آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 143,121,937 433,636,425,473 Rls. 43,659,279 $
2 1388 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 50,829,225 237,697,456,764 Rls. 23,902,503 $
3 1388 آذربايجان 27101110 بنزين 42,843,197 228,740,436,035 Rls. 22,929,749 $
4 1388 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 50,118,811 200,791,761,284 Rls. 20,232,111 $
5 1388 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 19,730,275 141,952,629,235 Rls. 14,391,438 $
6 1388 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 78,502,085 104,555,428,465 Rls. 10,544,616 $
7 1388 آذربايجان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 30,111,979 55,021,430,306 Rls. 5,553,915 $
8 1388 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,867,071 30,366,294,479 Rls. 3,042,334 $
9 1388 آذربايجان 10011090 ساير گندم سخت 13,161,686 29,436,251,704 Rls. 2,962,988 $
10 1388 آذربايجان 31042000 كلرور پتاسيم 6,161,550 25,613,949,402 Rls. 2,582,434 $
11 1388 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 10,452,901 16,696,569,175 Rls. 1,688,375 $
12 1388 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,435,530 14,195,562,986 Rls. 1,427,279 $
13 1388 آذربايجان 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 7,383,547 13,630,824,910 Rls. 1,371,441 $
14 1388 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 6,256,813 13,555,598,338 Rls. 1,370,824 $
15 1388 آذربايجان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,868,130 12,881,296,915 Rls. 1,305,949 $
16 1388 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 707,175 12,618,293,312 Rls. 1,268,550 $
17 1388 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 753,330 10,380,242,768 Rls. 1,051,413 $
18 1388 آذربايجان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 800,000 9,137,000,000 Rls. 923,981 $
19 1388 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 1,000,450 8,627,503,337 Rls. 870,171 $
20 1388 آذربايجان 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 1,959,365 6,870,102,778 Rls. 689,270 $
21 1388 آذربايجان 23064100 كنجاله وسايرآخاله هاي جامدحتي ساييده شده ا زدا نه هاي مندا ب يالفت دا را ي مقدا ركمي ا سيدا روسيك 3,616,789 6,600,947,051 Rls. 668,475 $
22 1388 آذربايجان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,022,450 6,137,177,583 Rls. 621,675 $
23 1388 آذربايجان 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 500,000 5,721,707,490 Rls. 578,359 $
24 1388 آذربايجان 10011010 گندم دامي 2,976,970 5,325,575,200 Rls. 532,558 $
25 1388 آذربايجان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,159,550 5,207,488,305 Rls. 527,982 $
26 1388 آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 279,000 4,030,603,528 Rls. 402,294 $
27 1388 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,037,750 3,643,606,400 Rls. 365,060 $
28 1388 آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 848,470 3,285,383,345 Rls. 333,694 $
29 1388 آذربايجان 27131100 كك نفت تكليس نشده 3,489,817 3,247,319,147 Rls. 324,373 $
30 1388 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 517,000 3,145,242,201 Rls. 318,636 $
31 1388 آذربايجان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 489,130 2,958,968,370 Rls. 296,588 $
32 1388 آذربايجان 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,700 2,618,626,467 Rls. 262,994 $
33 1388 آذربايجان 10082000 ارزن 583,700 2,369,695,143 Rls. 237,457 $
34 1388 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 186,240 2,220,623,688 Rls. 223,657 $
35 1388 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 476,000 2,105,247,442 Rls. 213,281 $
36 1388 آذربايجان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشكر و ساير آخال قندسازي 988,957 1,886,546,764 Rls. 188,844 $
37 1388 آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 16,287 1,849,231,155 Rls. 188,159 $
38 1388 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 74,480 1,749,093,697 Rls. 175,629 $
39 1388 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 205,520 1,701,662,076 Rls. 171,060 $
40 1388 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 110,116 1,474,643,481 Rls. 149,178 $
41 1388 آذربايجان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 418,560 1,409,491,736 Rls. 141,926 $
42 1388 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 100,000 1,274,530,950 Rls. 127,323 $
43 1388 آذربايجان 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 14,067 1,250,297,959 Rls. 125,923 $
44 1388 آذربايجان 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 97,870 1,216,720,507 Rls. 125,267 $
45 1388 آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 100,000 1,164,643,408 Rls. 116,885 $
46 1388 آذربايجان 15091000 روغن زيتون بكر 93,000 1,143,066,668 Rls. 114,962 $
47 1388 آذربايجان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 283,000 1,133,309,487 Rls. 113,406 $
48 1388 آذربايجان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 560,100 1,004,418,722 Rls. 104,149 $
49 1388 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 135,550 877,124,871 Rls. 88,784 $
50 1388 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 115,000 841,658,642 Rls. 84,023 $
51 1388 آذربايجان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 80,970 829,709,534 Rls. 84,820 $
52 1388 آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 92,360 827,342,412 Rls. 83,329 $
53 1388 آذربايجان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 100,000 724,424,602 Rls. 73,064 $
54 1388 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 67,720 717,050,820 Rls. 72,080 $
55 1388 آذربايجان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 206,840 679,991,254 Rls. 68,183 $
56 1388 آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 108,760 664,725,092 Rls. 66,675 $
57 1388 آذربايجان 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 227,480 659,383,756 Rls. 66,667 $
58 1388 آذربايجان 10030000 جو 411,900 652,528,945 Rls. 66,798 $
59 1388 آذربايجان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 135,148 584,785,709 Rls. 58,537 $
60 1388 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 11,937 539,806,818 Rls. 54,304 $
61 1388 آذربايجان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 514 532,899,500 Rls. 53,585 $
62 1388 آذربايجان 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 300 507,266,864 Rls. 50,961 $
63 1388 آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 65,160 484,416,878 Rls. 48,852 $
64 1388 آذربايجان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 48,260 468,026,617 Rls. 47,290 $
65 1388 آذربايجان 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 44,340 391,432,160 Rls. 39,551 $
66 1388 آذربايجان 44129200 تخته چندلا,چوبهاي روكش شده ومطبق شده, دا را ي يك ياچندلاا زچوبهاي گرمسيري, غيرمذكوردرجاي ديگ 57,300 388,068,092 Rls. 38,888 $
67 1388 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 197,550 376,276,702 Rls. 37,722 $
68 1388 آذربايجان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 4,370 359,832,555 Rls. 36,233 $
69 1388 آذربايجان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 106,500 351,956,371 Rls. 35,562 $
70 1388 آذربايجان 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 12,205 348,024,764 Rls. 35,290 $
71 1388 آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 180,400 337,152,826 Rls. 33,715 $
72 1388 آذربايجان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 66,010 318,306,147 Rls. 31,827 $
73 1388 آذربايجان 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 6,191 311,084,886 Rls. 31,108 $
74 1388 آذربايجان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 41,980 308,458,796 Rls. 31,221 $
75 1388 آذربايجان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 26,360 305,722,524 Rls. 31,396 $
76 1388 آذربايجان 95065910 را كت بدمينتونBADMINTON 950 285,966,720 Rls. 28,944 $
77 1388 آذربايجان 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ... آنها 18,240 272,025,842 Rls. 27,497 $
78 1388 آذربايجان 44119100 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمتر مكعب ، كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 120,166 254,217,662 Rls. 25,978 $
79 1388 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 81,210 246,305,281 Rls. 25,063 $
80 1388 آذربايجان 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 583 238,881,323 Rls. 23,864 $
81 1388 آذربايجان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 5,390 238,237,501 Rls. 24,055 $
82 1388 آذربايجان 84821000 بلبرينگ. 3,250 236,339,718 Rls. 23,891 $
83 1388 آذربايجان 52061200 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 15,258 229,152,790 Rls. 23,163 $
84 1388 آذربايجان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 19,210 228,977,190 Rls. 23,115 $
85 1388 آذربايجان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 115,511 220,040,559 Rls. 22,164 $
86 1388 آذربايجان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 3,970 213,023,686 Rls. 21,356 $
87 1388 آذربايجان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چكمه وكفش ا زچوب 30,350 208,074,195 Rls. 21,105 $
88 1388 آذربايجان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 56,750 178,455,814 Rls. 17,944 $
89 1388 آذربايجان 49070030 ا سكناس را يج ونو 1,893 177,507,783 Rls. 17,919 $
90 1388 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 9,450 170,189,133 Rls. 17,022 $
91 1388 آذربايجان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 12,130 159,625,604 Rls. 15,983 $
92 1388 آذربايجان 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 6,000 148,985,732 Rls. 15,013 $
93 1388 آذربايجان 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,300 148,970,396 Rls. 15,025 $
94 1388 آذربايجان 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 8,500 147,274,020 Rls. 14,886 $
95 1388 آذربايجان 90041000 عينك آفتابي 730 131,695,924 Rls. 13,748 $
96 1388 آذربايجان 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 10,395 131,334,418 Rls. 13,216 $
97 1388 آذربايجان 28152000 هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 40,000 128,472,768 Rls. 12,864 $
98 1388 آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,830 119,544,750 Rls. 12,117 $
99 1388 آذربايجان 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 20,000 117,585,000 Rls. 11,759 $
100 1388 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 18,280 116,619,810 Rls. 11,941 $
101 1388 آذربايجان 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 3,482 107,606,758 Rls. 10,890 $
102 1388 آذربايجان 60069000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذكور درجاي ديگر 2,830 107,504,085 Rls. 10,648 $
103 1388 آذربايجان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 26,860 98,771,400 Rls. 10,050 $
104 1388 آذربايجان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 41,220 96,263,184 Rls. 9,776 $
105 1388 آذربايجان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 57,690 91,992,269 Rls. 9,277 $
106 1388 آذربايجان 27101910 روغن موتور 9,848 84,234,150 Rls. 8,470 $
107 1388 آذربايجان 38011000 گرا فيت مصنوعي 4,200 84,067,275 Rls. 8,406 $
108 1388 آذربايجان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 2,450 83,426,055 Rls. 8,543 $
109 1388 آذربايجان 44102100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 33,953 74,468,470 Rls. 7,517 $
110 1388 آذربايجان 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 189 72,211,155 Rls. 7,241 $
111 1388 آذربايجان 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,329 70,984,826 Rls. 7,078 $
112 1388 آذربايجان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,080 69,020,592 Rls. 6,977 $
113 1388 آذربايجان 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 953 67,252,486 Rls. 6,781 $
114 1388 آذربايجان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 5,970 65,133,668 Rls. 6,574 $
115 1388 آذربايجان 41071900 چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 460 61,253,562 Rls. 6,112 $
116 1388 آذربايجان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,810 60,199,500 Rls. 6,030 $
117 1388 آذربايجان 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 8,878 58,026,824 Rls. 5,932 $
118 1388 آذربايجان 52095900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكور درجاي ديگر 330 56,701,296 Rls. 5,789 $
119 1388 آذربايجان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 1,800 54,010,796 Rls. 5,404 $
120 1388 آذربايجان 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 164 50,457,463 Rls. 5,053 $
121 1388 آذربايجان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 19,820 46,083,371 Rls. 4,613 $
122 1388 آذربايجان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,920 46,073,732 Rls. 4,782 $
123 1388 آذربايجان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 1,970 39,490,088 Rls. 3,960 $
124 1388 آذربايجان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,980 36,975,800 Rls. 3,691 $
125 1388 آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 12,030 31,606,848 Rls. 3,216 $
126 1388 آذربايجان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 67 31,137,493 Rls. 3,108 $
127 1388 آذربايجان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,000 28,435,450 Rls. 2,874 $
128 1388 آذربايجان 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,537 27,585,240 Rls. 2,820 $
129 1388 آذربايجان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,395 24,975,623 Rls. 2,524 $
130 1388 آذربايجان 62019900 آنورا ك, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 95 23,270,183 Rls. 2,350 $
131 1388 آذربايجان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 735 22,155,079 Rls. 2,207 $
132 1388 آذربايجان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 970 20,693,913 Rls. 2,078 $
133 1388 آذربايجان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 380 18,064,848 Rls. 1,801 $
134 1388 آذربايجان 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 41 17,778,808 Rls. 1,761 $
135 1388 آذربايجان 61159100 جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زپشم ياكرك غيرمذكوردرجاي ديگر 100 16,791,138 Rls. 1,688 $
136 1388 آذربايجان 92019000 پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 250 14,557,928 Rls. 1,508 $
137 1388 آذربايجان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 470 14,112,556 Rls. 1,411 $
138 1388 آذربايجان 56079000 ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده. 460 13,573,788 Rls. 1,381 $
139 1388 آذربايجان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 400 11,948,409 Rls. 1,201 $
140 1388 آذربايجان 62021900 پالتوونيم پالتوومانتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكو 28 11,882,672 Rls. 1,201 $
141 1388 آذربايجان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 650 11,226,443 Rls. 1,136 $
142 1388 آذربايجان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 38 10,462,778 Rls. 1,055 $
143 1388 آذربايجان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 400 7,961,564 Rls. 801 $
144 1388 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 155 6,352,532 Rls. 637 $
145 1388 آذربايجان 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 240 6,004,203 Rls. 600 $
146 1388 آذربايجان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 20 5,149,648 Rls. 519 $
147 1388 آذربايجان 84138200 بالابرهاي آبگونها 170 5,113,981 Rls. 510 $
148 1388 آذربايجان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 240 4,156,387 Rls. 420 $
149 1388 آذربايجان 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 320 3,268,155 Rls. 329 $
150 1388 آذربايجان 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 35 1,632,995 Rls. 165 $
151 1388 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 320 962,689 Rls. 101 $
مجموع کل
1,704,488,957,548 ريال
مجموع کل
171,657,505 دلار
[1]