آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 903,395 49,827,998,035 Rls. 5,263,827 $
2 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 500,000 12,169,165,500 Rls. 1,312,747 $
3 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 113,248 5,676,028,152 Rls. 591,357 $
4 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 98,652 5,482,564,408 Rls. 579,772 $
5 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 62,402 5,459,022,233 Rls. 558,064 $
6 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 135,707 5,219,575,303 Rls. 553,059 $
7 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت 750تا1500كيلو ولت آمپر 54,700 3,569,084,942 Rls. 354,498 $
8 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 101,851 3,334,150,572 Rls. 348,436 $
9 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 34,593 3,317,367,174 Rls. 341,065 $
10 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 9,250 2,174,370,000 Rls. 235,057 $
11 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 400 1,890,200,000 Rls. 197,720 $
12 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 13 1,703,200,119 Rls. 185,606 $
13 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 41,603 1,350,873,232 Rls. 136,562 $
14 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 21 864,882,900 Rls. 93,785 $
15 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وكنترل كننده سرعت موتورهاي ا لكتريكي 1,620 653,102,366 Rls. 64,869 $
16 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 33,080 638,647,503 Rls. 64,328 $
17 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 226 572,115,690 Rls. 59,534 $
18 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 534 565,795,415 Rls. 58,244 $
19 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 13,788 535,410,466 Rls. 59,742 $
20 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 19,680 481,297,240 Rls. 50,287 $
21 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 818 375,677,211 Rls. 38,938 $
22 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 6,273 333,639,000 Rls. 33,725 $
23 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 537 174,921,500 Rls. 17,683 $
24 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 13,840 159,066,092 Rls. 17,217 $
25 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 104 129,146,842 Rls. 13,249 $
26 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 169 125,300,000 Rls. 12,846 $
27 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 1 108,670,844 Rls. 10,998 $
28 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 5,051 97,803,477 Rls. 9,887 $
29 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 320 57,314,024 Rls. 5,738 $
30 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 188 57,089,784 Rls. 5,771 $
31 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 1 43,742,822 Rls. 4,771 $
32 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 105 33,871,642 Rls. 3,364 $
33 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 130 18,542,773 Rls. 1,857 $
34 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6 9,573,369 Rls. 968 $
35 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 50 9,205,487 Rls. 932 $
36 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 41 7,500,000 Rls. 837 $
37 1387 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 100 2,338,120 Rls. 237 $
مجموع کل
107,228,254,235 ريال
مجموع کل
11,287,577 دلار
[1]