آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 پاناما 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,929,847 96,289,337,940 Rls. 10,104,873 $
2 1387 پاناما 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 519 5,678,956,657 Rls. 624,113 $
3 1387 پاناما 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 14 3,806,956,552 Rls. 402,992 $
4 1387 پاناما 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 523 2,076,601,235 Rls. 226,604 $
5 1387 پاناما 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 11 425,144,255 Rls. 45,862 $
6 1387 پاناما 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 42 41,186,709 Rls. 4,300 $
مجموع کل
108,318,183,348 ريال
مجموع کل
11,408,745 دلار
[1]