ديگري مذكور نباشند 300 147,145,000 Rls. 14,774 $
75 1388 بحرين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 7,181 140,053,124 Rls. 14,435 $
76 1388 بحرين 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 3,084 133,994,555 Rls. 13,436 $
77 1388 بحرين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 155 115,339,636 Rls. 11,499 $
78 1388 بحرين 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,810 100,646,280 Rls. 10,034 $
79 1388 بحرين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 700 97,687,810 Rls. 9,769 $
80 1388 بحرين 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 300 74,270,000 Rls. 7,465 $
81 1388 بحرين 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 69 66,096,961 Rls. 6,611 $
82 1388 بحرين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 962 65,905,113 Rls. 6,570 $
83 1388 بحرين 22071090 ا تانول تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لكل به غيرا ز100 درصد خالص 13,600 64,714,647 Rls. 6,485 $
84 1388 بحرين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 23 60,848,800 Rls. 6,128 $
85 1388 بحرين 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 50 47,568,686 Rls. 4,817 $
86 1388 بحرين 28365000 كربنات كلسيم 34 47,413,285 Rls. 4,762 $
87 1388 بحرين 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت 949 45,189,210 Rls. 4,523 $
88 1388 بحرين 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 4,515 44,427,630 Rls. 4,552 $
89 1388 بحرين 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 35 44,214,584 Rls. 4,409 $
90 1388 بحرين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 159 39,239,347 Rls. 3,951 $
91 1388 بحرين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 659 38,452,783 Rls. 3,869 $
92 1388 بحرين 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 180 37,655,848 Rls. 3,730 $
93 1388 بحرين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 7 37,487,688 Rls. 3,729 $
94 1388 بحرين 37012000 فيلم هاي عكاسي لوله نشده باخصوصيت ظهوروچاپ فوري , حساس شده , عكسبردا ري نشده 1,300 34,767,500 Rls. 3,496 $
95 1388 بحرين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 300 34,642,467 Rls. 3,497 $
96 1388 بحرين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 1,115 33,874,657 Rls. 3,387 $
97 1388 بحرين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2 33,331,163 Rls. 3,342 $
98 1388 بحرين 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 20 31,518,124 Rls. 3,152 $
99 1388 بحرين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 160 30,025,606 Rls. 3,055 $
100 1388 بحرين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 73 28,575,929 Rls. 2,893 $
101 1388 بحرين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 574 28,489,338 Rls. 2,876 $
102 1388 بحرين 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 79 28,320,925 Rls. 2,866 $
103 1388 بحرين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 20 27,775,262 Rls. 2,801 $
104 1388 بحرين 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,000 21,379,000 Rls. 2,140 $
105 1388 بحرين 48103200 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 2,120 20,737,840 Rls. 2,120 $
106 1388 بحرين 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 30 20,318,395 Rls. 2,049 $
107 1388 بحرين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 62 18,929,480 Rls. 1,895 $
108 1388 بحرين 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 2 16,379,220 Rls. 1,642 $
109 1388 بحرين 27101920 روغن صنعتي 170 16,310,363 Rls. 1,673 $
110 1388 بحرين 82083000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 14 15,903,893 Rls. 1,618 $
111 1388 بحرين 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 18 15,109,941 Rls. 1,523 $
112 1388 بحرين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 20 15,035,051 Rls. 1,522 $
113 1388 بحرين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 10 14,334,210 Rls. 1,446 $
114 1388 بحرين 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 151 13,793,031 Rls. 1,375 $
115 1388 بحرين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4 13,359,766 Rls. 1,329 $
116 1388 بحرين 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 28 11,177,760 Rls. 1,118 $
117 1388 بحرين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 136 9,850,756 Rls. 997 $
118 1388 بحرين 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 700 9,739,100 Rls. 986 $
119 1388 بحرين 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج كمترا ز يك وات 30 8,841,515 Rls. 921 $
120 1388 بحرين 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 216 7,325,111 Rls. 733 $
121 1388 بحرين 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 7 7,179,545 Rls. 714 $
122 1388 بحرين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 20 5,447,398 Rls. 549 $
123 1388 بحرين 84138120 تملبه هاي تزريقي 64 5,171,647 Rls. 523 $
124 1388 بحرين 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 106 3,599,585 Rls. 360 $
125 1388 بحرين 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 1 2,313,397 Rls. 229 $
126 1388 بحرين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 61 1,477,614 Rls. 150 $
127 1388 بحرين 85044020 شارژر باطري 60 1,192,861 Rls. 120 $
128 1388 بحرين 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1 858,090 Rls. 87 $
129 1388 بحرين 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 142 496,450 Rls. 50 $
130 1388 بحرين 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 25 342,542 Rls. 34 $
مجموع کل
474,520,919,422 ريال
مجموع کل
47,934,936 دلار
[1]