آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 کرواسي 27101110 بنزين 30,400,948 242,680,390,303 Rls. 25,858,326 $
2 1387 کرواسي 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 241,033 98,573,269,749 Rls. 10,061,189 $
3 1387 کرواسي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 5,565,420 17,287,082,811 Rls. 1,740,719 $
4 1387 کرواسي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 362,000 10,793,608,000 Rls. 1,195,438 $
5 1387 کرواسي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 19,900 7,231,828,541 Rls. 738,469 $
6 1387 کرواسي 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 3,431 5,938,559,201 Rls. 614,404 $
7 1387 کرواسي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,223 4,177,360,874 Rls. 440,380 $
8 1387 کرواسي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 9,989 3,749,417,004 Rls. 379,457 $
9 1387 کرواسي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 655 3,035,554,123 Rls. 307,718 $
10 1387 کرواسي 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 546,246 2,625,740,673 Rls. 273,426 $
11 1387 کرواسي 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 23,000 2,203,843,835 Rls. 221,916 $
12 1387 کرواسي 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 238,610 2,071,375,557 Rls. 218,654 $
13 1387 کرواسي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 2,566 2,057,641,550 Rls. 207,194 $
14 1387 کرواسي 25233000 سيمان آلومينو 378,000 1,983,472,849 Rls. 206,943 $
15 1387 کرواسي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,149 1,503,467,409 Rls. 158,168 $
16 1387 کرواسي 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 973 1,007,308,355 Rls. 110,678 $
17 1387 کرواسي 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,000 949,242,798 Rls. 99,293 $
18 1387 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,021 833,340,000 Rls. 85,095 $
19 1387 کرواسي 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 20,967 761,909,215 Rls. 82,451 $
20 1387 کرواسي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,842 758,774,447 Rls. 80,617 $
21 1387 کرواسي 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيك ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 6,798 698,115,000 Rls. 76,613 $
22 1387 کرواسي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 9,598 623,556,977 Rls. 62,789 $
23 1387 کرواسي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 358 606,752,300 Rls. 61,972 $
24 1387 کرواسي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 69,290 605,343,599 Rls. 64,805 $
25 1387 کرواسي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 845 563,959,179 Rls. 61,798 $
26 1387 کرواسي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 605 542,210,902 Rls. 59,689 $
27 1387 کرواسي 30023040 واكسن برونشيت 287 365,400,000 Rls. 40,239 $
28 1387 کرواسي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 652 329,482,973 Rls. 33,177 $
29 1387 کرواسي 24022000 سيگار حاوي توتون 4,200 276,904,354 Rls. 28,276 $
30 1387 کرواسي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 800 204,437,461 Rls. 20,114 $
31 1387 کرواسي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 132 101,964,864 Rls. 11,112 $
32 1387 کرواسي 65061000 پوشش هاي ا يمني سر. 833 90,754,177 Rls. 9,403 $
33 1387 کرواسي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 73 39,526,170 Rls. 4,070 $
34 1387 کرواسي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 50 34,695,848 Rls. 3,600 $
35 1387 کرواسي 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 70 34,269,460 Rls. 3,499 $
36 1387 کرواسي 85340000 مدا رهاي چاپي 10 30,483,745 Rls. 3,052 $
37 1387 کرواسي 84322900 كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل غير مذكور درجاي ديگر 314 29,981,330 Rls. 3,321 $
38 1387 کرواسي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 45 26,528,156 Rls. 2,939 $
39 1387 کرواسي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 22 7,743,757 Rls. 808 $
40 1387 کرواسي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 20 5,065,305 Rls. 553 $
41 1387 کرواسي 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1 2,016,880 Rls. 206 $
مجموع کل
415,442,379,730 ريال
مجموع کل
43,632,571 دلار
[1]