آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اسلووني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 58,024 57,813,275,644 Rls. 5,827,927 $
2 1388 اسلووني 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 1,026,942 53,312,307,633 Rls. 5,409,843 $
3 1388 اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 2,594,969 35,670,695,894 Rls. 3,582,845 $
4 1388 اسلووني 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 1,060,000 23,009,494,020 Rls. 2,311,463 $
5 1388 اسلووني 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 874,000 9,673,553,798 Rls. 975,355 $
6 1388 اسلووني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 6,148 9,000,584,013 Rls. 909,425 $
7 1388 اسلووني 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 166,037 8,832,252,148 Rls. 890,209 $
8 1388 اسلووني 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 562,590 8,816,861,353 Rls. 888,572 $
9 1388 اسلووني 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 390,822 7,000,000,000 Rls. 715,600 $
10 1388 اسلووني 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 156,446 6,050,715,879 Rls. 608,532 $
11 1388 اسلووني 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 193,668 6,001,366,209 Rls. 606,578 $
12 1388 اسلووني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 150,086 5,117,429,391 Rls. 517,772 $
13 1388 اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 228,000 4,789,474,147 Rls. 486,776 $
14 1388 اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 107,900 4,139,021,931 Rls. 417,351 $
15 1388 اسلووني 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 69,496 4,028,339,347 Rls. 402,653 $
16 1388 اسلووني 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 451,000 3,974,292,103 Rls. 405,220 $
17 1388 اسلووني 28402000 ساير برا ت هائي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 308,000 3,861,516,400 Rls. 388,365 $
18 1388 اسلووني 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم 9,945 3,374,540,025 Rls. 340,415 $
19 1388 اسلووني 85014010 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون (asgnchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 66,708 3,265,852,806 Rls. 328,549 $
20 1388 اسلووني 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 19,821 3,066,669,972 Rls. 310,392 $
21 1388 اسلووني 29291000 ا يزوسيانات ها 80,000 2,836,387,750 Rls. 283,016 $
22 1388 اسلووني 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 220,000 2,704,011,810 Rls. 281,609 $
23 1388 اسلووني 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 77,000 2,462,886,530 Rls. 247,800 $
24 1388 اسلووني 28230000 ا كسيدهاي تيتان 120,000 2,401,276,886 Rls. 243,306 $
25 1388 اسلووني 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 39,390 2,362,284,838 Rls. 238,470 $
26 1388 اسلووني 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,321 2,037,130,905 Rls. 204,210 $
27 1388 اسلووني 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 1,010 1,886,512,176 Rls. 189,552 $
28 1388 اسلووني 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, كه درجاي ديگرگفته نشده. 18,628 1,740,122,747 Rls. 175,635 $
29 1388 اسلووني 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 11,913 1,690,000,000 Rls. 169,458 $
30 1388 اسلووني 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 53,895 1,674,958,547 Rls. 168,735 $
31 1388 اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 49,729 1,658,896,125 Rls. 165,011 $
32 1388 اسلووني 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 9,483 1,620,854,450 Rls. 162,982 $
33 1388 اسلووني 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز كاغذ 82,845 1,589,123,020 Rls. 159,164 $
34 1388 اسلووني 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 26,251 1,469,022,365 Rls. 146,954 $
35 1388 اسلووني 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 170,430 1,401,375,609 Rls. 140,638 $
36 1388 اسلووني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 31,095 1,375,329,157 Rls. 138,627 $
37 1388 اسلووني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 91,200 1,329,804,774 Rls. 133,194 $
38 1388 اسلووني 32082090 ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل 14,628 1,313,695,531 Rls. 131,575 $
39 1388 اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 66,675 1,306,748,083 Rls. 132,122 $
40 1388 اسلووني 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,358 1,258,069,301 Rls. 127,116 $
41 1388 اسلووني 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 78,290 1,241,698,943 Rls. 125,430 $
42 1388 اسلووني 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 1,630 1,210,135,364 Rls. 121,014 $
43 1388 اسلووني 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 12,240 1,164,117,292 Rls. 117,262 $
44 1388 اسلووني 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لكتريكي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 17,809 1,156,445,076 Rls. 115,797 $
45 1388 اسلووني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 30,686 1,116,640,980 Rls. 113,246 $
46 1388 اسلووني 39069080 رزينهاي ا لكريليك ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيك 30,400 1,096,971,315 Rls. 110,454 $
47 1388 اسلووني 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 275 1,083,662,863 Rls. 108,443 $
48 1388 اسلووني 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 45,600 1,064,804,043 Rls. 107,199 $
49 1388 اسلووني 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,599 1,013,955,569 Rls. 102,052 $
50 1388 اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 17,024 982,260,278 Rls. 98,621 $
51 1388 اسلووني 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 303,994 952,642,650 Rls. 95,220 $
52 1388 اسلووني 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 41,832 851,844,984 Rls. 86,403 $
53 1388 اسلووني 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 20,367 811,878,257 Rls. 82,222 $
54 1388 اسلووني 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,690 800,677,245 Rls. 80,592 $
55 1388 اسلووني 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 101,926 769,160,000 Rls. 77,748 $
56 1388 اسلووني 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقطآهنگري شده. 104,190 723,276,000 Rls. 73,310 $
57 1388 اسلووني 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 44,450 685,760,178 Rls. 69,088 $
58 1388 اسلووني 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 650 681,753,704 Rls. 68,264 $
59 1388 اسلووني 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 14,269 644,355,590 Rls. 65,214 $
60 1388 اسلووني 76069220 قرص آلومينيومي(پولك )ازآلياژهاي آلومينيوم 21,000 637,587,938 Rls. 64,111 $
61 1388 اسلووني 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,115 579,303,248 Rls. 58,581 $
62 1388 اسلووني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 94,600 574,667,953 Rls. 57,995 $
63 1388 اسلووني 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذكوردرجاي ديگر 5,680 536,746,664 Rls. 53,849 $
64 1388 اسلووني 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 19,740 534,017,540 Rls. 54,050 $
65 1388 اسلووني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,754 505,269,910 Rls. 50,527 $
66 1388 اسلووني 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,680 437,285,910 Rls. 44,202 $
67 1388 اسلووني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 5,514 409,237,857 Rls. 41,291 $
68 1388 اسلووني 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 1,260 402,998,343 Rls. 40,300 $
69 1388 اسلووني 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 7,839 390,147,853 Rls. 39,136 $
70 1388 اسلووني 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,402 384,266,152 Rls. 38,925 $
71 1388 اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,498 373,030,827 Rls. 37,624 $
72 1388 اسلووني 84821000 بلبرينگ. 2,250 372,195,052 Rls. 37,672 $
73 1388 اسلووني 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,840 371,175,486 Rls. 37,599 $
74 1388 اسلووني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 52,397 346,432,311 Rls. 34,612 $
75 1388 اسلووني 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 460 344,710,761 Rls. 35,193 $
76 1388 اسلووني 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 14,912 325,851,584 Rls. 32,924 $
77 1388 اسلووني 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 59,805 325,450,750 Rls. 32,748 $
78 1388 اسلووني 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 1,260 320,879,051 Rls. 32,360 $
79 1388 اسلووني 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 4,262 320,431,788 Rls. 32,200 $
80 1388 اسلووني 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,945 313,864,244 Rls. 31,691 $
81 1388 اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 11,679 309,578,217 Rls. 31,317 $
82 1388 اسلووني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 551 301,804,319 Rls. 30,220 $
83 1388 اسلووني 33021010 ا سانس كولا برا ي توليد عصاره نوشابه 3,460 294,685,558 Rls. 29,797 $
84 1388 اسلووني 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 1,800 277,361,278 Rls. 28,317 $
85 1388 اسلووني 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 582 267,501,382 Rls. 27,294 $
86 1388 اسلووني 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 6,100 267,364,997 Rls. 26,749 $
87 1388 اسلووني 85044060 ا نوا ع S.P.U 7,080 264,253,116 Rls. 26,768 $
88 1388 اسلووني 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 11,220 260,841,172 Rls. 26,110 $
89 1388 اسلووني 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 2,978 256,933,599 Rls. 25,915 $
90 1388 اسلووني 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 686 240,139,173 Rls. 24,014 $
91 1388 اسلووني 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 38,720 239,565,421 Rls. 23,971 $
92 1388 اسلووني 90184100 يونيت دندا نپزشكي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشكي روي يك پايه مشترك 85 237,828,728 Rls. 24,001 $
93 1388 اسلووني 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 2,165 233,007,566 Rls. 23,514 $
94 1388 اسلووني 85392210 لامپ سيگنال به قدرت حداكثر 200وات وبراي ولتاژ بيشتر از 100ولت 324 230,925,923 Rls. 23,341 $
95 1388 اسلووني 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 562 222,742,708 Rls. 22,391 $
96 1388 اسلووني 39093099 سايررزينهاي ا مينيك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 3,170 217,012,830 Rls. 22,044 $
97 1388 اسلووني 48182000 دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ 14,020 215,685,026 Rls. 21,692 $
98 1388 اسلووني 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميك يا سيليكاتها 1,200 208,491,215 Rls. 20,849 $
99 1388 اسلووني 90321000 ترموستات 468 197,887,986 Rls. 19,866 $
100 1388 اسلووني 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 4 188,553,020 Rls. 18,797 $
101 1388 اسلووني 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 121 182,454,138 Rls. 18,627 $
102 1388 اسلووني 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك. 525 181,547,738 Rls. 18,369 $
103 1388 اسلووني 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليك ) 4,320 175,573,376 Rls. 17,887 $
104 1388 اسلووني 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 4,730 171,957,521 Rls. 17,556 $
105 1388 اسلووني 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 2,019 166,396,885 Rls. 16,781 $
106 1388 اسلووني 28365000 كربنات كلسيم 15,150 150,114,308 Rls. 15,089 $
107 1388 اسلووني 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 5,491 146,945,778 Rls. 14,727 $
108 1388 اسلووني 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 3,600 140,569,432 Rls. 14,166 $
109 1388 اسلووني 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 7,820 137,939,539 Rls. 13,890 $
110 1388 اسلووني 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 30 118,563,634 Rls. 11,948 $
111 1388 اسلووني 44129900 تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,593 105,982,318 Rls. 10,674 $
112 1388 اسلووني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 21,360 104,805,655 Rls. 10,590 $
113 1388 اسلووني 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2 101,055,789 Rls. 10,465 $
114 1388 اسلووني 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 272 100,339,871 Rls. 10,074 $
115 1388 اسلووني 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,000 100,303,663 Rls. 10,160 $
116 1388 اسلووني 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 161 94,417,913 Rls. 9,480 $
117 1388 اسلووني 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 300 80,822,301 Rls. 8,095 $
118 1388 اسلووني 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 32 70,396,588 Rls. 7,040 $
119 1388 اسلووني 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 350 65,772,421 Rls. 6,772 $
120 1388 اسلووني 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 108 64,965,963 Rls. 6,463 $
121 1388 اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 1,995 64,927,559 Rls. 6,474 $
122 1388 اسلووني 40093200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 160 63,830,685 Rls. 6,429 $
123 1388 اسلووني 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 609 60,582,955 Rls. 6,117 $
124 1388 اسلووني 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 3,620 58,569,169 Rls. 5,880 $
125 1388 اسلووني 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 815 58,175,199 Rls. 5,873 $
126 1388 اسلووني 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 199 45,806,514 Rls. 4,613 $
127 1388 اسلووني 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 380 45,492,306 Rls. 4,546 $
128 1388 اسلووني 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 270 45,336,884 Rls. 4,573 $
129 1388 اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,774 42,281,410 Rls. 4,216 $
130 1388 اسلووني 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 78 41,000,000 Rls. 4,093 $
131 1388 اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,342 38,592,594 Rls. 3,848 $
132 1388 اسلووني 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 1,000 35,933,775 Rls. 3,621 $
133 1388 اسلووني 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 104 35,244,948 Rls. 3,557 $
134 1388 اسلووني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 88 34,882,474 Rls. 3,479 $
135 1388 اسلووني 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 1,950 28,849,069 Rls. 2,877 $
136 1388 اسلووني 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 559 26,823,181 Rls. 2,683 $
137 1388 اسلووني 85030010 ا نوا ع كلكتور 145 26,370,195 Rls. 2,629 $
138 1388 اسلووني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,918 25,121,702 Rls. 2,505 $
139 1388 اسلووني 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 153 24,946,023 Rls. 2,493 $
140 1388 اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 840 22,078,421 Rls. 2,228 $
141 1388 اسلووني 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 953 19,695,644 Rls. 1,964 $
142 1388 اسلووني 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذكوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 11 19,639,360 Rls. 1,981 $
143 1388 اسلووني 82042000 آچاربكس, بايابدون دسته. 75 16,108,214 Rls. 1,627 $
144 1388 اسلووني 90172000 آلات رسامي ,خط كشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 280 13,535,279 Rls. 1,372 $
145 1388 اسلووني 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 220 13,193,524 Rls. 1,323 $
146 1388 اسلووني 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 35 11,493,734 Rls. 1,158 $
147 1388 اسلووني 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 0 10,487,000 Rls. 1,072 $
148 1388 اسلووني 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميكاي فشرده يادوباره ساخته شده. 47 9,384,412 Rls. 938 $
149 1388 اسلووني 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 190 7,646,852 Rls. 771 $
150 1388 اسلووني 82021000 ا ره دستي. 123 4,435,362 Rls. 442 $
151 1388 اسلووني 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 65 1,990,598 Rls. 201 $
152 1388 اسلووني 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 2 1,005,000 Rls. 101 $
مجموع کل
332,120,872,975 ريال
مجموع کل
33,509,681 دلار
[1]