آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ويتنام 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 30,450,000 217,242,393,877 Rls. 22,186,351 $
2 1387 ويتنام 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,999,571 153,041,023,495 Rls. 16,847,317 $
3 1387 ويتنام 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,085,000 36,193,586,050 Rls. 3,581,396 $
4 1387 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 427,000 5,419,495,987 Rls. 571,707 $
5 1387 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 230,940 4,436,629,261 Rls. 466,502 $
6 1387 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 248,300 4,383,858,710 Rls. 458,605 $
7 1387 ويتنام 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 40,410 4,056,009,071 Rls. 444,104 $
8 1387 ويتنام 09011190 قهوه بوندا ده كافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 198,297 3,184,035,613 Rls. 332,398 $
9 1387 ويتنام 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 117,120 2,959,146,649 Rls. 306,604 $
10 1387 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 239,000 2,714,673,455 Rls. 266,746 $
11 1387 ويتنام 40012200 كائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشكال ا بتدا ئي يابشكل صفحه, ورق 100,800 2,584,335,273 Rls. 263,896 $
12 1387 ويتنام 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 906,160 2,485,488,003 Rls. 257,285 $
13 1387 ويتنام 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 790,770 1,978,630,655 Rls. 210,124 $
14 1387 ويتنام 73102110 قوطي نوشابه وآبميوه كه بالحيم كردن ياپرس كردن بسته مي شوند باگنجايش كمتراز 50ليتر 18,000 1,625,203,996 Rls. 180,058 $
15 1387 ويتنام 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,107 1,570,450,389 Rls. 159,486 $
16 1387 ويتنام 08011100 نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 223,750 1,506,762,910 Rls. 161,489 $
17 1387 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 553,690 1,407,943,792 Rls. 147,204 $
18 1387 ويتنام 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 102,739 1,063,861,624 Rls. 110,891 $
19 1387 ويتنام 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 58,299 1,009,245,207 Rls. 109,474 $
20 1387 ويتنام 68029110 رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده اما كندكاري و حكاكي نشده 361,402 987,057,779 Rls. 103,107 $
21 1387 ويتنام 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 65,664 961,489,622 Rls. 98,726 $
22 1387 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 51,500 955,812,055 Rls. 100,354 $
23 1387 ويتنام 56081100 تورمهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي. 16,390 942,573,916 Rls. 99,446 $
24 1387 ويتنام 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 125,969 923,984,209 Rls. 93,842 $
25 1387 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 48,411 802,286,996 Rls. 82,391 $
26 1387 ويتنام 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا كتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 14,528 787,946,740 Rls. 81,462 $
27 1387 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,000 642,944,593 Rls. 66,468 $
28 1387 ويتنام 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 34,130 619,858,072 Rls. 65,739 $
29 1387 ويتنام 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 56,740 605,228,822 Rls. 61,614 $
30 1387 ويتنام 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 60,000 381,339,897 Rls. 41,484 $
31 1387 ويتنام 40116210 لاستيك نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 63,520 380,219,833 Rls. 40,629 $
32 1387 ويتنام 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 16,000 356,747,714 Rls. 39,524 $
33 1387 ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشك كرده 50,000 354,494,464 Rls. 35,707 $
34 1387 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 12,413 278,732,701 Rls. 28,020 $
35 1387 ويتنام 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 22,281 271,536,384 Rls. 29,753 $
36 1387 ويتنام 68029190 سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر 122,000 261,866,782 Rls. 27,543 $
37 1387 ويتنام 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي3 PM وغيره 50 260,123,665 Rls. 26,328 $
38 1387 ويتنام 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, كرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 14,706 212,301,535 Rls. 22,545 $
39 1387 ويتنام 40116990 سايرلاستيك روي چرخ بادي نوا زكائوچوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي بدون توليدداخل 31,840 211,411,875 Rls. 23,166 $
40 1387 ويتنام 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 3,591 209,739,450 Rls. 20,609 $
41 1387 ويتنام 94015000 نشيمنهاا زخيزرا ن, ا وزيه, بامبوياساير موا د مشابه 7,300 199,927,702 Rls. 21,907 $
42 1387 ويتنام 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,389 196,062,528 Rls. 20,262 $
43 1387 ويتنام 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,285 194,317,606 Rls. 21,062 $
44 1387 ويتنام 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 15,340 164,261,884 Rls. 16,545 $
45 1387 ويتنام 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 6,974 143,999,232 Rls. 15,041 $
46 1387 ويتنام 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 20,000 137,500,000 Rls. 14,339 $
47 1387 ويتنام 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 1,890 127,751,280 Rls. 14,236 $
48 1387 ويتنام 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 31,614 122,500,547 Rls. 13,215 $
49 1387 ويتنام 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 4,610 109,847,076 Rls. 11,883 $
50 1387 ويتنام 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,590 97,568,105 Rls. 10,588 $
51 1387 ويتنام 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 14,938 89,104,371 Rls. 9,007 $
52 1387 ويتنام 68029290 ساير سنگهاي آهكي غيرمذكور در جاي ديگر 25,000 77,740,932 Rls. 7,755 $
53 1387 ويتنام 09061090 دا رچين و گل درخت آن خردنشده ونسائيده بجز بسته بندي خرده فروشي 6,840 70,065,416 Rls. 7,329 $
54 1387 ويتنام 68029990 ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر 20,700 69,366,267 Rls. 7,601 $
55 1387 ويتنام 40132000 لاستيك توئي ا زكائوچو ا زا نوا عي كه برا ي دوچرخه بكار ميرود 10,791 66,227,629 Rls. 7,335 $
56 1387 ويتنام 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 3,291 65,347,810 Rls. 7,073 $
57 1387 ويتنام 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 5,559 38,633,880 Rls. 4,166 $
58 1387 ويتنام 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 55 37,769,656 Rls. 3,782 $
59 1387 ويتنام 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,040 35,261,859 Rls. 3,825 $
60 1387 ويتنام 85044020 شارژر باطري 169 32,474,591 Rls. 3,287 $
61 1387 ويتنام 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 800 26,350,193 Rls. 2,918 $
62 1387 ويتنام 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عكاسي,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ كردن عكس 42 26,286,012 Rls. 2,661 $
63 1387 ويتنام 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,500 24,719,273 Rls. 2,681 $
64 1387 ويتنام 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 50 21,293,136 Rls. 2,132 $
65 1387 ويتنام 64041900 ساير كفش هاي باتخت ا زكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 88 16,526,101 Rls. 1,646 $
66 1387 ويتنام 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 112 6,296,865 Rls. 671 $
67 1387 ويتنام 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 35 4,063,476 Rls. 453 $
68 1387 ويتنام 84716010 صفحه كليد(keyboard) 190 3,873,916 Rls. 420 $
69 1387 ويتنام 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 14 3,443,623 Rls. 384 $
70 1387 ويتنام 42022200 كيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيكي ياا زموا دنسجي 27 1,033,087 Rls. 115 $
مجموع کل
462,480,085,174 ريال
مجموع کل
48,484,415 دلار
[1]