آمار کل " واردات از" کشور "يمن" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 يمن 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبهاكارشده يا نشده يادرجه بندي شده يانشده بجزفيروزه طبيعي 17 29,600,000 Rls. 3,204 $
2 1387 يمن 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 34 10,476,500 Rls. 1,060 $
مجموع کل
40,076,500 ريال
مجموع کل
4,264 دلار
[1]