آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ازبکستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 8,832,918 445,603,631,507 Rls. 44,998,964 $
2 1388 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 28,523,593 372,473,553,154 Rls. 37,625,600 $
3 1388 ازبکستان 10011090 ساير گندم سخت 98,189,800 204,880,140,881 Rls. 20,618,600 $
4 1388 ازبکستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 42,120,000 83,649,792,366 Rls. 8,430,482 $
5 1388 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,576,018 67,168,069,241 Rls. 6,796,192 $
6 1388 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 213,163 35,997,154,511 Rls. 3,614,815 $
7 1388 ازبکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,855,671 30,863,260,647 Rls. 3,113,782 $
8 1388 ازبکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,720,834 24,885,512,533 Rls. 2,503,518 $
9 1388 ازبکستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 1,454,138 23,593,856,989 Rls. 2,369,281 $
10 1388 ازبکستان 27131200 كك نفت تكليس شده 8,317,954 20,802,509,193 Rls. 2,089,884 $
11 1388 ازبکستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 255,381 15,875,348,876 Rls. 1,602,999 $
12 1388 ازبکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 353,477 9,286,810,679 Rls. 940,949 $
13 1388 ازبکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 1,151,818 8,087,630,148 Rls. 811,903 $
14 1388 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 446,046 6,542,293,009 Rls. 668,809 $
15 1388 ازبکستان 12074000 تخم كنجد 688,981 5,909,018,361 Rls. 592,295 $
16 1388 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 859,000 5,861,198,915 Rls. 589,834 $
17 1388 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 260,000 5,191,891,078 Rls. 522,375 $
18 1388 ازبکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 679,889 4,735,660,371 Rls. 479,020 $
19 1388 ازبکستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص كمتر از90/99 درصد به صورت كارنشده 132,000 2,737,989,345 Rls. 273,420 $
20 1388 ازبکستان 25070010 كائولن 3,137,610 2,703,137,769 Rls. 273,649 $
21 1388 ازبکستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 525,320 2,558,449,021 Rls. 257,212 $
22 1388 ازبکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 314,972 1,790,697,935 Rls. 180,035 $
23 1388 ازبکستان 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 75,963 1,634,888,884 Rls. 166,566 $
24 1388 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,114,258 1,625,658,450 Rls. 162,378 $
25 1388 ازبکستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 191,000 1,598,475,095 Rls. 160,207 $
26 1388 ازبکستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 162,000 1,467,292,261 Rls. 147,972 $
27 1388 ازبکستان 29152100 ا سيدا ستيك 236,238 1,026,580,961 Rls. 103,905 $
28 1388 ازبکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 64,310 964,595,117 Rls. 96,924 $
29 1388 ازبکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر 100,000 778,961,430 Rls. 78,390 $
30 1388 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 42,000 736,015,770 Rls. 73,868 $
31 1388 ازبکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 130,630 658,628,488 Rls. 66,227 $
32 1388 ازبکستان 31054000 دي هيدروژنوا ورتوفسفات آمونيوم حتي بصورت مخلوط باهيدروژنوا ورتوفسفات دي آمونيوم. 172,496 620,734,509 Rls. 62,599 $
33 1388 ازبکستان 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 69,000 569,595,669 Rls. 56,863 $
34 1388 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 85,590 467,789,626 Rls. 46,832 $
35 1388 ازبکستان 31031000 سوپرفسفات ها 91,550 440,930,580 Rls. 44,164 $
36 1388 ازبکستان 52061400 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 19,906 409,417,534 Rls. 41,854 $
37 1388 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 86,708 389,099,709 Rls. 39,237 $
38 1388 ازبکستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 17,929 369,185,187 Rls. 36,996 $
39 1388 ازبکستان 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 11,050 284,806,275 Rls. 28,661 $
40 1388 ازبکستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشك كرده غيرمذكور در جاي ديگر 63,950 260,959,705 Rls. 26,069 $
41 1388 ازبکستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 5,300 131,347,326 Rls. 13,255 $
42 1388 ازبکستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 4,350 86,243,150 Rls. 8,704 $
43 1388 ازبکستان 47061000 خمير لينتر پنبه 11,358 60,795,400 Rls. 6,164 $
44 1388 ازبکستان 08132000 آلو ,خشك كرده 19,304 55,516,618 Rls. 5,572 $
45 1388 ازبکستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 2,250 44,608,526 Rls. 4,502 $
46 1388 ازبکستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 345 23,939,908 Rls. 2,416 $
47 1388 ازبکستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 320 22,205,133 Rls. 2,241 $
48 1388 ازبکستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 300 20,817,312 Rls. 2,101 $
49 1388 ازبکستان 85113090 كويل هاي روشن كردن 200 13,878,208 Rls. 1,401 $
50 1388 ازبکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 500 8,921,705 Rls. 900 $
51 1388 ازبکستان 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 100 6,939,104 Rls. 700 $
مجموع کل
1,395,976,434,169 ريال
مجموع کل
140,841,287 دلار
[1]