آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 چين 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 77,540,185 3,191,568,401,672 Rls. 337,425,173 $
2 1387 چين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 133,022,862 1,141,343,127,703 Rls. 122,657,572 $
3 1387 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 6,029,159 1,056,252,930,594 Rls. 114,257,162 $
4 1387 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 31,457,087 857,352,941,301 Rls. 91,155,005 $
5 1387 چين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 114,290,094 709,418,353,909 Rls. 75,427,055 $
6 1387 چين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 22,569,263 664,784,354,758 Rls. 70,879,717 $
7 1387 چين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 34,441,978 554,821,380,444 Rls. 57,139,927 $
8 1387 چين 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 25,953,099 550,674,373,383 Rls. 60,857,706 $
9 1387 چين 86011000 لكوموتيو و لكوترا كتورها,بامنبع برق خارجي 2,334,418 506,676,783,582 Rls. 55,695,424 $
10 1387 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 11,472,568 479,304,289,289 Rls. 50,938,055 $
11 1387 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 8,494,557 472,384,302,663 Rls. 49,317,788 $
12 1387 چين 31031000 سوپرفسفات ها 71,500,000 443,975,026,104 Rls. 47,508,825 $
13 1387 چين 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 2,729,154 431,986,086,111 Rls. 45,398,229 $
14 1387 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 9,723,608 422,962,037,265 Rls. 44,637,422 $
15 1387 چين 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 10,625,201 378,784,547,412 Rls. 40,676,662 $
16 1387 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 12,038,656 353,410,848,237 Rls. 36,583,771 $
17 1387 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 25,622,400 347,798,843,259 Rls. 36,719,493 $
18 1387 چين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 255,374 339,359,809,514 Rls. 35,328,293 $
19 1387 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 2,661,093 337,875,005,781 Rls. 37,132,079 $
20 1387 چين 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 1,632,545 321,678,758,701 Rls. 35,857,927 $
21 1387 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 27,996,900 300,876,951,942 Rls. 31,433,038 $
22 1387 چين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 27,547,025 296,484,907,800 Rls. 30,661,669 $
23 1387 چين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 36,120,413 292,537,925,743 Rls. 30,148,068 $
24 1387 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 24,419,541 287,738,700,981 Rls. 29,302,128 $
25 1387 چين 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 40,626,350 269,716,873,239 Rls. 26,841,266 $
26 1387 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 883,250 267,265,808,280 Rls. 27,777,081 $
27 1387 چين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 8,451,753 262,042,771,797 Rls. 27,539,710 $
28 1387 چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 2,802,515 257,024,802,265 Rls. 27,295,302 $
29 1387 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 19,960,787 255,562,071,708 Rls. 26,928,706 $
30 1387 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 9,788,069 247,556,752,559 Rls. 25,971,325 $
31 1387 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 477,797 238,145,140,540 Rls. 24,799,388 $
32 1387 چين 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 760,000 228,374,707,615 Rls. 23,046,644 $
33 1387 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,445,290 227,150,716,037 Rls. 23,909,555 $
34 1387 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 31,236,580 225,150,236,280 Rls. 23,260,952 $
35 1387 چين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 8,843,110 195,862,409,673 Rls. 20,858,538 $
36 1387 چين 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 933,116 194,397,733,393 Rls. 20,844,902 $
37 1387 چين 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,117,034 183,056,355,285 Rls. 19,198,390 $
38 1387 چين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,466,603 178,808,655,837 Rls. 18,512,204 $
39 1387 چين 85393120 لامپ كم مصرفComract 3,284,831 174,349,440,404 Rls. 17,853,599 $
40 1387 چين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,536,421 174,026,156,642 Rls. 18,270,349 $
41 1387 چين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 5,807,007 173,093,471,857 Rls. 18,249,834 $
42 1387 چين 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 1,643,349 172,398,519,690 Rls. 18,810,238 $
43 1387 چين 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,730,955 168,578,949,048 Rls. 18,230,388 $
44 1387 چين 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 19,883 168,492,355,032 Rls. 17,454,487 $
45 1387 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 2,470,359 167,854,718,430 Rls. 16,976,869 $
46 1387 چين 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 12,778,385 165,809,501,633 Rls. 17,591,962 $
47 1387 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 9,382,649 156,500,003,184 Rls. 16,305,373 $
48 1387 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 18,306,372 149,378,558,801 Rls. 15,742,242 $
49 1387 چين 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 17,985,508 147,960,558,560 Rls. 15,081,297 $
50 1387 چين 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 7,898,000 147,220,589,044 Rls. 15,652,329 $
51 1387 چين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,772,886 147,127,747,937 Rls. 15,343,717 $
52 1387 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 12,219,412 146,663,268,137 Rls. 15,366,175 $
53 1387 چين 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 19,667,622 143,500,611,139 Rls. 15,180,020 $
54 1387 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,470,257 137,777,781,851 Rls. 14,154,204 $
55 1387 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 3,574,560 136,155,938,343 Rls. 14,243,090 $
56 1387 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 5,024,808 135,738,992,835 Rls. 14,243,169 $
57 1387 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 15,035,836 133,641,315,644 Rls. 13,863,913 $
58 1387 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 51,590,677 133,632,534,363 Rls. 13,783,883 $
59 1387 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,572,453 133,032,861,132 Rls. 13,821,984 $
60 1387 چين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 231,590 130,778,796,241 Rls. 13,802,171 $
61 1387 چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 13,624,956 129,688,013,174 Rls. 13,495,669 $
62 1387 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,283,591 127,407,277,468 Rls. 13,324,179 $
63 1387 چين 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 1,617,139 127,212,444,011 Rls. 13,276,085 $
64 1387 چين 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 1,160,336 126,130,013,867 Rls. 13,266,451 $
65 1387 چين 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 825,892 122,862,452,315 Rls. 12,375,348 $
66 1387 چين 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,275,232 121,740,110,973 Rls. 12,897,179 $
67 1387 چين 85252040 گوشي تلفن همرا ه 76,536 121,383,753,417 Rls. 12,874,958 $
68 1387 چين 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 229,318 121,224,075,965 Rls. 12,665,943 $
69 1387 چين 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 2,670,600 120,967,000,001 Rls. 13,310,655 $
70 1387 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,014,888 120,708,730,987 Rls. 12,694,745 $
71 1387 چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,334,830 120,357,731,404 Rls. 12,722,010 $
72 1387 چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 13,916,547 120,283,344,881 Rls. 12,124,304 $
73 1387 چين 84821000 بلبرينگ. 3,269,417 119,324,085,300 Rls. 12,519,999 $
74 1387 چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 187,022 118,229,787,740 Rls. 12,496,406 $
75 1387 چين 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 3,992,884 117,344,334,555 Rls. 12,181,936 $
76 1387 چين 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 159,966 115,405,161,678 Rls. 11,939,462 $
77 1387 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 14,459,387 115,142,616,013 Rls. 11,829,631 $
78 1387 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 3,635,439 111,896,297,405 Rls. 11,819,342 $
79 1387 چين 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 1,125,785 110,645,253,039 Rls. 11,677,184 $
80 1387 چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,230,340 108,953,852,103 Rls. 11,427,727 $
81 1387 چين 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 2,649,784 108,924,901,718 Rls. 11,583,956 $
82 1387 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,603,245 104,613,135,127 Rls. 10,986,682 $
83 1387 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 4,878,975 103,967,228,539 Rls. 10,913,767 $
84 1387 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 2,607,846 103,513,776,230 Rls. 11,212,437 $
85 1387 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 8,576,276 103,379,300,496 Rls. 10,687,936 $
86 1387 چين 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 9,134,737 101,212,463,608 Rls. 10,641,435 $
87 1387 چين 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 187,224 100,951,181,539 Rls. 10,722,651 $
88 1387 چين 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 1,462,561 100,020,954,731 Rls. 10,392,008 $
89 1387 چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,558,363 94,176,330,522 Rls. 9,986,119 $
90 1387 چين 98870413 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 15%ا لي 16%بجز لاستيك 2,059,747 94,010,077,416 Rls. 9,738,274 $
91 1387 چين 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 1,031,198 92,768,986,779 Rls. 9,597,543 $
92 1387 چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,503,895 89,726,873,668 Rls. 9,329,304 $
93 1387 چين 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 347,047 89,226,712,976 Rls. 9,505,538 $
94 1387 چين 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 25,045,407 89,226,022,377 Rls. 9,333,064 $
95 1387 چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 315,893 86,779,855,020 Rls. 9,184,121 $
96 1387 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 8,312,457 86,705,772,966 Rls. 9,081,240 $
97 1387 چين 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 3,415,291 86,010,292,252 Rls. 9,191,422 $
98 1387 چين 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 13,577,750 85,943,300,333 Rls. 8,919,058 $
99 1387 چين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 2,191,100 85,736,925,530 Rls. 8,881,945 $
100 1387 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 11,188,344 84,467,607,542 Rls. 8,915,785 $
101 1387 چين 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 4,699,785 84,212,623,225 Rls. 9,044,430 $
102 1387 چين 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 2,682,166 83,521,957,844 Rls. 8,731,434 $
103 1387 چين 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 896,613 83,466,773,643 Rls. 8,867,190 $
104 1387 چين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 9,744,075 83,449,359,261 Rls. 8,655,346 $
105 1387 چين 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,405,403 82,643,597,512 Rls. 8,833,684 $
106 1387 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,074,305 82,526,788,173 Rls. 8,549,739 $
107 1387 چين 29411030 امينو پني سيلاتيك اسيد 208,600 82,172,581,131 Rls. 8,917,822 $
108 1387 چين 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,096,348 81,135,645,877 Rls. 8,709,078 $
109 1387 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,432,344 80,232,972,376 Rls. 8,387,007 $
110 1387 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,998,185 79,640,658,739 Rls. 8,467,128 $
111 1387 چين 73102190 قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن ياپرس كردن بسته ميشوند 12,527,195 79,291,713,885 Rls. 8,504,210 $
112 1387 چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,103 78,923,141,223 Rls. 8,282,620 $
113 1387 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,733,561 78,045,772,119 Rls. 8,218,335 $
114 1387 چين 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيك 1,398,886 77,580,437,247 Rls. 7,894,033 $
115 1387 چين 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 84,625 77,411,890,903 Rls. 7,793,116 $
116 1387 چين 85261000 دستگاههاي را دا ر 17,016 75,957,085,719 Rls. 7,649,242 $
117 1387 چين 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 16,914,961 75,877,055,171 Rls. 8,031,932 $
118 1387 چين 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 2,216,212 75,434,133,338 Rls. 7,890,069 $
119 1387 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 6,059,255 72,635,726,203 Rls. 7,486,870 $
120 1387 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 265,925 72,334,014,205 Rls. 7,495,552 $
121 1387 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 942,744 69,976,480,704 Rls. 7,299,179 $
122 1387 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 951,124 69,499,332,580 Rls. 7,248,192 $
123 1387 چين 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 1,157,516 69,123,275,483 Rls. 7,099,656 $
124 1387 چين 29181400 ا سيدسيتريك 7,841,300 68,911,068,841 Rls. 7,206,346 $
125 1387 چين 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 2,469,087 68,825,542,783 Rls. 7,162,219 $
126 1387 چين 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 1,825,555 68,124,738,152 Rls. 7,114,481 $
127 1387 چين 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 15,631,450 66,831,319,647 Rls. 7,065,286 $
128 1387 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 578,980 66,611,313,361 Rls. 6,894,097 $
129 1387 چين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,464,359 65,064,444,664 Rls. 6,829,652 $
130 1387 چين 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,568,397 64,254,819,547 Rls. 6,735,453 $
131 1387 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 6,969,079 64,251,646,286 Rls. 6,742,149 $
132 1387 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 4,257,437 64,193,699,300 Rls. 6,714,308 $
133 1387 چين 27131200 كك نفت تكليس شده 12,390,035 63,759,036,448 Rls. 6,746,523 $
134 1387 چين 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 521,119 63,597,517,527 Rls. 6,544,036 $
135 1387 چين 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 5,028,523 61,775,412,417 Rls. 6,347,073 $
136 1387 چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 6,445,500 61,181,954,127 Rls. 6,571,753 $
137 1387 چين 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 1,621,954 60,889,840,759 Rls. 6,339,469 $
138 1387 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 244,701 60,074,992,793 Rls. 6,271,957 $
139 1387 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 431,905 59,908,631,100 Rls. 6,326,438 $
140 1387 چين 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 485,028 59,610,786,568 Rls. 6,165,983 $
141 1387 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 939,794 59,562,776,918 Rls. 6,208,433 $
142 1387 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 3,667,354 59,196,769,786 Rls. 6,291,981 $
143 1387 چين 28046900 سيليسيم, حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 2,827,140 57,999,696,826 Rls. 6,035,995 $
144 1387 چين 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,548,917 57,799,781,852 Rls. 6,020,974 $
145 1387 چين 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 1,524,472 57,630,702,946 Rls. 6,067,602 $
146 1387 چين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 2,257,496 57,339,135,018 Rls. 6,062,467 $
147 1387 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 1,461,556 57,228,172,171 Rls. 6,008,205 $
148 1387 چين 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 13,887,888 57,143,442,433 Rls. 6,085,704 $
149 1387 چين 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 740,171 56,102,382,828 Rls. 5,930,176 $
150 1387 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,941,255 55,212,939,259 Rls. 5,815,497 $
151 1387 چين 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 45,670 54,568,115,711 Rls. 5,744,509 $
152 1387 چين 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 239,973 53,733,676,322 Rls. 5,698,405 $
153 1387 چين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,033,231 53,018,733,036 Rls. 5,619,671 $
154 1387 چين 54021020 نخ پلي آميد 6و6 دسي تكس 900 تا2400ومقاومت 5/73تا4/90 cn/texغير خرده فروشي 1,466,037 52,995,665,897 Rls. 5,480,656 $
155 1387 چين 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي انواع موتورسيكلت 1,445,141 52,537,160,867 Rls. 5,580,975 $
156 1387 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,019,237 52,330,916,092 Rls. 5,498,236 $
157 1387 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 243,413 51,888,684,397 Rls. 5,430,806 $
158 1387 چين 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 273,203 51,470,839,873 Rls. 5,162,791 $
159 1387 چين 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 1,599,991 51,112,760,707 Rls. 5,340,629 $
160 1387 چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,042,011 50,704,993,319 Rls. 5,293,391 $
161 1387 چين 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,437,846 50,135,179,916 Rls. 5,233,906 $
162 1387 چين 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 51,928 49,699,962,157 Rls. 5,214,438 $
163 1387 چين 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 8,160,861 48,834,819,441 Rls. 5,178,994 $
164 1387 چين 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 5,340,128 48,473,441,787 Rls. 4,988,724 $
165 1387 چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,161,562 48,103,057,751 Rls. 4,980,480 $
166 1387 چين 54021010 نخ پلي آميد 6 دسي تكس 900 تا 2400ومقاومت 5/73تا4/ cn/tex90غير خرده فروشي 1,586,588 47,777,195,435 Rls. 5,032,429 $
167 1387 چين 84292021 گريدر نو وباقدرت بيش ا ز240 اسب بخار 1,297,989 47,312,758,014 Rls. 5,226,696 $
168 1387 چين 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,339,222 47,122,664,560 Rls. 4,947,528 $
169 1387 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,958,009 46,678,647,892 Rls. 4,812,475 $
170 1387 چين 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 1,249,769 46,117,711,892 Rls. 4,819,634 $
171 1387 چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,734,720 46,102,096,166 Rls. 4,837,855 $
172 1387 چين 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,643,274 45,997,293,529 Rls. 4,680,687 $
173 1387 چين 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 2,324,996 45,202,592,493 Rls. 4,830,467 $
174 1387 چين 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 3,670,437 45,065,595,737 Rls. 4,762,924 $
175 1387 چين 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 3,792,404 44,998,023,938 Rls. 4,747,908 $
176 1387 چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 866,798 44,965,542,695 Rls. 4,634,030 $
177 1387 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 929,761 44,412,156,235 Rls. 4,591,113 $
178 1387 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 2,474,712 44,381,328,165 Rls. 4,684,558 $
179 1387 چين 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 5,209,010 43,990,059,560 Rls. 4,602,842 $
180 1387 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,826,496 43,717,855,194 Rls. 4,579,950 $
181 1387 چين 38011000 گرا فيت مصنوعي 6,319,911 43,292,171,004 Rls. 4,513,582 $
182 1387 چين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 6,902,600 43,089,343,862 Rls. 4,504,818 $
183 1387 چين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 2,905,053 42,921,807,294 Rls. 4,471,298 $
184 1387 چين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,338,228 42,849,814,597 Rls. 4,442,507 $
185 1387 چين 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 3,504,923 42,706,001,277 Rls. 4,311,628 $
186 1387 چين 29420090 ساير تركيبات الي 543,132 42,029,516,379 Rls. 4,407,532 $
187 1387 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,629,792 42,023,173,217 Rls. 4,359,809 $
188 1387 چين 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,236,498 41,613,039,261 Rls. 4,362,350 $
189 1387 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 1,711,424 41,449,285,046 Rls. 4,367,116 $
190 1387 چين 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3,602,858 41,410,172,712 Rls. 4,282,236 $
191 1387 چين 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 318,855 41,256,449,559 Rls. 4,343,461 $
192 1387 چين 85044060 ا نوا ع S.P.U 596,845 41,023,588,178 Rls. 4,324,572 $
193 1387 چين 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/2ميليمترتا5/4ميليمتر 9,155,756 40,590,515,123 Rls. 4,281,443 $
194 1387 چين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 2,540,013 40,311,436,819 Rls. 4,217,697 $
195 1387 چين 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 1,228,845 40,113,082,270 Rls. 4,298,884 $
196 1387 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 3,264,973 39,700,761,996 Rls. 4,127,968 $
197 1387 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 1,198,328 39,546,528,191 Rls. 4,135,826 $
198 1387 چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,387,558 39,439,920,858 Rls. 4,135,067 $
199 1387 چين 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 6,906,582 39,360,098,527 Rls. 4,079,413 $
200 1387 چين 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 2,881,740 39,310,363,821 Rls. 4,034,518 $
مجموع کل
31,337,808,607,953 ريال
مجموع کل
3,304,266,488 دلار