آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 21,268,205 49,146,651,722 Rls. 5,192,001 $
2 1387 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,087,090 4,870,263,942 Rls. 521,019 $
3 1387 گرجستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 270,000 4,458,545,142 Rls. 444,787 $
4 1387 گرجستان 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 51,180 1,971,294,960 Rls. 207,827 $
5 1387 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 170,920 1,937,417,671 Rls. 197,633 $
6 1387 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 141,530 1,660,631,890 Rls. 171,214 $
7 1387 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 33,020 1,579,729,468 Rls. 169,677 $
8 1387 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 51,860 1,524,177,964 Rls. 162,172 $
9 1387 گرجستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 12,800 1,359,083,610 Rls. 142,626 $
10 1387 گرجستان 84572000 ماشين ساخت يك وا حدي (يك مرحله ا ي )برا ي كاركردن روي فلزا ت 21,880 1,243,516,036 Rls. 134,874 $
11 1387 گرجستان 37019930 كليشه چاپ 5,950 1,153,712,913 Rls. 119,271 $
12 1387 گرجستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 425,586 958,258,791 Rls. 101,574 $
13 1387 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 85,000 630,318,110 Rls. 64,622 $
14 1387 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 2,333 571,177,659 Rls. 58,325 $
15 1387 گرجستان 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشك كرده 20,050 493,429,246 Rls. 50,376 $
16 1387 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 115,660 472,833,577 Rls. 51,568 $
17 1387 گرجستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 33,350 459,111,103 Rls. 49,485 $
18 1387 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 149,320 404,479,391 Rls. 41,912 $
19 1387 گرجستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 21,355 398,438,953 Rls. 42,220 $
20 1387 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 12,620 372,842,680 Rls. 38,050 $
21 1387 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 136,820 350,656,501 Rls. 35,654 $
22 1387 گرجستان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 21,000 334,066,824 Rls. 33,768 $
23 1387 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,800 331,566,600 Rls. 35,980 $
24 1387 گرجستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 8,400 315,426,888 Rls. 33,768 $
25 1387 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 116,070 289,670,383 Rls. 30,085 $
26 1387 گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 64,810 273,979,723 Rls. 28,333 $
27 1387 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,620 258,924,391 Rls. 28,155 $
28 1387 گرجستان 44102100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 65,550 216,401,333 Rls. 22,453 $
29 1387 گرجستان 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 24,300 216,019,754 Rls. 21,518 $
30 1387 گرجستان 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 27,370 190,293,336 Rls. 18,955 $
31 1387 گرجستان 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 42,130 183,574,258 Rls. 18,630 $
32 1387 گرجستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 14,000 179,404,040 Rls. 20,018 $
33 1387 گرجستان 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 4,180 168,328,182 Rls. 18,235 $
34 1387 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 72,910 162,592,928 Rls. 17,014 $
35 1387 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 46,170 146,263,382 Rls. 15,300 $
36 1387 گرجستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 8,590 111,962,282 Rls. 12,172 $
37 1387 گرجستان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,394 103,648,946 Rls. 10,842 $
38 1387 گرجستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 69,240 92,716,143 Rls. 9,687 $
39 1387 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 4,450 75,895,847 Rls. 7,990 $
40 1387 گرجستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,685 75,536,133 Rls. 8,133 $
41 1387 گرجستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,050 56,108,827 Rls. 6,261 $
42 1387 گرجستان 44102900 ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهتدا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 10,340 33,914,000 Rls. 3,416 $
43 1387 گرجستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 1,500 29,254,032 Rls. 3,016 $
44 1387 گرجستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 550 27,514,890 Rls. 3,015 $
45 1387 گرجستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 260 22,561,161 Rls. 2,352 $
46 1387 گرجستان 85366100 سرپيچ لامپ 250 21,369,717 Rls. 2,261 $
47 1387 گرجستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 450 13,296,755 Rls. 1,484 $
48 1387 گرجستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 530 10,494,790 Rls. 1,105 $
49 1387 گرجستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 500 8,890,042 Rls. 905 $
50 1387 گرجستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 250 7,286,405 Rls. 754 $
51 1387 گرجستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 100 5,113,943 Rls. 503 $
52 1387 گرجستان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 140 4,522,513 Rls. 501 $
53 1387 گرجستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 120 3,682,039 Rls. 362 $
54 1387 گرجستان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 20 3,618,011 Rls. 401 $
55 1387 گرجستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 100 3,390,837 Rls. 352 $
56 1387 گرجستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 100 3,068,366 Rls. 302 $
57 1387 گرجستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 25 2,161,529 Rls. 226 $
58 1387 گرجستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 50 1,998,213 Rls. 209 $
59 1387 گرجستان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 50 1,998,213 Rls. 209 $
60 1387 گرجستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 210 1,809,005 Rls. 200 $
مجموع کل
80,004,895,990 ريال
مجموع کل
8,415,754 دلار
[1]