آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 29,321,894 343,011,832,385 Rls. 34,509,122 $
2 1388 ايالات متحده آمريکا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 6,105,000 317,837,427,848 Rls. 31,990,125 $
3 1388 ايالات متحده آمريکا 10011090 ساير گندم سخت 117,980,850 295,929,347,769 Rls. 29,702,975 $
4 1388 ايالات متحده آمريکا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 14,377 153,173,587,223 Rls. 15,478,545 $
5 1388 ايالات متحده آمريکا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 203,860 103,470,676,096 Rls. 10,421,311 $
6 1388 ايالات متحده آمريکا 01021010 گاو شيري مولد نژا دخاص 659,750 94,833,648,000 Rls. 9,580,124 $
7 1388 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 36,280 85,988,869,634 Rls. 8,642,834 $
8 1388 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 28,559 72,124,641,865 Rls. 7,322,211 $
9 1388 ايالات متحده آمريکا 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 106,362 54,006,963,763 Rls. 5,490,297 $
10 1388 ايالات متحده آمريکا 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 776,708 43,337,375,230 Rls. 4,370,702 $
11 1388 ايالات متحده آمريکا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 142,380 31,987,407,446 Rls. 3,199,059 $
12 1388 ايالات متحده آمريکا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 909 29,249,291,569 Rls. 2,944,945 $
13 1388 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 6,845 21,396,415,683 Rls. 2,154,671 $
14 1388 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 22,548 19,433,470,552 Rls. 1,953,220 $
15 1388 ايالات متحده آمريکا 05111000 ا سپرم گاوي 143 18,870,258,020 Rls. 1,898,064 $
16 1388 ايالات متحده آمريکا 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 7,052,117 16,273,392,741 Rls. 1,651,756 $
17 1388 ايالات متحده آمريکا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 921 15,407,774,580 Rls. 1,553,986 $
18 1388 ايالات متحده آمريکا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 7,427 14,937,437,460 Rls. 1,499,877 $
19 1388 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 5,895 14,320,766,243 Rls. 1,444,509 $
20 1388 ايالات متحده آمريکا 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 24,500 13,691,451,533 Rls. 1,374,092 $
21 1388 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 52,353 13,573,779,822 Rls. 1,368,274 $
22 1388 ايالات متحده آمريکا 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 25,117 11,530,996,198 Rls. 1,161,930 $
23 1388 ايالات متحده آمريکا 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 1,497 11,450,072,344 Rls. 1,144,735 $
24 1388 ايالات متحده آمريکا 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,156 9,641,991,806 Rls. 967,373 $
25 1388 ايالات متحده آمريکا 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 38 9,164,945,745 Rls. 925,064 $
26 1388 ايالات متحده آمريکا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 50,322 9,149,057,484 Rls. 925,672 $
27 1388 ايالات متحده آمريکا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 14,563 8,967,652,242 Rls. 902,083 $
28 1388 ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 781 8,463,454,203 Rls. 851,381 $
29 1388 ايالات متحده آمريکا 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 19,695 8,266,937,834 Rls. 851,209 $
30 1388 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,078 7,427,723,391 Rls. 746,580 $
31 1388 ايالات متحده آمريکا 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 7,904 7,114,547,570 Rls. 717,525 $
32 1388 ايالات متحده آمريکا 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 4,258 7,114,165,668 Rls. 720,138 $
33 1388 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 4,561 6,983,464,782 Rls. 703,057 $
34 1388 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 714 6,874,854,556 Rls. 693,583 $
35 1388 ايالات متحده آمريکا 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 19,958 6,035,323,856 Rls. 608,706 $
36 1388 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 531 5,811,313,429 Rls. 586,686 $
37 1388 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 20,780 5,809,243,146 Rls. 586,157 $
38 1388 ايالات متحده آمريکا 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 755,439 5,633,379,036 Rls. 563,884 $
39 1388 ايالات متحده آمريکا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 899 5,335,968,435 Rls. 538,635 $
40 1388 ايالات متحده آمريکا 90181920 دستگاه پالس ا كسي مترجهت سنجش درصد ا كسيژن و تعدا د ضربان قلب 1,950 5,027,411,683 Rls. 506,960 $
41 1388 ايالات متحده آمريکا 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 12,813 4,933,342,534 Rls. 494,645 $
42 1388 ايالات متحده آمريکا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,171 4,828,680,985 Rls. 493,432 $
43 1388 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 185 4,620,855,110 Rls. 466,000 $
44 1388 ايالات متحده آمريکا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,723 4,423,884,700 Rls. 446,778 $
45 1388 ايالات متحده آمريکا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,579 4,099,453,340 Rls. 406,634 $
46 1388 ايالات متحده آمريکا 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 2,793 4,034,332,957 Rls. 407,632 $
47 1388 ايالات متحده آمريکا 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 2,822 3,998,875,046 Rls. 402,099 $
48 1388 ايالات متحده آمريکا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 848 3,964,157,477 Rls. 398,890 $
49 1388 ايالات متحده آمريکا 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 315 3,762,418,500 Rls. 376,242 $
50 1388 ايالات متحده آمريکا 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 80,600 3,571,527,292 Rls. 356,559 $
51 1388 ايالات متحده آمريکا 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 131,250 3,487,215,457 Rls. 350,791 $
52 1388 ايالات متحده آمريکا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,038 3,394,074,226 Rls. 341,622 $
53 1388 ايالات متحده آمريکا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 104,217 3,278,976,648 Rls. 333,055 $
54 1388 ايالات متحده آمريکا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,502 3,058,307,422 Rls. 306,446 $
55 1388 ايالات متحده آمريکا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1,020 2,954,661,811 Rls. 295,466 $
56 1388 ايالات متحده آمريکا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 780 2,683,591,580 Rls. 270,259 $
57 1388 ايالات متحده آمريکا 90189010 دستگاه ا لكتروكوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 2,650 2,642,824,799 Rls. 265,947 $
58 1388 ايالات متحده آمريکا 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 31,375 2,611,592,609 Rls. 264,027 $
59 1388 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,326 2,554,817,053 Rls. 256,266 $
60 1388 ايالات متحده آمريکا 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 5 2,547,354,758 Rls. 256,074 $
61 1388 ايالات متحده آمريکا 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 28,898 2,472,000,001 Rls. 247,348 $
62 1388 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 1,689 2,415,292,535 Rls. 243,394 $
63 1388 ايالات متحده آمريکا 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 358,000 2,250,598,240 Rls. 227,494 $
64 1388 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,435 2,246,613,472 Rls. 225,501 $
65 1388 ايالات متحده آمريکا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 1,860 2,205,938,334 Rls. 221,391 $
66 1388 ايالات متحده آمريکا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 85,000 2,203,016,531 Rls. 220,592 $
67 1388 ايالات متحده آمريکا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,475 2,093,017,779 Rls. 211,208 $
68 1388 ايالات متحده آمريکا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 210 2,069,303,517 Rls. 207,536 $
69 1388 ايالات متحده آمريکا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 265 2,056,162,582 Rls. 208,066 $
70 1388 ايالات متحده آمريکا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 85,970 2,031,989,400 Rls. 204,015 $
71 1388 ايالات متحده آمريکا 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 2,103 2,013,089,811 Rls. 202,659 $
72 1388 ايالات متحده آمريکا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 75 1,882,045,470 Rls. 189,818 $
73 1388 ايالات متحده آمريکا 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 100,000 1,868,403,574 Rls. 187,710 $
74 1388 ايالات متحده آمريکا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 868 1,838,888,026 Rls. 184,553 $
75 1388 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,357 1,770,608,683 Rls. 179,217 $
76 1388 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 3,758 1,770,018,536 Rls. 178,134 $
77 1388 ايالات متحده آمريکا 29304000 متيونين 40,000 1,732,512,927 Rls. 173,234 $
78 1388 ايالات متحده آمريکا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 420 1,716,695,972 Rls. 173,512 $
79 1388 ايالات متحده آمريکا 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 243,194 1,701,699,800 Rls. 171,612 $
80 1388 ايالات متحده آمريکا 85261000 دستگاههاي را دا ر 907 1,689,664,335 Rls. 169,476 $
81 1388 ايالات متحده آمريکا 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 77,201 1,687,250,250 Rls. 169,887 $
82 1388 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,434 1,681,200,974 Rls. 170,576 $
83 1388 ايالات متحده آمريکا 85066030 قوه هاي دكمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,320 1,590,262,128 Rls. 159,233 $
84 1388 ايالات متحده آمريکا 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور گاز 185 1,577,027,568 Rls. 159,344 $
85 1388 ايالات متحده آمريکا 39046120 پودر( پلي تترا فلوئوروا تيلن ) 3,000 1,478,500,000 Rls. 147,393 $
86 1388 ايالات متحده آمريکا 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 138,243 1,436,698,076 Rls. 145,665 $
87 1388 ايالات متحده آمريکا 29231000 كولين و ا ملاح آن 118,160 1,420,326,889 Rls. 142,882 $
88 1388 ايالات متحده آمريکا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 557 1,418,684,344 Rls. 142,438 $
89 1388 ايالات متحده آمريکا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 338 1,387,546,994 Rls. 140,650 $
90 1388 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 280 1,371,508,676 Rls. 137,176 $
91 1388 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 3,730 1,343,912,990 Rls. 135,131 $
92 1388 ايالات متحده آمريکا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 18,000 1,328,492,996 Rls. 133,611 $
93 1388 ايالات متحده آمريکا 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 115 1,320,565,980 Rls. 133,769 $
94 1388 ايالات متحده آمريکا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 9,600 1,231,196,771 Rls. 124,000 $
95 1388 ايالات متحده آمريکا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 8,589 1,208,283,198 Rls. 123,128 $
96 1388 ايالات متحده آمريکا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,080 1,128,404,160 Rls. 113,489 $
97 1388 ايالات متحده آمريکا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 171 1,126,426,359 Rls. 134,307 $
98 1388 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,502 1,122,132,602 Rls. 112,691 $
99 1388 ايالات متحده آمريکا 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 157,288 1,096,526,123 Rls. 110,794 $
100 1388 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 2,668 1,086,662,407 Rls. 109,405 $
101 1388 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 3,114 1,044,805,458 Rls. 104,214 $
102 1388 ايالات متحده آمريکا 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 3,837 1,044,567,588 Rls. 106,960 $
103 1388 ايالات متحده آمريکا 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 446 1,003,558,758 Rls. 101,213 $
104 1388 ايالات متحده آمريکا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 247 992,390,840 Rls. 100,181 $
105 1388 ايالات متحده آمريکا 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 13,635 979,563,528 Rls. 97,862 $
106 1388 ايالات متحده آمريکا 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 4,658 975,055,833 Rls. 98,730 $
107 1388 ايالات متحده آمريکا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 345 955,864,975 Rls. 96,826 $
108 1388 ايالات متحده آمريکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,126 952,648,233 Rls. 95,783 $
109 1388 ايالات متحده آمريکا 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 713 951,041,228 Rls. 94,943 $
110 1388 ايالات متحده آمريکا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 40,000 906,600,000 Rls. 91,107 $
111 1388 ايالات متحده آمريکا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 5 884,954,000 Rls. 89,570 $
112 1388 ايالات متحده آمريکا 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 270 880,420,240 Rls. 89,301 $
113 1388 ايالات متحده آمريکا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,259 850,796,754 Rls. 85,809 $
114 1388 ايالات متحده آمريکا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 114 850,382,964 Rls. 85,334 $
115 1388 ايالات متحده آمريکا 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 802 828,931,820 Rls. 83,553 $
116 1388 ايالات متحده آمريکا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 19,958 815,529,033 Rls. 81,131 $
117 1388 ايالات متحده آمريکا 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 17,666 814,725,143 Rls. 81,221 $
118 1388 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 135 809,759,155 Rls. 81,424 $
119 1388 ايالات متحده آمريکا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 119 784,642,165 Rls. 79,446 $
120 1388 ايالات متحده آمريکا 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 2,788 766,270,833 Rls. 77,359 $
121 1388 ايالات متحده آمريکا 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 365 747,315,010 Rls. 75,266 $
122 1388 ايالات متحده آمريکا 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 23,300 728,950,005 Rls. 72,895 $
123 1388 ايالات متحده آمريکا 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 5,298 712,926,121 Rls. 71,436 $
124 1388 ايالات متحده آمريکا 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 10,279 706,242,200 Rls. 71,605 $
125 1388 ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 63 680,058,426 Rls. 68,232 $
126 1388 ايالات متحده آمريکا 90222900 دستگاههايي كه ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به كارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 100 625,886,668 Rls. 62,651 $
127 1388 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 8 606,612,830 Rls. 60,870 $
128 1388 ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 820 600,120,305 Rls. 60,271 $
129 1388 ايالات متحده آمريکا 95043000 ا سباب بازيهائيكه باسكه پول يا ژتون كارميكند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 11,640 582,000,000 Rls. 58,990 $
130 1388 ايالات متحده آمريکا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,300 555,237,363 Rls. 55,957 $
131 1388 ايالات متحده آمريکا 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,776 551,385,233 Rls. 55,173 $
132 1388 ايالات متحده آمريکا 27101920 روغن صنعتي 3,814 550,217,357 Rls. 55,622 $
133 1388 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 190 547,669,164 Rls. 54,484 $
134 1388 ايالات متحده آمريکا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 850 545,894,904 Rls. 54,677 $
135 1388 ايالات متحده آمريکا 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 4,812 545,841,132 Rls. 54,897 $
136 1388 ايالات متحده آمريکا 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 19,447 529,790,420 Rls. 53,283 $
137 1388 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 723 526,047,857 Rls. 52,703 $
138 1388 ايالات متحده آمريکا 28042900 گازهاي كمياب (باستثناي آرگون () 1,683 522,455,211 Rls. 52,993 $
139 1388 ايالات متحده آمريکا 94054010 چرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 1,100 511,693,382 Rls. 51,236 $
140 1388 ايالات متحده آمريکا 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 262 498,727,216 Rls. 50,484 $
141 1388 ايالات متحده آمريکا 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 1,909 498,217,778 Rls. 50,330 $
142 1388 ايالات متحده آمريکا 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 10,400 491,354,550 Rls. 49,752 $
143 1388 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 449 479,650,491 Rls. 47,978 $
144 1388 ايالات متحده آمريکا 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيك, ا سيدهاي پنتانوئيك , ا ملاح و ا سترهاي آنها 24,000 478,750,000 Rls. 48,149 $
145 1388 ايالات متحده آمريکا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 641 473,478,861 Rls. 46,898 $
146 1388 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 121 466,996,142 Rls. 47,346 $
147 1388 ايالات متحده آمريکا 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 1,581 465,187,544 Rls. 46,417 $
148 1388 ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 1,912 463,758,443 Rls. 46,736 $
149 1388 ايالات متحده آمريکا 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 80 459,452,821 Rls. 46,367 $
150 1388 ايالات متحده آمريکا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 343 449,529,863 Rls. 44,905 $
151 1388 ايالات متحده آمريکا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 3,300 434,593,313 Rls. 44,172 $
152 1388 ايالات متحده آمريکا 32041320 رنگهاي نساجي كاتيونيك 12,500 434,569,034 Rls. 43,331 $
153 1388 ايالات متحده آمريکا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 366 425,364,016 Rls. 42,812 $
154 1388 ايالات متحده آمريکا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 5,911 417,845,787 Rls. 42,120 $
155 1388 ايالات متحده آمريکا 85068030 قوه هاي دكمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 380 412,569,133 Rls. 41,493 $
156 1388 ايالات متحده آمريکا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,700 410,869,293 Rls. 42,284 $
157 1388 ايالات متحده آمريکا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 400 408,993,806 Rls. 41,213 $
158 1388 ايالات متحده آمريکا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5 408,447,679 Rls. 41,232 $
159 1388 ايالات متحده آمريکا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 1,003 401,744,360 Rls. 40,625 $
160 1388 ايالات متحده آمريکا 31055100 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 8,940 398,728,204 Rls. 39,925 $
161 1388 ايالات متحده آمريکا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 423 379,417,272 Rls. 37,816 $
162 1388 ايالات متحده آمريکا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,334 365,657,014 Rls. 36,768 $
163 1388 ايالات متحده آمريکا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 3,541 363,810,890 Rls. 36,582 $
164 1388 ايالات متحده آمريکا 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 140 357,956,375 Rls. 35,853 $
165 1388 ايالات متحده آمريکا 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 16 342,510,000 Rls. 34,513 $
166 1388 ايالات متحده آمريکا 84291119 بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 15,000 341,819,595 Rls. 34,371 $
167 1388 ايالات متحده آمريکا 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,600 339,565,562 Rls. 34,338 $
168 1388 ايالات متحده آمريکا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 95,255 329,818,239 Rls. 33,133 $
169 1388 ايالات متحده آمريکا 21069010 ا ستابيلايزر 8,213 320,920,572 Rls. 32,221 $
170 1388 ايالات متحده آمريکا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 3,137 316,679,106 Rls. 32,053 $
171 1388 ايالات متحده آمريکا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 64 297,743,000 Rls. 30,071 $
172 1388 ايالات متحده آمريکا 85249100 حاملين ضبط شده برا ي پديده پخش غيرا زصدا يا تصوير,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1 297,037,242 Rls. 29,421 $
173 1388 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,481 294,889,586 Rls. 30,657 $
174 1388 ايالات متحده آمريکا 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 450 292,854,894 Rls. 29,195 $
175 1388 ايالات متحده آمريکا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 16 292,802,077 Rls. 29,466 $
176 1388 ايالات متحده آمريکا 85030010 ا نوا ع كلكتور 1,000 287,234,176 Rls. 31,969 $
177 1388 ايالات متحده آمريکا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 1,700 286,842,169 Rls. 28,636 $
178 1388 ايالات متحده آمريکا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 19,025 286,206,022 Rls. 28,744 $
179 1388 ايالات متحده آمريکا 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,كه آلت برش دريك سطح ا فقي ميچرخد 4,500 284,408,226 Rls. 29,075 $
180 1388 ايالات متحده آمريکا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 340 284,083,545 Rls. 30,632 $
181 1388 ايالات متحده آمريکا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 120 279,812,357 Rls. 27,787 $
182 1388 ايالات متحده آمريکا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 180 275,846,687 Rls. 27,737 $
183 1388 ايالات متحده آمريکا 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 75 264,192,479 Rls. 26,168 $
184 1388 ايالات متحده آمريکا 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 290 260,088,964 Rls. 26,933 $
185 1388 ايالات متحده آمريکا 21061020 موا دپروتئيني تكستوره سويا 44,007 256,489,636 Rls. 25,608 $
186 1388 ايالات متحده آمريکا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,467 256,471,577 Rls. 25,867 $
187 1388 ايالات متحده آمريکا 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,456 255,950,887 Rls. 25,861 $
188 1388 ايالات متحده آمريکا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 514 251,824,056 Rls. 25,427 $
189 1388 ايالات متحده آمريکا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات يونيزه كننده 20 251,793,504 Rls. 24,940 $
190 1388 ايالات متحده آمريکا 27101930 گريس 400 245,768,710 Rls. 24,713 $
191 1388 ايالات متحده آمريکا 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 460 245,071,700 Rls. 25,020 $
192 1388 ايالات متحده آمريکا 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 488 241,944,715 Rls. 24,734 $
193 1388 ايالات متحده آمريکا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 7 239,436,282 Rls. 24,203 $
194 1388 ايالات متحده آمريکا 85353090 كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژمساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت 586 238,855,945 Rls. 24,018 $
195 1388 ايالات متحده آمريکا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 9 237,912,321 Rls. 23,777 $
196 1388 ايالات متحده آمريکا 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 535 229,650,037 Rls. 23,092 $
197 1388 ايالات متحده آمريکا 90181100 دستگاههاي ا لكتروكارديوگرا ف 210 226,089,024 Rls. 22,492 $
198 1388 ايالات متحده آمريکا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 84 215,621,019 Rls. 21,870 $
199 1388 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذكور 62 215,184,478 Rls. 21,760 $
200 1388 ايالات متحده آمريکا 85340000 مدا رهاي چاپي 72 210,112,480 Rls. 21,113 $
مجموع کل
2,107,286,485,076 ريال
مجموع کل
212,261,371 دلار