آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 يونان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 350,752 14,849,715,959 Rls. 1,567,766 $
2 1387 يونان 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 123,007 9,186,740,984 Rls. 957,501 $
3 1387 يونان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 236,210 8,985,798,490 Rls. 1,001,761 $
4 1387 يونان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 136,257 8,044,124,484 Rls. 828,852 $
5 1387 يونان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 253,175 7,955,986,200 Rls. 822,373 $
6 1387 يونان 76071920 ورق ونوار نازك آلومينيومي به ضخامت از 9 ميكرون لغايت 12 ميكرون، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 92,332 5,936,834,209 Rls. 584,104 $
7 1387 يونان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,022 4,892,913,752 Rls. 530,897 $
8 1387 يونان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 152,228 4,321,284,500 Rls. 425,156 $
9 1387 يونان 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 60,457 3,738,515,837 Rls. 401,420 $
10 1387 يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذكوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 533,200 3,645,622,200 Rls. 372,268 $
11 1387 يونان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 52,499 3,612,120,894 Rls. 373,423 $
12 1387 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 420,406 3,530,366,649 Rls. 382,004 $
13 1387 يونان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 4,106 3,159,846,825 Rls. 340,868 $
14 1387 يونان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 2,972 3,053,487,450 Rls. 329,423 $
15 1387 يونان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,238 2,964,133,105 Rls. 299,650 $
16 1387 يونان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 259,688 2,882,763,903 Rls. 306,553 $
17 1387 يونان 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 100,120 2,848,760,824 Rls. 299,125 $
18 1387 يونان 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 546 2,578,242,657 Rls. 276,014 $
19 1387 يونان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 601 2,318,587,383 Rls. 234,664 $
20 1387 يونان 68159910 سايرا شياء ساخته شده ا زموا د نسوز پيوند شيميايي 580,070 2,091,547,777 Rls. 214,903 $
21 1387 يونان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 4,850 1,746,000,000 Rls. 194,562 $
22 1387 يونان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 48,947 1,517,421,742 Rls. 164,474 $
23 1387 يونان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 190,361 1,490,275,232 Rls. 153,979 $
24 1387 يونان 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 18,683 1,440,499,084 Rls. 156,321 $
25 1387 يونان 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 150,266 1,268,550,503 Rls. 136,786 $
26 1387 يونان 38123030 پايدا ركننده هايUV 26,000 1,206,197,302 Rls. 126,881 $
27 1387 يونان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميركاغذ 9,330 1,003,570,000 Rls. 102,021 $
28 1387 يونان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 2,395 888,091,373 Rls. 96,553 $
29 1387 يونان 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 237,000 803,045,526 Rls. 82,921 $
30 1387 يونان 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 29,240 792,443,536 Rls. 85,710 $
31 1387 يونان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 17,750 763,613,149 Rls. 77,289 $
32 1387 يونان 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 25,803 759,880,234 Rls. 78,870 $
33 1387 يونان 48221000 قرقره, ماسوره, دوك تكيه گاههاي وهمانندا زخميركاغذ,كاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 49,392 759,378,671 Rls. 83,210 $
34 1387 يونان 15091000 روغن زيتون بكر 36,308 751,044,446 Rls. 80,275 $
35 1387 يونان 39119010 رزينهاي مالئيك مورد مصرف درتوليد مركب چاپ 25,000 710,847,240 Rls. 75,481 $
36 1387 يونان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,180 694,374,073 Rls. 71,563 $
37 1387 يونان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 17,290 610,795,112 Rls. 60,439 $
38 1387 يونان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 28,519 595,142,760 Rls. 64,460 $
39 1387 يونان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,347 537,824,717 Rls. 53,574 $
40 1387 يونان 76069220 قرص آلومينيومي(پولك )ازآلياژهاي آلومينيوم 20,129 449,695,321 Rls. 46,346 $
41 1387 يونان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 127,010 431,607,808 Rls. 47,961 $
42 1387 يونان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,501 396,689,744 Rls. 40,512 $
43 1387 يونان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 37,467 382,912,329 Rls. 39,993 $
44 1387 يونان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,572 363,423,333 Rls. 39,951 $
45 1387 يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 6,352 347,269,259 Rls. 36,216 $
46 1387 يونان 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 1,801 336,139,609 Rls. 36,545 $
47 1387 يونان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 693 320,418,759 Rls. 34,645 $
48 1387 يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 25,217 309,606,506 Rls. 31,227 $
49 1387 يونان 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 20,560 297,559,690 Rls. 29,792 $
50 1387 يونان 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 111,500 294,243,544 Rls. 31,680 $
51 1387 يونان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 5,087 271,824,839 Rls. 29,476 $
52 1387 يونان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 10,606 265,032,333 Rls. 26,793 $
53 1387 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,820 176,857,624 Rls. 19,734 $
54 1387 يونان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 1,424 175,145,678 Rls. 18,624 $
55 1387 يونان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 4,796 173,738,761 Rls. 18,706 $
56 1387 يونان 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 150 165,411,246 Rls. 17,688 $
57 1387 يونان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 70 160,391,000 Rls. 17,770 $
58 1387 يونان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 280 150,634,415 Rls. 16,645 $
59 1387 يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 200 133,309,114 Rls. 14,763 $
60 1387 يونان 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 1,700 131,937,605 Rls. 13,055 $
61 1387 يونان 25010090 ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكورباآب دريا 2,481 131,203,633 Rls. 13,280 $
62 1387 يونان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 128,901,300 Rls. 12,682 $
63 1387 يونان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 480 120,694,340 Rls. 12,587 $
64 1387 يونان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 31 113,494,542 Rls. 12,042 $
65 1387 يونان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 2,340 109,682,434 Rls. 11,460 $
66 1387 يونان 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 22,500 109,458,492 Rls. 11,939 $
67 1387 يونان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 3,050 105,773,508 Rls. 11,500 $
68 1387 يونان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 1,170 93,872,353 Rls. 9,808 $
69 1387 يونان 95069110 دستگاه TRAD MILL 160 72,765,129 Rls. 7,523 $
70 1387 يونان 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر 2,650 65,210,406 Rls. 7,068 $
71 1387 يونان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, از پلي استرها. 2,000 57,659,680 Rls. 6,252 $
72 1387 يونان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 940 56,848,887 Rls. 5,586 $
73 1387 يونان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 450 48,573,157 Rls. 4,980 $
74 1387 يونان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 42,905,908 Rls. 4,665 $
75 1387 يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 538 36,067,563 Rls. 3,912 $
76 1387 يونان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 275 35,679,981 Rls. 3,554 $
77 1387 يونان 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 28 30,702,443 Rls. 3,212 $
78 1387 يونان 85365040 كليد فشاري (push buttom switch ) 48 30,384,948 Rls. 3,390 $
79 1387 يونان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 362 25,126,825 Rls. 2,598 $
80 1387 يونان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 618 23,927,277 Rls. 2,650 $
81 1387 يونان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 220 19,416,617 Rls. 2,111 $
82 1387 يونان 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 700 17,491,643 Rls. 1,768 $
83 1387 يونان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 18 16,122,345 Rls. 1,632 $
84 1387 يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 700 15,079,515 Rls. 1,524 $
85 1387 يونان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 8 11,291,062 Rls. 1,140 $
86 1387 يونان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 27 7,519,992 Rls. 816 $
87 1387 يونان 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 12 4,685,509 Rls. 467 $
88 1387 يونان 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 168 3,579,288 Rls. 362 $
89 1387 يونان 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 190 3,231,301 Rls. 327 $
90 1387 يونان 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 148 735,258 Rls. 74 $
91 1387 يونان 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذكوردرجاي ديگرا ز كاغذيامقوا 147 643,351 Rls. 65 $
مجموع کل
126,208,965,987 ريال
مجموع کل
13,263,184 دلار
[1]