آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 هند 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 694,285,759 6,180,005,689,922 Rls. 652,961,269 $
2 1387 هند 27101110 بنزين 198,633,297 1,897,497,306,273 Rls. 204,328,735 $
3 1387 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 3,385,801 564,253,941,405 Rls. 57,953,317 $
4 1387 هند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 47,888,189 472,616,253,187 Rls. 50,554,844 $
5 1387 هند 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 8,512,940 396,853,824,749 Rls. 41,067,820 $
6 1387 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 51,390,821 327,396,674,378 Rls. 33,784,099 $
7 1387 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,274,122 289,829,770,978 Rls. 30,101,492 $
8 1387 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 29,215,807 287,663,376,107 Rls. 29,998,779 $
9 1387 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 30,576,720 260,382,824,193 Rls. 26,791,308 $
10 1387 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 16,417,393 153,518,829,321 Rls. 16,608,325 $
11 1387 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 272,554 149,170,407,683 Rls. 15,848,939 $
12 1387 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,327,547 135,925,267,538 Rls. 13,831,827 $
13 1387 هند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 10,002,004 115,651,051,086 Rls. 12,724,617 $
14 1387 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 3,877,000 110,224,133,425 Rls. 11,567,173 $
15 1387 هند 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 28,708,870 108,482,574,690 Rls. 10,798,579 $
16 1387 هند 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 4,510,507 103,283,817,922 Rls. 10,861,094 $
17 1387 هند 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 12,376,290 99,755,373,070 Rls. 10,674,930 $
18 1387 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 10,136,739 99,753,209,092 Rls. 10,362,925 $
19 1387 هند 29024200 متاا كسيلن (xylene-m) 10,235,164 97,043,415,993 Rls. 9,894,689 $
20 1387 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 8,770,158 89,286,743,592 Rls. 9,658,382 $
21 1387 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 3,850,000 82,153,918,760 Rls. 8,572,169 $
22 1387 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 11,917,725 78,018,257,804 Rls. 8,431,838 $
23 1387 هند 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 35,337,166 77,319,726,492 Rls. 8,443,416 $
24 1387 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 36,291 77,103,283,597 Rls. 8,091,420 $
25 1387 هند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 79,653 65,161,988,965 Rls. 6,404,999 $
26 1387 هند 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 673,619 60,479,340,722 Rls. 6,337,627 $
27 1387 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 469,948 59,736,557,315 Rls. 6,192,301 $
28 1387 هند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 47,642 59,326,318,038 Rls. 6,170,511 $
29 1387 هند 29411020 آموكسي سيلين تري هيدرا ت 138,335 59,081,065,814 Rls. 6,265,814 $
30 1387 هند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 419,450 58,540,828,657 Rls. 6,069,839 $
31 1387 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 5,382,000 57,651,472,839 Rls. 6,313,238 $
32 1387 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,551,575 55,064,737,088 Rls. 6,033,830 $
33 1387 هند 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,586,075 52,864,540,923 Rls. 5,581,835 $
34 1387 هند 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 1,165,368 50,945,581,834 Rls. 5,428,062 $
35 1387 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 4,375,111 50,522,888,105 Rls. 5,453,902 $
36 1387 هند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 4,093,600 48,621,157,890 Rls. 5,117,005 $
37 1387 هند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 1,049,907 47,359,782,661 Rls. 4,949,408 $
38 1387 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 71,265 46,768,657,366 Rls. 4,845,749 $
39 1387 هند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 530,037 45,643,815,635 Rls. 4,956,806 $
40 1387 هند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 3,386,875 42,923,633,420 Rls. 4,491,365 $
41 1387 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 666,130 41,959,871,247 Rls. 4,417,903 $
42 1387 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 55,875 39,681,920,502 Rls. 4,056,882 $
43 1387 هند 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 841,151 39,271,270,379 Rls. 4,207,987 $
44 1387 هند 29411030 امينو پني سيلاتيك اسيد 75,500 39,015,711,513 Rls. 4,152,084 $
45 1387 هند 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 1,828,472 37,591,394,474 Rls. 3,857,225 $
46 1387 هند 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,036,116 36,404,151,416 Rls. 3,825,219 $
47 1387 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 152,087 35,940,450,376 Rls. 3,713,489 $
48 1387 هند 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 235,227 35,939,037,846 Rls. 3,720,116 $
49 1387 هند 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 1,306,762 34,951,613,170 Rls. 3,658,160 $
50 1387 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,509,291 34,560,938,670 Rls. 3,619,033 $
51 1387 هند 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 52,564 34,378,142,916 Rls. 3,569,137 $
52 1387 هند 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 324,561 33,250,069,140 Rls. 3,485,364 $
53 1387 هند 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 45,035 32,667,086,866 Rls. 3,391,629 $
54 1387 هند 29420090 ساير تركيبات الي 14,877 32,458,590,868 Rls. 3,391,831 $
55 1387 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 1,018,301 32,094,514,579 Rls. 3,322,467 $
56 1387 هند 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 756,716 31,581,639,198 Rls. 3,296,819 $
57 1387 هند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 510,696 31,537,538,229 Rls. 3,313,528 $
58 1387 هند 52061400 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 1,390,697 31,534,456,851 Rls. 3,207,019 $
59 1387 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 426,331 31,516,729,260 Rls. 3,279,594 $
60 1387 هند 55095100 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 1,139,410 30,918,704,850 Rls. 3,234,937 $
61 1387 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 3,925,495 30,246,981,044 Rls. 3,158,548 $
62 1387 هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 43,230 30,023,804,536 Rls. 3,111,984 $
63 1387 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 749,021 29,202,773,226 Rls. 3,070,722 $
64 1387 هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 738,920 29,037,488,784 Rls. 3,027,881 $
65 1387 هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 419,372 28,918,603,750 Rls. 3,088,503 $
66 1387 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 692,323 27,804,009,170 Rls. 2,883,142 $
67 1387 هند 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 208,815 27,380,495,948 Rls. 2,851,222 $
68 1387 هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 145,416 27,118,347,494 Rls. 2,773,023 $
69 1387 هند 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 5,118,435 27,010,296,741 Rls. 2,707,147 $
70 1387 هند 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طوماركه درجاي ديگرذكرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,436,421 26,972,042,584 Rls. 2,811,026 $
71 1387 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 28,291 26,614,189,012 Rls. 2,847,796 $
72 1387 هند 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 258,037 25,898,107,135 Rls. 2,746,880 $
73 1387 هند 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 4,274,190 25,644,272,987 Rls. 2,656,565 $
74 1387 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 1,740,184 24,828,726,167 Rls. 2,596,110 $
75 1387 هند 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 6,426 24,243,070,500 Rls. 2,923,317 $
76 1387 هند 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 721,218 23,575,181,955 Rls. 2,476,369 $
77 1387 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 492,335 23,340,013,156 Rls. 2,504,859 $
78 1387 هند 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 2,596,491 23,317,839,537 Rls. 2,431,496 $
79 1387 هند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 87,883 23,202,435,367 Rls. 2,434,990 $
80 1387 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 456,674 23,030,974,979 Rls. 2,443,875 $
81 1387 هند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 866,339 22,496,972,876 Rls. 2,371,284 $
82 1387 هند 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 2,975,420 22,466,448,752 Rls. 2,342,560 $
83 1387 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 3,066,670 22,283,472,005 Rls. 2,326,284 $
84 1387 هند 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده... باا كسيدهاي كروم ياباكروم وا كسيدهاي كروم. 2,950,610 22,001,048,545 Rls. 2,252,821 $
85 1387 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 77,621 21,935,675,391 Rls. 2,331,854 $
86 1387 هند 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 858,141 21,903,423,314 Rls. 2,349,284 $
87 1387 هند 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 336,351 21,875,207,634 Rls. 2,367,947 $
88 1387 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 398,020 21,438,172,882 Rls. 2,378,123 $
89 1387 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 1,483,500 20,992,376,223 Rls. 2,179,130 $
90 1387 هند 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 732,225 19,283,455,164 Rls. 2,025,641 $
91 1387 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 750,685 19,273,164,171 Rls. 1,985,283 $
92 1387 هند 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 80,667 19,266,743,551 Rls. 2,030,942 $
93 1387 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 240,229 19,108,858,087 Rls. 1,948,885 $
94 1387 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 2,788,680 19,043,908,489 Rls. 1,989,563 $
95 1387 هند 85446010 كابل زميني ا عم ا زروغني ياخشك بالاتر ا زيك كيلوولت لغايت 132كيلوولت 228,741 18,522,113,600 Rls. 2,022,286 $
96 1387 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 7,432 18,396,310,275 Rls. 1,888,822 $
97 1387 هند 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 158,000 18,095,383,065 Rls. 1,826,709 $
98 1387 هند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 30,007 18,017,368,987 Rls. 1,891,384 $
99 1387 هند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 1,592,080 17,950,683,381 Rls. 1,908,237 $
100 1387 هند 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 1,142,575 17,576,092,628 Rls. 1,845,518 $
101 1387 هند 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياپلاتين ). 3,649 17,338,616,519 Rls. 1,843,746 $
102 1387 هند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,043,737 16,686,347,465 Rls. 1,795,143 $
103 1387 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,298 16,564,448,582 Rls. 1,732,603 $
104 1387 هند 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 49,728 16,465,317,824 Rls. 1,742,467 $
105 1387 هند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,645,162 16,358,044,869 Rls. 1,713,590 $
106 1387 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,047,918 16,016,794,176 Rls. 1,718,843 $
107 1387 هند 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 105,379 15,868,264,325 Rls. 1,668,160 $
108 1387 هند 87013090 تراكتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و كمتر 385,320 15,213,807,102 Rls. 1,600,057 $
109 1387 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 124,288 15,106,678,058 Rls. 1,621,977 $
110 1387 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 19,236 14,866,813,558 Rls. 1,563,691 $
111 1387 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 174,790 14,860,268,777 Rls. 1,549,443 $
112 1387 هند 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 35,909 14,667,267,654 Rls. 1,567,610 $
113 1387 هند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 598,006 14,565,919,423 Rls. 1,581,524 $
114 1387 هند 84821000 بلبرينگ. 419,730 14,508,690,220 Rls. 1,523,533 $
115 1387 هند 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 359,000 14,377,044,813 Rls. 1,530,339 $
116 1387 هند 29349100 آمينوركس (inn)پروتيزولام (inn)كلوتي آزپام (inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 30,870 14,320,984,034 Rls. 1,489,805 $
117 1387 هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,728 14,174,262,156 Rls. 1,441,589 $
118 1387 هند 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 1,185,420 14,128,170,236 Rls. 1,564,497 $
119 1387 هند 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 264,630 13,941,498,863 Rls. 1,447,385 $
120 1387 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 862,000 13,895,912,465 Rls. 1,474,710 $
121 1387 هند 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 183,115 13,890,218,877 Rls. 1,484,787 $
122 1387 هند 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 14,185 13,816,222,663 Rls. 1,421,163 $
123 1387 هند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,246,882 13,616,325,684 Rls. 1,433,181 $
124 1387 هند 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 2,569 13,600,514,806 Rls. 1,417,086 $
125 1387 هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 398,552 13,514,357,025 Rls. 1,420,508 $
126 1387 هند 29334900 سايرتركيبات دا را ي ساختارحلقه هاي كيتولئين ياا يزوكيتولئين كه بيشترمترا كم نشده باشدغيرمذكور 10,710 13,167,041,668 Rls. 1,389,250 $
127 1387 هند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 13,466 13,101,015,474 Rls. 1,351,426 $
128 1387 هند 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 373,648 13,061,332,914 Rls. 1,417,463 $
129 1387 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك ومحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,930 13,061,278,313 Rls. 1,349,210 $
130 1387 هند 29350030 سولفامتوكسازول 110,000 12,627,817,857 Rls. 1,339,892 $
131 1387 هند 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده (Unfused) فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 72,130 12,411,098,700 Rls. 1,300,204 $
132 1387 هند 69032030 گلوله سرا ميكي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 113,570 12,273,244,731 Rls. 1,330,571 $
133 1387 هند 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 10,349,286 12,133,421,911 Rls. 1,227,068 $
134 1387 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 502,192 12,063,000,000 Rls. 1,228,284 $
135 1387 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 1,606,733 12,043,421,912 Rls. 1,248,752 $
136 1387 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 200,000 12,010,724,574 Rls. 1,272,063 $
137 1387 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 556,768 11,936,852,179 Rls. 1,311,544 $
138 1387 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 123,860 11,682,142,896 Rls. 1,237,409 $
139 1387 هند 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 46,846 11,661,858,960 Rls. 1,215,517 $
140 1387 هند 29189090 سايرا سيدهاي كربوكسيليك باعوا مل ا كسيژنه ا ضافي وا نيدريد ...غيرمذكور 36,650 11,497,442,652 Rls. 1,221,038 $
141 1387 هند 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 126,592 11,459,097,665 Rls. 1,228,001 $
142 1387 هند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 320,240 11,353,300,000 Rls. 1,133,754 $
143 1387 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 486,649 11,348,850,100 Rls. 1,174,647 $
144 1387 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينكاري درون سوز جرقه اي -احتراقي 436,454 11,334,667,493 Rls. 1,166,426 $
145 1387 هند 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 19,060 11,330,445,989 Rls. 1,178,142 $
146 1387 هند 72024130 فروكروم منگنز دا را ي 60 درصد وزني ياكمتركروم 513,000 10,999,336,074 Rls. 1,080,803 $
147 1387 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 1,446,737 10,823,975,271 Rls. 1,109,695 $
148 1387 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرا ت 3,250 10,807,612,393 Rls. 1,097,721 $
149 1387 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 167,653 10,804,237,478 Rls. 1,141,168 $
150 1387 هند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 168,310 10,803,754,970 Rls. 1,098,725 $
151 1387 هند 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 98,200 10,604,916,060 Rls. 1,174,539 $
152 1387 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 3,786 10,425,350,798 Rls. 1,093,226 $
153 1387 هند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 291,435 10,407,929,465 Rls. 1,062,275 $
154 1387 هند 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء آن 681,512 10,344,188,840 Rls. 1,096,755 $
155 1387 هند 25061090 شن وماسه هاي كوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 5,012,000 10,310,027,462 Rls. 1,100,963 $
156 1387 هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 244,008 10,156,107,442 Rls. 1,082,600 $
157 1387 هند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 509,958 9,889,720,171 Rls. 1,023,037 $
158 1387 هند 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 585,120 9,871,435,227 Rls. 1,024,683 $
159 1387 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 810,000 9,795,142,153 Rls. 1,028,876 $
160 1387 هند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 9,013 9,770,955,358 Rls. 1,029,879 $
161 1387 هند 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 118,763 9,756,908,204 Rls. 1,049,321 $
162 1387 هند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 1,760,327 9,632,740,213 Rls. 1,004,964 $
163 1387 هند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 264,975 9,601,504,526 Rls. 1,001,999 $
164 1387 هند 29159091 ا تروا ستاتين 2,285 9,549,671,808 Rls. 986,894 $
165 1387 هند 72029200 فرووا ناديوم. 30,000 9,196,500,772 Rls. 998,860 $
166 1387 هند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 446,400 9,128,800,073 Rls. 968,949 $
167 1387 هند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 376,432 8,983,502,905 Rls. 932,627 $
168 1387 هند 25291000 فلدسپات 8,151,978 8,841,035,721 Rls. 920,776 $
169 1387 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 930,920 8,696,243,936 Rls. 899,022 $
170 1387 هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 87,138 8,679,444,330 Rls. 942,148 $
171 1387 هند 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,966,370 8,623,087,718 Rls. 921,762 $
172 1387 هند 28012000 يد 28,050 8,550,234,875 Rls. 883,942 $
173 1387 هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 100,278 8,438,434,443 Rls. 884,299 $
174 1387 هند 85252040 گوشي تلفن همرا ه 5,935 8,303,923,444 Rls. 905,751 $
175 1387 هند 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 84,435 8,290,007,926 Rls. 866,265 $
176 1387 هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 361,150 8,219,863,565 Rls. 861,320 $
177 1387 هند 12074000 تخم كنجد 1,347,803 8,219,221,973 Rls. 856,694 $
178 1387 هند 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 57,100 8,216,815,600 Rls. 896,641 $
179 1387 هند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 72,529 8,165,944,534 Rls. 907,332 $
180 1387 هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 21,188 8,043,259,614 Rls. 826,151 $
181 1387 هند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 726,483 8,032,465,567 Rls. 859,413 $
182 1387 هند 96020010 كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 45,042 7,968,443,802 Rls. 831,246 $
183 1387 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد 86,000 7,923,170,962 Rls. 853,165 $
184 1387 هند 72021110 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 2درصد ولي كمتريامساوي 4%وزني كربن 275,000 7,882,584,058 Rls. 786,371 $
185 1387 هند 29215100 ا ورتو,-متا,-پارا- فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها ,ومشتقات , ا ملاح ا ين محصولات 24,550 7,816,033,280 Rls. 793,739 $
186 1387 هند 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2,781 7,744,216,821 Rls. 781,770 $
187 1387 هند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 14,863 7,735,565,090 Rls. 812,433 $
188 1387 هند 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 360,843 7,723,963,457 Rls. 824,840 $
189 1387 هند 28332950 سولفات سرب 279,000 7,720,807,066 Rls. 803,171 $
190 1387 هند 29339999 سايرتركيبات هتروسيكليك منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذكوردرجاي ديگر 13,424 7,707,304,409 Rls. 813,400 $
191 1387 هند 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 258,129 7,645,089,497 Rls. 794,956 $
192 1387 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 438,980 7,345,265,332 Rls. 771,846 $
193 1387 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 74,422 7,335,358,778 Rls. 776,902 $
194 1387 هند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني كروم 500,000 7,296,428,383 Rls. 814,152 $
195 1387 هند 24022000 سيگار حاوي توتون 33,128 7,283,000,000 Rls. 720,661 $
196 1387 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 332,191 7,237,129,971 Rls. 743,164 $
197 1387 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 716,322 7,167,245,228 Rls. 747,057 $
198 1387 هند 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 5,105 7,092,425,854 Rls. 712,562 $
199 1387 هند 23069000 كنجاله و آخال , ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 4,028,745 7,090,436,280 Rls. 727,544 $
200 1387 هند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 688,861 7,065,065,228 Rls. 753,076 $
مجموع کل
15,836,157,084,537 ريال
مجموع کل
1,670,202,947 دلار