آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 انگلستان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 845,846,362 1,820,181,172,350 Rls. 183,460,849 $
2 1388 انگلستان 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 407,232,296 1,696,620,366,252 Rls. 172,123,170 $
3 1388 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 380,193,798 1,684,822,738,868 Rls. 169,986,563 $
4 1388 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 157,917,763 744,986,741,827 Rls. 75,469,321 $
5 1388 انگلستان 10030000 جو 255,694,790 479,479,859,745 Rls. 48,349,285 $
6 1388 انگلستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 25,972 413,580,964,989 Rls. 41,646,453 $
7 1388 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 73,162,950 367,463,474,636 Rls. 37,180,722 $
8 1388 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 158,120 356,575,116,794 Rls. 35,981,067 $
9 1388 انگلستان 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 81,675,000 332,320,254,183 Rls. 33,480,431 $
10 1388 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 187,149 319,902,557,386 Rls. 32,318,000 $
11 1388 انگلستان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 39,237,360 313,407,714,747 Rls. 31,740,850 $
12 1388 انگلستان 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 93,717,088 246,018,255,484 Rls. 24,569,113 $
13 1388 انگلستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 37,527,760 243,731,342,644 Rls. 24,238,516 $
14 1388 انگلستان 10059010 ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتربه غير ازدانه 125,650,153 238,275,861,655 Rls. 24,369,752 $
15 1388 انگلستان 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 41,136 217,608,512,578 Rls. 21,930,411 $
16 1388 انگلستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 46,935,300 204,197,485,336 Rls. 20,532,896 $
17 1388 انگلستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 33,205,036 195,838,275,762 Rls. 19,814,619 $
18 1388 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 896,862 194,036,187,344 Rls. 19,724,863 $
19 1388 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 7,792,538 167,656,202,321 Rls. 16,892,808 $
20 1388 انگلستان 29304000 متيونين 2,880,000 160,510,598,766 Rls. 16,199,531 $
21 1388 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 31,781,965 156,878,947,864 Rls. 15,824,195 $
22 1388 انگلستان 10011010 گندم دامي 76,943,415 155,222,398,397 Rls. 15,561,299 $
23 1388 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 400,457 147,586,474,546 Rls. 14,956,717 $
24 1388 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 297,160 136,872,740,430 Rls. 14,230,233 $
25 1388 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 28,123 129,545,777,101 Rls. 13,074,098 $
26 1388 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 238,704 122,892,352,612 Rls. 12,440,860 $
27 1388 انگلستان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 2,890,673 119,582,900,001 Rls. 12,078,439 $
28 1388 انگلستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 14,539,070 117,005,874,538 Rls. 11,724,518 $
29 1388 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 39,313 96,083,802,427 Rls. 9,661,009 $
30 1388 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 33,995 94,237,906,084 Rls. 9,589,393 $
31 1388 انگلستان 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 1,779,908 90,567,847,286 Rls. 9,148,950 $
32 1388 انگلستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 20,491,550 88,435,715,497 Rls. 8,876,654 $
33 1388 انگلستان 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 32,832 79,782,867,825 Rls. 8,046,892 $
34 1388 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 824,335 79,200,076,003 Rls. 7,979,118 $
35 1388 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 247,401 75,646,633,542 Rls. 7,631,558 $
36 1388 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 17,039,410 73,395,942,495 Rls. 7,388,197 $
37 1388 انگلستان 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,685 72,248,872,507 Rls. 7,310,367 $
38 1388 انگلستان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 25,387 63,586,060,370 Rls. 6,412,785 $
39 1388 انگلستان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 92,241 56,771,909,853 Rls. 5,673,463 $
40 1388 انگلستان 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 32,702 56,177,994,903 Rls. 5,671,374 $
41 1388 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 9,502 54,928,941,618 Rls. 5,546,194 $
42 1388 انگلستان 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 218,478 53,283,456,212 Rls. 5,367,747 $
43 1388 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,538 49,553,348,014 Rls. 5,023,820 $
44 1388 انگلستان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 21,200,000 45,714,238,400 Rls. 4,615,735 $
45 1388 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 28,192 45,053,034,186 Rls. 4,533,451 $
46 1388 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 448,344 44,915,717,828 Rls. 4,532,273 $
47 1388 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 13,851 44,891,854,077 Rls. 4,571,123 $
48 1388 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 12,823 41,120,763,859 Rls. 4,126,576 $
49 1388 انگلستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 1,961,183 40,640,275,990 Rls. 4,082,310 $
50 1388 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 17,971 40,151,670,390 Rls. 4,069,760 $
51 1388 انگلستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 5,468,823 39,606,882,153 Rls. 4,017,524 $
52 1388 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 63,456 39,399,444,683 Rls. 3,982,783 $
53 1388 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 11,858 39,313,771,812 Rls. 3,962,729 $
54 1388 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,205,354 39,302,329,963 Rls. 3,964,795 $
55 1388 انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 949,175 36,345,545,560 Rls. 3,658,228 $
56 1388 انگلستان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 3,999,102 36,158,684,604 Rls. 3,678,756 $
57 1388 انگلستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 273,720 35,660,823,582 Rls. 3,634,159 $
58 1388 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 611,207 35,205,816,943 Rls. 3,547,628 $
59 1388 انگلستان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 12,977 34,531,097,788 Rls. 3,489,182 $
60 1388 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 798,253 33,528,483,728 Rls. 3,381,075 $
61 1388 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 11,425 32,914,943,127 Rls. 3,302,801 $
62 1388 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 36,016 32,761,443,274 Rls. 3,292,572 $
63 1388 انگلستان 40022000 كائوچوي بوتادين 1,118,243 32,235,561,993 Rls. 3,248,635 $
64 1388 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 7,146 28,793,387,376 Rls. 2,901,905 $
65 1388 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 33,898 28,085,715,720 Rls. 2,840,249 $
66 1388 انگلستان 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 1,631,035 27,914,432,078 Rls. 2,807,196 $
67 1388 انگلستان 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 13,795 26,639,052,012 Rls. 2,663,507 $
68 1388 انگلستان 85022010 مولد گازي توليدهمزمان برق و گرما 145,571 26,349,357,414 Rls. 2,647,390 $
69 1388 انگلستان 25070010 كائولن 12,564,200 26,296,016,212 Rls. 2,654,163 $
70 1388 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 47,997 25,897,995,202 Rls. 2,620,533 $
71 1388 انگلستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 137,152 25,668,583,341 Rls. 2,574,457 $
72 1388 انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 435,580 24,910,638,834 Rls. 2,517,499 $
73 1388 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 27,514 24,750,216,810 Rls. 2,495,402 $
74 1388 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 15,847 24,094,792,098 Rls. 2,426,854 $
75 1388 انگلستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 156,369 24,055,704,399 Rls. 2,413,470 $
76 1388 انگلستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 310,053 23,737,960,141 Rls. 2,396,405 $
77 1388 انگلستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,521,360 23,224,061,218 Rls. 2,323,780 $
78 1388 انگلستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,497,570 22,856,332,780 Rls. 2,313,394 $
79 1388 انگلستان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 1,060,000 21,693,000,000 Rls. 2,175,933 $
80 1388 انگلستان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,528 21,368,668,078 Rls. 2,212,649 $
81 1388 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 495,575 20,669,477,138 Rls. 2,081,639 $
82 1388 انگلستان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 171,182 19,513,554,557 Rls. 1,958,282 $
83 1388 انگلستان 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 1,015,000 19,352,039,947 Rls. 1,948,695 $
84 1388 انگلستان 86029000 لكوموتيوهاولكوتراكتورها كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 1,161,232 19,209,500,000 Rls. 2,060,000 $
85 1388 انگلستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 4,405,180 18,512,227,171 Rls. 1,853,983 $
86 1388 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 20,560 18,247,247,683 Rls. 1,854,547 $
87 1388 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 8,554 18,085,827,356 Rls. 1,823,163 $
88 1388 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 289 18,052,931,325 Rls. 1,822,929 $
89 1388 انگلستان 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,800,000 17,705,100,000 Rls. 1,757,112 $
90 1388 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 31,984 17,518,614,134 Rls. 1,762,594 $
91 1388 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,140 17,379,865,287 Rls. 1,796,667 $
92 1388 انگلستان 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 3,270 17,276,442,413 Rls. 1,731,280 $
93 1388 انگلستان 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر باچرخ زنجيري . 93,680 17,270,973,735 Rls. 1,742,958 $
94 1388 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 58,238 17,264,404,276 Rls. 1,743,279 $
95 1388 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 621,611 17,192,853,508 Rls. 1,740,261 $
96 1388 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 46,942 16,924,491,881 Rls. 1,705,371 $
97 1388 انگلستان 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 18,978 16,846,734,113 Rls. 1,713,041 $
98 1388 انگلستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 7,000 16,605,186,766 Rls. 1,682,384 $
99 1388 انگلستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 9,195 16,522,705,513 Rls. 1,668,138 $
100 1388 انگلستان 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 99,555 16,328,380,091 Rls. 1,635,862 $
101 1388 انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش 15,024 16,043,694,635 Rls. 1,622,695 $
102 1388 انگلستان 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 1,780,000 16,021,592,258 Rls. 1,611,711 $
103 1388 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 339,912 15,756,513,077 Rls. 1,607,830 $
104 1388 انگلستان 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 322,400 15,381,536,368 Rls. 1,541,524 $
105 1388 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 29,300 15,289,406,754 Rls. 1,540,631 $
106 1388 انگلستان 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 107,177 15,018,477,309 Rls. 1,509,406 $
107 1388 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 48,087 14,901,312,248 Rls. 1,516,845 $
108 1388 انگلستان 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 189,090 14,766,829,423 Rls. 1,485,482 $
109 1388 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,577 14,747,304,647 Rls. 1,488,957 $
110 1388 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 56,354 14,513,527,457 Rls. 1,472,219 $
111 1388 انگلستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 1,926,570 14,487,077,612 Rls. 1,457,892 $
112 1388 انگلستان 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 3,019,355 14,358,113,439 Rls. 1,435,121 $
113 1388 انگلستان 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 131,449 13,699,966,030 Rls. 1,390,640 $
114 1388 انگلستان 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 142,178 13,394,838,195 Rls. 1,343,493 $
115 1388 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 173,421 13,350,814,454 Rls. 1,341,708 $
116 1388 انگلستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 315,980 13,287,055,429 Rls. 1,338,049 $
117 1388 انگلستان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 2,030,391 13,220,541,904 Rls. 1,322,054 $
118 1388 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3,223 13,010,222,038 Rls. 1,306,884 $
119 1388 انگلستان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 160 12,921,187,229 Rls. 1,279,832 $
120 1388 انگلستان 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي كالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 11,000 12,676,195,817 Rls. 1,267,493 $
121 1388 انگلستان 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 77,668 12,662,541,922 Rls. 1,277,247 $
122 1388 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 54,301 12,631,796,628 Rls. 1,267,297 $
123 1388 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 14,162 12,489,292,187 Rls. 1,260,170 $
124 1388 انگلستان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 138,028 12,415,514,869 Rls. 1,250,808 $
125 1388 انگلستان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 70,198 12,247,390,692 Rls. 1,237,238 $
126 1388 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 38,111 11,757,104,969 Rls. 1,183,019 $
127 1388 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 26,472 11,723,540,590 Rls. 1,179,151 $
128 1388 انگلستان 38123030 پايدا ركننده هايUV 400,920 11,500,507,020 Rls. 1,153,562 $
129 1388 انگلستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 338,000 11,461,118,446 Rls. 1,148,524 $
130 1388 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 41,954 11,407,605,449 Rls. 1,189,756 $
131 1388 انگلستان 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 4,823,000 11,010,808,187 Rls. 1,111,799 $
132 1388 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 40,139 10,933,168,065 Rls. 1,103,179 $
133 1388 انگلستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 72,175 10,583,874,834 Rls. 1,064,516 $
134 1388 انگلستان 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 40,425 10,532,245,783 Rls. 1,067,731 $
135 1388 انگلستان 28100010 ا سيد بريك 1,225,000 10,397,289,584 Rls. 1,044,821 $
136 1388 انگلستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,289,191 10,391,882,789 Rls. 1,042,024 $
137 1388 انگلستان 85251090 سايردستگاههاي فرستنده برا ي را ديو-تلفن, را ديو-تلگرا ف پخش راديويي ياتلويزيوني بجزميكروفون بيسيم توا م بافرستنده 4,454 10,231,409,246 Rls. 1,109,879 $
138 1388 انگلستان 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 202,102 10,143,398,810 Rls. 1,023,014 $
139 1388 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 5,339 10,120,302,652 Rls. 1,021,198 $
140 1388 انگلستان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 228,237 9,802,953,682 Rls. 992,738 $
141 1388 انگلستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 335 9,639,195,802 Rls. 968,561 $
142 1388 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 16,509 9,550,647,112 Rls. 1,000,172 $
143 1388 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 33,015 9,466,269,682 Rls. 951,933 $
144 1388 انگلستان 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 37,596 9,294,260,878 Rls. 938,567 $
145 1388 انگلستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 8,569 9,235,290,578 Rls. 931,097 $
146 1388 انگلستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 750,000 9,228,955,882 Rls. 928,271 $
147 1388 انگلستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 153,635 9,115,028,465 Rls. 924,235 $
148 1388 انگلستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 9,397 9,060,996,808 Rls. 930,562 $
149 1388 انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 870 9,025,943,259 Rls. 908,168 $
150 1388 انگلستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 7,568 8,860,982,747 Rls. 893,686 $
151 1388 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 95,820 8,859,725,502 Rls. 891,146 $
152 1388 انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 195,500 8,810,422,667 Rls. 884,934 $
153 1388 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 319,024 8,795,884,097 Rls. 885,519 $
154 1388 انگلستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 46,616 8,704,158,554 Rls. 880,410 $
155 1388 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 7,531 8,634,190,874 Rls. 867,802 $
156 1388 انگلستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 19,270 8,624,535,495 Rls. 871,102 $
157 1388 انگلستان 01051290 بوقلمون بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د 25,550 8,602,980,419 Rls. 867,770 $
158 1388 انگلستان 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 44,117 8,574,419,220 Rls. 864,603 $
159 1388 انگلستان 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 483,840 8,375,846,000 Rls. 849,219 $
160 1388 انگلستان 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 4,374 8,334,690,844 Rls. 838,966 $
161 1388 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 9,228 8,242,410,671 Rls. 832,034 $
162 1388 انگلستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 3,926 7,968,209,394 Rls. 804,531 $
163 1388 انگلستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 39,346 7,956,559,416 Rls. 794,250 $
164 1388 انگلستان 28421000 سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي 501,415 7,927,354,968 Rls. 795,860 $
165 1388 انگلستان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 32,500 7,880,697,649 Rls. 790,581 $
166 1388 انگلستان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 2,716 7,836,601,955 Rls. 848,212 $
167 1388 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,272 7,748,443,652 Rls. 792,984 $
168 1388 انگلستان 28401900 تترا برا ت دي سديم, "غيربيآب" 1,120,000 7,632,851,688 Rls. 769,336 $
169 1388 انگلستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت 16تا500كيلو ولت آمپر 29,181 7,462,071,156 Rls. 750,725 $
170 1388 انگلستان 85340000 مدا رهاي چاپي 529 7,442,692,925 Rls. 750,595 $
171 1388 انگلستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 10,000 7,341,790,445 Rls. 734,914 $
172 1388 انگلستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 1,708 7,340,873,938 Rls. 736,733 $
173 1388 انگلستان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 11,000 7,240,001,802 Rls. 754,010 $
174 1388 انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 287,694 7,140,970,768 Rls. 718,879 $
175 1388 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 11,641 7,111,355,973 Rls. 718,170 $
176 1388 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 34,355 7,001,111,028 Rls. 706,021 $
177 1388 انگلستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 1,460,150 6,944,585,467 Rls. 693,973 $
178 1388 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 10,226 6,939,585,858 Rls. 709,200 $
179 1388 انگلستان 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 3,524 6,871,780,865 Rls. 687,428 $
180 1388 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,710 6,861,155,023 Rls. 693,879 $
181 1388 انگلستان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 1,015 6,820,945,400 Rls. 778,899 $
182 1388 انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 13,941 6,790,633,029 Rls. 682,764 $
183 1388 انگلستان 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 154,010 6,784,016,323 Rls. 680,429 $
184 1388 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 3,058 6,736,977,381 Rls. 676,756 $
185 1388 انگلستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 32,820 6,697,961,727 Rls. 719,227 $
186 1388 انگلستان 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 664 6,695,266,312 Rls. 673,909 $
187 1388 انگلستان 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 163,955 6,689,280,508 Rls. 671,831 $
188 1388 انگلستان 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 4,541 6,613,657,982 Rls. 669,806 $
189 1388 انگلستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 32,466 6,582,905,094 Rls. 662,188 $
190 1388 انگلستان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,048 6,582,687,282 Rls. 665,297 $
191 1388 انگلستان 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 507,315 6,580,429,095 Rls. 666,075 $
192 1388 انگلستان 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 38,760 6,538,379,169 Rls. 654,262 $
193 1388 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 11,239 6,447,368,766 Rls. 652,571 $
194 1388 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 7,604 6,429,641,194 Rls. 646,775 $
195 1388 انگلستان 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 357,520 6,367,290,939 Rls. 640,556 $
196 1388 انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 38,937 6,350,832,343 Rls. 638,105 $
197 1388 انگلستان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 5,332 6,349,238,085 Rls. 637,747 $
198 1388 انگلستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 12,056 6,273,963,268 Rls. 629,095 $
199 1388 انگلستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 133,530 6,252,974,766 Rls. 628,756 $
200 1388 انگلستان 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 88,689 6,099,577,609 Rls. 613,287 $
مجموع کل
15,088,628,886,861 ريال
مجموع کل
1,524,041,675 دلار