آمار کل " واردات از" کشور "کريباتي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 کريباتي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 255 1,230,074,544 Rls. 125,582 $
2 1387 کريباتي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 200 378,011,927 Rls. 39,091 $
3 1387 کريباتي 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 100 117,853,039 Rls. 11,928 $
4 1387 کريباتي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,100 65,200,000 Rls. 6,812 $
5 1387 کريباتي 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 200 65,078,479 Rls. 6,553 $
6 1387 کريباتي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 90 34,360,000 Rls. 3,518 $
7 1387 کريباتي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 100 26,206,267 Rls. 2,652 $
8 1387 کريباتي 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 50 17,200,000 Rls. 1,736 $
مجموع کل
1,933,984,256 ريال
مجموع کل
197,874 دلار
[1]