آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 6,336,928 200,452,663,226 Rls. 20,205,617 $
2 1388 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 12,031,210 20,300,652,023 Rls. 2,047,689 $
3 1388 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,537,520 20,200,565,527 Rls. 2,031,017 $
4 1388 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,514,850 10,296,207,624 Rls. 1,038,971 $
5 1388 ارمنستان 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 276,458 6,218,511,974 Rls. 623,901 $
6 1388 ارمنستان 31042000 كلرور پتاسيم 771,544 4,823,661,093 Rls. 488,941 $
7 1388 ارمنستان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 123,130 3,345,545,892 Rls. 337,825 $
8 1388 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 276,490 3,310,370,239 Rls. 334,898 $
9 1388 ارمنستان 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 92,999 3,067,914,569 Rls. 310,950 $
10 1388 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,764,720 2,765,337,734 Rls. 278,778 $
11 1388 ارمنستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 57,000 2,512,500,000 Rls. 251,250 $
12 1388 ارمنستان 85261000 دستگاههاي را دا ر 512 2,468,014,878 Rls. 251,757 $
13 1388 ارمنستان 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 87,306 2,382,896,379 Rls. 239,537 $
14 1388 ارمنستان 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 1,494,280 2,358,714,129 Rls. 240,409 $
15 1388 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 136,120 2,347,271,956 Rls. 234,196 $
16 1388 ارمنستان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 19 1,985,301,862 Rls. 200,217 $
17 1388 ارمنستان 85340000 مدا رهاي چاپي 38 1,951,028,392 Rls. 198,144 $
18 1388 ارمنستان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 151,320 1,895,609,866 Rls. 191,616 $
19 1388 ارمنستان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 17 1,827,821,520 Rls. 182,654 $
20 1388 ارمنستان 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 18 1,789,017,300 Rls. 178,509 $
21 1388 ارمنستان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 239,376 1,781,395,934 Rls. 179,557 $
22 1388 ارمنستان 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 4,960 1,520,803,037 Rls. 151,610 $
23 1388 ارمنستان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 48,240 1,412,838,663 Rls. 147,140 $
24 1388 ارمنستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 89,103 1,387,116,538 Rls. 138,449 $
25 1388 ارمنستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 199,990 1,311,590,473 Rls. 132,097 $
26 1388 ارمنستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 309,920 1,250,727,149 Rls. 126,667 $
27 1388 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 79,580 1,190,915,857 Rls. 120,113 $
28 1388 ارمنستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 33,580 936,609,750 Rls. 94,933 $
29 1388 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 60,680 896,607,574 Rls. 89,925 $
30 1388 ارمنستان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 35,129 872,499,528 Rls. 88,546 $
31 1388 ارمنستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 162 814,593,122 Rls. 82,012 $
32 1388 ارمنستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,000 806,041,645 Rls. 80,370 $
33 1388 ارمنستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 56,000 782,245,971 Rls. 78,541 $
34 1388 ارمنستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 140,400 775,306,000 Rls. 78,504 $
35 1388 ارمنستان 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 37 689,895,892 Rls. 70,197 $
36 1388 ارمنستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 87,710 688,443,694 Rls. 69,478 $
37 1388 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 373,900 686,199,536 Rls. 69,049 $
38 1388 ارمنستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 154,000 683,375,794 Rls. 69,120 $
39 1388 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 54,110 677,533,026 Rls. 68,034 $
40 1388 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 35,950 644,237,451 Rls. 65,034 $
41 1388 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 58,000 609,862,656 Rls. 61,305 $
42 1388 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,870 569,752,293 Rls. 56,837 $
43 1388 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 34,360 566,166,924 Rls. 57,164 $
44 1388 ارمنستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 13 552,720,365 Rls. 56,701 $
45 1388 ارمنستان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 19,235 534,179,743 Rls. 53,685 $
46 1388 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48,810 512,561,116 Rls. 51,356 $
47 1388 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 206,670 472,578,780 Rls. 47,354 $
48 1388 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 8,500 464,199,450 Rls. 46,984 $
49 1388 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 33,460 425,347,677 Rls. 42,676 $
50 1388 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 38,870 424,239,402 Rls. 42,876 $
51 1388 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 844 423,072,656 Rls. 42,822 $
52 1388 ارمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 21,350 420,494,693 Rls. 42,093 $
53 1388 ارمنستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 28,400 418,634,157 Rls. 42,411 $
54 1388 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 31,800 407,927,181 Rls. 41,268 $
55 1388 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 211,140 372,607,165 Rls. 37,515 $
56 1388 ارمنستان 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 25,450 347,351,611 Rls. 35,254 $
57 1388 ارمنستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 12,000 321,407,040 Rls. 32,160 $
58 1388 ارمنستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 22,400 315,147,850 Rls. 31,733 $
59 1388 ارمنستان 70021000 گلوله ا زشيشه, كارنشده. 12,000 311,512,513 Rls. 32,258 $
60 1388 ارمنستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,910 309,066,651 Rls. 31,258 $
61 1388 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 18,840 294,978,693 Rls. 29,829 $
62 1388 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9,230 276,277,804 Rls. 27,828 $
63 1388 ارمنستان 84471100 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر 5,600 254,842,607 Rls. 25,482 $
64 1388 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 133,240 239,267,192 Rls. 24,103 $
65 1388 ارمنستان 84595100 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-knee),برا ي فلزا ت باكنترل شماره ا ي 15,400 231,667,474 Rls. 23,216 $
66 1388 ارمنستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 4,500 229,850,000 Rls. 23,224 $
67 1388 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 7,600 227,219,738 Rls. 22,913 $
68 1388 ارمنستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 18,700 224,488,366 Rls. 22,923 $
69 1388 ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 8,000 217,904,895 Rls. 21,911 $
70 1388 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 12,140 214,768,598 Rls. 21,961 $
71 1388 ارمنستان 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي 36,800 203,289,952 Rls. 20,341 $
72 1388 ارمنستان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 10,000 198,769,434 Rls. 20,100 $
73 1388 ارمنستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 8,080 193,604,247 Rls. 19,525 $
74 1388 ارمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 11,100 172,420,312 Rls. 17,421 $
75 1388 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 15,520 164,860,152 Rls. 16,646 $
76 1388 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 79,760 163,532,703 Rls. 16,319 $
77 1388 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 12,300 162,620,984 Rls. 16,306 $
78 1388 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 9,060 161,618,669 Rls. 16,331 $
79 1388 ارمنستان 44013000 خاك ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 38,000 161,025,973 Rls. 16,253 $
80 1388 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 8,000 158,741,760 Rls. 16,080 $
81 1388 ارمنستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,570 158,535,760 Rls. 16,080 $
82 1388 ارمنستان 41015000 پوست كامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 48,000 157,090,947 Rls. 15,879 $
83 1388 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 86,920 152,964,596 Rls. 15,468 $
84 1388 ارمنستان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 165 151,932,868 Rls. 15,358 $
85 1388 ارمنستان 85158010 ماشين جوشكاري ا لقايي 2,840 120,078,960 Rls. 12,060 $
86 1388 ارمنستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 170 111,912,700 Rls. 11,198 $
87 1388 ارمنستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,200 111,052,500 Rls. 11,105 $
88 1388 ارمنستان 92019000 پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,930 109,853,535 Rls. 11,055 $
89 1388 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 7,300 105,513,432 Rls. 10,628 $
90 1388 ارمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 19,150 104,213,587 Rls. 10,466 $
91 1388 ارمنستان 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 1,400 99,850,770 Rls. 9,968 $
92 1388 ارمنستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 3,970 98,398,395 Rls. 10,248 $
93 1388 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,900 97,973,430 Rls. 9,924 $
94 1388 ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,350 96,717,611 Rls. 9,668 $
95 1388 ارمنستان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 85 78,281,897 Rls. 7,913 $
96 1388 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,700 73,320,428 Rls. 7,387 $
97 1388 ارمنستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 13,580 71,069,580 Rls. 7,136 $
98 1388 ارمنستان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 42,300 61,754,595 Rls. 6,305 $
99 1388 ارمنستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 2,750 54,553,622 Rls. 5,518 $
100 1388 ارمنستان 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 11,400 53,878,875 Rls. 5,579 $
101 1388 ارمنستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 364 48,330,000 Rls. 4,892 $
102 1388 ارمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 45 47,304,764 Rls. 4,758 $
103 1388 ارمنستان 90321000 ترموستات 186 46,607,708 Rls. 4,719 $
104 1388 ارمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,170 45,696,295 Rls. 4,759 $
105 1388 ارمنستان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 1,500 43,936,496 Rls. 4,576 $
106 1388 ارمنستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,060 43,747,550 Rls. 4,472 $
107 1388 ارمنستان 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 1,300 36,597,550 Rls. 3,657 $
108 1388 ارمنستان 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 230 34,165,477 Rls. 3,518 $
109 1388 ارمنستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 70 33,108,815 Rls. 3,301 $
110 1388 ارمنستان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 4,500 30,086,383 Rls. 3,116 $
111 1388 ارمنستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 700 27,809,126 Rls. 2,802 $
112 1388 ارمنستان 25161100 سنگ خارا , كارنشده ياناهموا ري گرفته شده 22,000 27,502,528 Rls. 2,864 $
113 1388 ارمنستان 28391100 متاسيليكات هاي سديم 18,450 26,126,211 Rls. 2,627 $
114 1388 ارمنستان 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 815 24,961,022 Rls. 2,488 $
115 1388 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 2,000 22,096,570 Rls. 2,211 $
116 1388 ارمنستان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,200 17,986,887 Rls. 1,809 $
117 1388 ارمنستان 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 38 16,679,803 Rls. 1,652 $
118 1388 ارمنستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 13 11,821,439 Rls. 1,195 $
119 1388 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 120 10,668,668 Rls. 1,085 $
120 1388 ارمنستان 74181900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس. 210 10,453,306 Rls. 1,055 $
121 1388 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 500 10,028,895 Rls. 1,005 $
122 1388 ارمنستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 180 9,855,975 Rls. 995 $
123 1388 ارمنستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 430 9,326,354 Rls. 939 $
124 1388 ارمنستان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 220 6,604,577 Rls. 669 $
125 1388 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20 4,226,625 Rls. 425 $
126 1388 ارمنستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 150 3,008,669 Rls. 302 $
127 1388 ارمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 80 2,401,664 Rls. 243 $
128 1388 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 30 1,910,364 Rls. 196 $
129 1388 ارمنستان 73221100 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن. 50 1,501,040 Rls. 152 $
مجموع کل
331,762,661,141 ريال
مجموع کل
33,446,101 دلار
[1]