آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 پرتغال 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 3,427,943 24,863,747,485 Rls. 2,649,499 $
2 1387 پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 66,805 22,122,687,632 Rls. 2,312,643 $
3 1387 پرتغال 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 173,837 22,065,781,395 Rls. 2,291,800 $
4 1387 پرتغال 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,766,850 16,464,859,147 Rls. 1,711,121 $
5 1387 پرتغال 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 3,423,042 11,038,593,464 Rls. 1,181,172 $
6 1387 پرتغال 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 890,972 11,004,642,390 Rls. 1,158,036 $
7 1387 پرتغال 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 30,367 8,880,866,396 Rls. 925,502 $
8 1387 پرتغال 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 149,878 6,533,449,090 Rls. 666,376 $
9 1387 پرتغال 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 1,058,738 6,348,702,460 Rls. 696,037 $
10 1387 پرتغال 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 374,728 4,192,557,767 Rls. 442,601 $
11 1387 پرتغال 45041000 بلوك, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشكل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسك ا زچوب پنبه فشرده 181,432 4,114,687,226 Rls. 429,688 $
12 1387 پرتغال 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 1,399 3,708,219,404 Rls. 395,890 $
13 1387 پرتغال 84262000 جرثقيل هاي برجي 195,200 3,023,340,647 Rls. 314,061 $
14 1387 پرتغال 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,309 2,885,605,926 Rls. 305,056 $
15 1387 پرتغال 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 4,150 2,591,584,248 Rls. 270,607 $
16 1387 پرتغال 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 75,590 2,418,290,391 Rls. 256,777 $
17 1387 پرتغال 44102100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 658,300 2,358,518,941 Rls. 246,707 $
18 1387 پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 49,756 2,084,106,272 Rls. 212,917 $
19 1387 پرتغال 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 480 1,762,713,936 Rls. 176,483 $
20 1387 پرتغال 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 249,436 1,585,814,868 Rls. 159,683 $
21 1387 پرتغال 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياكاليبرشده ا زكوا رتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 23,539 1,157,201,973 Rls. 126,361 $
22 1387 پرتغال 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 3,912 1,149,504,381 Rls. 115,335 $
23 1387 پرتغال 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 9,326 1,104,771,244 Rls. 118,013 $
24 1387 پرتغال 39093099 سايررزينهاي ا مينيك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 67,200 944,908,990 Rls. 96,302 $
25 1387 پرتغال 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,000 915,329,154 Rls. 95,248 $
26 1387 پرتغال 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 25,520 787,051,893 Rls. 78,111 $
27 1387 پرتغال 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 16,000 727,731,625 Rls. 78,973 $
28 1387 پرتغال 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 420 642,810,000 Rls. 66,475 $
29 1387 پرتغال 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,008 612,802,099 Rls. 64,804 $
30 1387 پرتغال 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,255 595,566,302 Rls. 61,204 $
31 1387 پرتغال 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,200 594,427,776 Rls. 64,837 $
32 1387 پرتغال 44119100 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمتر مكعب ، كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 50,094 568,365,055 Rls. 56,240 $
33 1387 پرتغال 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1,620 551,619,471 Rls. 56,372 $
34 1387 پرتغال 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 6,000 536,432,150 Rls. 52,710 $
35 1387 پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 5,359 512,870,000 Rls. 53,192 $
36 1387 پرتغال 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 14,850 509,733,255 Rls. 52,485 $
37 1387 پرتغال 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 86,897 485,803,914 Rls. 53,956 $
38 1387 پرتغال 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 600 447,000,000 Rls. 45,183 $
39 1387 پرتغال 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 3,860 443,136,330 Rls. 47,064 $
40 1387 پرتغال 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 30,000 405,763,830 Rls. 41,354 $
41 1387 پرتغال 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 2,164 403,511,877 Rls. 44,017 $
42 1387 پرتغال 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 16,788 372,885,274 Rls. 37,157 $
43 1387 پرتغال 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 150 265,563,003 Rls. 26,856 $
44 1387 پرتغال 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 174 251,778,500 Rls. 25,157 $
45 1387 پرتغال 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 44 242,571,684 Rls. 25,104 $
46 1387 پرتغال 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 5,500 171,700,347 Rls. 17,960 $
47 1387 پرتغال 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 27 149,063,385 Rls. 16,515 $
48 1387 پرتغال 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 155 143,225,823 Rls. 14,091 $
49 1387 پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 465 128,288,000 Rls. 13,421 $
50 1387 پرتغال 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 910 126,373,677 Rls. 12,992 $
51 1387 پرتغال 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 243 116,916,491 Rls. 12,315 $
52 1387 پرتغال 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 1,143 104,994,597 Rls. 11,716 $
53 1387 پرتغال 63049200 ا شياءبرا ي مبلمان ا زپنبه, كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 1,300 104,988,635 Rls. 11,326 $
54 1387 پرتغال 85340000 مدا رهاي چاپي 8 103,048,585 Rls. 10,932 $
55 1387 پرتغال 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 118 94,763,398 Rls. 10,223 $
56 1387 پرتغال 90151000 مسافت ياب ها 8 89,571,664 Rls. 8,936 $
57 1387 پرتغال 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 920 86,771,484 Rls. 9,378 $
58 1387 پرتغال 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 65 86,159,250 Rls. 9,343 $
59 1387 پرتغال 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 5 84,344,881 Rls. 8,611 $
60 1387 پرتغال 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 72 76,210,950 Rls. 8,305 $
61 1387 پرتغال 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 3 70,868,243 Rls. 7,266 $
62 1387 پرتغال 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 452 70,103,440 Rls. 7,588 $
63 1387 پرتغال 85444100 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 127 58,846,584 Rls. 6,566 $
64 1387 پرتغال 90183930 ست سرم وخون (infusion set & blood set ) 60 56,089,486 Rls. 5,868 $
65 1387 پرتغال 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 162 54,409,590 Rls. 5,794 $
66 1387 پرتغال 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 649 50,845,699 Rls. 5,491 $
67 1387 پرتغال 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 4 50,200,082 Rls. 5,146 $
68 1387 پرتغال 01019010 ا سب برا ي مسابقه 600 48,367,635 Rls. 4,870 $
69 1387 پرتغال 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 200 45,200,000 Rls. 4,901 $
70 1387 پرتغال 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 55 45,097,233 Rls. 4,437 $
71 1387 پرتغال 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 400 45,051,134 Rls. 4,491 $
72 1387 پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 420 40,739,345 Rls. 4,485 $
73 1387 پرتغال 48231200 كاغذ خود چسب بصورت نوا ر يارول خودچسب 138 33,579,608 Rls. 3,639 $
74 1387 پرتغال 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 55 27,276,551 Rls. 2,684 $
75 1387 پرتغال 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 370 27,046,537 Rls. 2,694 $
76 1387 پرتغال 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 23 26,208,178 Rls. 2,615 $
77 1387 پرتغال 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1 25,320,495 Rls. 2,596 $
78 1387 پرتغال 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 5 25,260,750 Rls. 2,739 $
79 1387 پرتغال 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 890 24,540,137 Rls. 2,689 $
80 1387 پرتغال 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 23 23,800,000 Rls. 2,562 $
81 1387 پرتغال 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 66 23,000,912 Rls. 2,491 $
82 1387 پرتغال 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 5 21,382,411 Rls. 2,192 $
83 1387 پرتغال 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 868 20,451,646 Rls. 2,059 $
84 1387 پرتغال 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 29 19,802,306 Rls. 2,170 $
85 1387 پرتغال 94042900 تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 139 19,038,267 Rls. 1,988 $
86 1387 پرتغال 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2 15,005,270 Rls. 1,511 $
87 1387 پرتغال 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 100 13,902,601 Rls. 1,454 $
88 1387 پرتغال 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحدا كثر5/72كيلو ولت 8 13,541,078 Rls. 1,414 $
89 1387 پرتغال 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 97 11,396,000 Rls. 1,152 $
90 1387 پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 62 10,494,000 Rls. 1,085 $
91 1387 پرتغال 85322510 خازنS.M.D 20 9,741,600 Rls. 1,050 $
92 1387 پرتغال 39044000 كوپليمرهاي كلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شكال ا بتدا ئي 175 9,330,000 Rls. 939 $
93 1387 پرتغال 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 26 8,690,577 Rls. 885 $
94 1387 پرتغال 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 30 7,500,264 Rls. 809 $
95 1387 پرتغال 63079010 ماسك مخصوص جرا حان 8 4,741,255 Rls. 529 $
96 1387 پرتغال 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1 4,664,112 Rls. 476 $
97 1387 پرتغال 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1 4,661,312 Rls. 513 $
98 1387 پرتغال 30051040 چسب ضد حساسيت 22 3,140,339 Rls. 350 $
99 1387 پرتغال 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 28 1,689,458 Rls. 182 $
مجموع کل
178,015,354,168 ريال
مجموع کل
18,673,599 دلار
[1]