آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 افغانستان 12074000 تخم كنجد 7,898,606 53,601,898,790 Rls. 5,380,795 $
2 1388 افغانستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 3,911,180 32,021,931,196 Rls. 3,225,589 $
3 1388 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 3,698,521 31,558,877,063 Rls. 3,161,443 $
4 1388 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 2,023,620 5,979,715,857 Rls. 609,333 $
5 1388 افغانستان 08131000 زردآلو ,خشك كرده 1,256,332 3,750,860,975 Rls. 376,931 $
6 1388 افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 435,781 3,635,612,594 Rls. 365,300 $
7 1388 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 1,922,961 3,171,197,733 Rls. 319,540 $
8 1388 افغانستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 1,947,660 2,541,508,730 Rls. 257,190 $
9 1388 افغانستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 418,052 2,160,764,272 Rls. 217,065 $
10 1388 افغانستان 01029010 گاو شيري به جزء مولد نژاد خاص 217,510 1,788,920,946 Rls. 179,318 $
11 1388 افغانستان 10082000 ارزن 476,900 1,570,544,191 Rls. 158,181 $
12 1388 افغانستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 258,150 1,469,975,904 Rls. 147,402 $
13 1388 افغانستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 41,420 1,426,755,752 Rls. 142,565 $
14 1388 افغانستان 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 217,000 1,062,651,897 Rls. 106,771 $
15 1388 افغانستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 14,200 1,055,274,120 Rls. 107,736 $
16 1388 افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 164,875 957,150,100 Rls. 95,676 $
17 1388 افغانستان 25152000 سنگهاي ا كوسين و ساير سنگ هاي آهكي ساختمان , آلا باستر 568,470 726,432,160 Rls. 73,176 $
18 1388 افغانستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 26,200 670,827,693 Rls. 67,352 $
19 1388 افغانستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 77,914 660,397,286 Rls. 66,056 $
20 1388 افغانستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 478,550 608,365,523 Rls. 60,728 $
21 1388 افغانستان 08132000 آلو ,خشك كرده 128,260 503,017,837 Rls. 50,368 $
22 1388 افغانستان 05040000 روده, بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه 9,190 502,520,400 Rls. 50,935 $
23 1388 افغانستان 08109000 ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 75,171 451,837,728 Rls. 45,621 $
24 1388 افغانستان 84323090 دستگاه بذر پاش 10,500 362,808,518 Rls. 36,482 $
25 1388 افغانستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 12,000 207,539,110 Rls. 21,216 $
26 1388 افغانستان 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 22,008 173,548,900 Rls. 17,454 $
27 1388 افغانستان 09092090 تخم گشنيز بجز رديفهاي 09092010و09092020 7,000 151,399,954 Rls. 15,336 $
28 1388 افغانستان 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 41,827 144,503,268 Rls. 14,557 $
29 1388 افغانستان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 287 131,495,723 Rls. 13,171 $
30 1388 افغانستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده ) 10,000 119,676,204 Rls. 11,980 $
31 1388 افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,055 112,752,388 Rls. 11,372 $
32 1388 افغانستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالك ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 54,000 107,501,283 Rls. 10,827 $
33 1388 افغانستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 12,900 104,805,240 Rls. 10,481 $
34 1388 افغانستان 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,000 70,566,145 Rls. 7,066 $
35 1388 افغانستان 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 19,010 64,045,593 Rls. 6,463 $
36 1388 افغانستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 3,000 50,969,550 Rls. 5,150 $
37 1388 افغانستان 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 1,850 36,588,646 Rls. 3,648 $
38 1388 افغانستان 08062070 كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده ) 2,160 21,788,540 Rls. 2,253 $
39 1388 افغانستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 230 11,227,010 Rls. 1,137 $
مجموع کل
153,748,254,819 ريال
مجموع کل
15,453,661 دلار
[1]