آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اردن 28092090 سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكوردرتعرفه هاي 28092010و28092020 10,446,949 79,466,925,212 Rls. 7,959,428 $
2 1388 اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 2,245,500 24,621,020,831 Rls. 2,481,195 $
3 1388 اردن 25101000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك گل سفيد فسفاته وآسياب نشده 17,025,000 22,878,122,365 Rls. 2,300,465 $
4 1388 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 760,000 19,759,184,970 Rls. 1,988,813 $
5 1388 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 1,125,910 13,766,076,235 Rls. 1,394,601 $
6 1388 اردن 31042000 كلرور پتاسيم 1,056,000 6,521,150,056 Rls. 655,721 $
7 1388 اردن 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 337,100 4,768,431,771 Rls. 478,202 $
8 1388 اردن 24022000 سيگار حاوي توتون 130,700 4,456,256,270 Rls. 445,335 $
9 1388 اردن 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 64,048 4,223,131,783 Rls. 422,863 $
10 1388 اردن 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 21,804 1,599,437,594 Rls. 165,722 $
11 1388 اردن 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 54,441 1,543,300,519 Rls. 156,188 $
12 1388 اردن 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 109,860 1,386,957,629 Rls. 140,067 $
13 1388 اردن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,184 1,241,537,547 Rls. 125,001 $
14 1388 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي فسفر و پتاسيم كه در جاي ديگري مذكور نباشد 108,491 1,237,955,912 Rls. 124,720 $
15 1388 اردن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 8,699 701,872,528 Rls. 70,279 $
16 1388 اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 19,813 659,251,876 Rls. 66,290 $
17 1388 اردن 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 977 375,454,600 Rls. 39,102 $
18 1388 اردن 31055100 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 21,000 239,034,024 Rls. 23,999 $
19 1388 اردن 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 1,499 195,515,624 Rls. 19,366 $
20 1388 اردن 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 230 49,994,744 Rls. 4,952 $
21 1388 اردن 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 300 24,428,567 Rls. 2,468 $
22 1388 اردن 90312000 دستگاههاي آزمايش 64 18,993,505 Rls. 1,967 $
23 1388 اردن 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,890 15,014,700 Rls. 1,508 $
24 1388 اردن 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 76 2,669,825 Rls. 267 $
مجموع کل
189,751,718,687 ريال
مجموع کل
19,068,516 دلار
[1]