آمار کل " واردات از" کشور "اريتره" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اريتره 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 291 338,724,278 Rls. 34,627 $
2 1388 اريتره 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 872 94,445,060 Rls. 9,497 $
مجموع کل
433,169,338 ريال
مجموع کل
44,124 دلار
[1]