آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 آندورا 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,390,213 12,644,548,186 Rls. 1,267,878 $
2 1388 آندورا 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 5,200 5,684,466,888 Rls. 576,167 $
3 1388 آندورا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 23,360 4,708,278,410 Rls. 471,111 $
4 1388 آندورا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 278,596 3,158,616,467 Rls. 316,051 $
5 1388 آندورا 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,720 1,184,398,202 Rls. 120,048 $
6 1388 آندورا 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 137,800 1,181,541,516 Rls. 119,059 $
7 1388 آندورا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 970 436,237,765 Rls. 44,216 $
8 1388 آندورا 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,600 342,939,580 Rls. 34,188 $
9 1388 آندورا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 15,027 339,736,369 Rls. 34,028 $
10 1388 آندورا 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 17,000 326,996,821 Rls. 32,953 $
11 1388 آندورا 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,864 257,040,141 Rls. 25,701 $
12 1388 آندورا 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 20,595 247,600,000 Rls. 24,743 $
13 1388 آندورا 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند 10,085 191,267,262 Rls. 19,127 $
14 1388 آندورا 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 560 168,374,605 Rls. 17,066 $
15 1388 آندورا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 252 136,766,503 Rls. 13,606 $
16 1388 آندورا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 724 117,748,731 Rls. 11,935 $
17 1388 آندورا 85178010 مودم بي سيم 700 91,199,533 Rls. 9,244 $
18 1388 آندورا 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 43 72,425,903 Rls. 7,283 $
19 1388 آندورا 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 346 35,180,000 Rls. 3,566 $
20 1388 آندورا 03011010 ماهي زينتي زنده تا 5 سانتيمتر 70 31,359,129 Rls. 3,191 $
21 1388 آندورا 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 28 28,462,877 Rls. 2,862 $
22 1388 آندورا 84716040 مانيتور با صفحه l.c.d.14 لغايت 19اينچ 9 24,319,875 Rls. 2,465 $
23 1388 آندورا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 4 23,103,882 Rls. 2,342 $
24 1388 آندورا 95041000 بازيهاي ويدئويي از نوعي كه بايك گيرنده تلويزيوني كار ميكند 350 19,506,567 Rls. 1,977 $
25 1388 آندورا 85209090 سايردستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي وضبط صوت حتي توام با پخش صوت غيرمذكوردرجاي ديگر 40 17,712,976 Rls. 1,795 $
26 1388 آندورا 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 830 17,207,311 Rls. 1,721 $
27 1388 آندورا 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 29 16,264,501 Rls. 1,635 $
28 1388 آندورا 84716020 موشوا ره (mouse) 80 15,139,122 Rls. 1,534 $
29 1388 آندورا 87088090 كمك فنرها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورز 500 14,706,248 Rls. 1,471 $
30 1388 آندورا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 140 11,065,543 Rls. 1,122 $
31 1388 آندورا 84714910 سايرماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت كامل عرضه شده به شكل سيستم 140 6,079,969 Rls. 616 $
32 1388 آندورا 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذكوردرجاي ديگر 15 6,079,969 Rls. 616 $
33 1388 آندورا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 10 4,559,976 Rls. 462 $
34 1388 آندورا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19 4,337,200 Rls. 436 $
35 1388 آندورا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 15 1,519,992 Rls. 154 $
36 1388 آندورا 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 8 202,665 Rls. 21 $
مجموع کل
31,566,990,684 ريال
مجموع کل
3,172,391 دلار
[1]