آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 هلند 27101110 بنزين 59,938,051 375,052,019,619 Rls. 40,362,895 $
2 1387 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 68,030 183,743,643,341 Rls. 19,436,218 $
3 1387 هلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 4,701,675 173,906,494,453 Rls. 18,362,794 $
4 1387 هلند 88024000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي بدون باربه وزن بيش ا زkgr15000 73,000 151,496,021,250 Rls. 15,828,651 $
5 1387 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 840,499 145,596,316,921 Rls. 15,400,102 $
6 1387 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,589,656 136,921,321,923 Rls. 14,354,472 $
7 1387 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 14,549,700 127,712,200,671 Rls. 13,372,380 $
8 1387 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 89,096 115,906,550,125 Rls. 12,556,797 $
9 1387 هلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 60,548 110,581,744,909 Rls. 11,596,229 $
10 1387 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 156,289 99,225,367,130 Rls. 10,314,571 $
11 1387 هلند 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 11,827,775 98,721,849,701 Rls. 10,346,655 $
12 1387 هلند 24022000 سيگار حاوي توتون 505,734 96,869,446,830 Rls. 9,912,188 $
13 1387 هلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 17,646 88,629,391,495 Rls. 9,291,329 $
14 1387 هلند 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ياتغييرشكل دا دن توتون وتنباكو،غيرمذكوردرجاي ديگرا ين فصل 46,968 83,637,358,787 Rls. 8,486,775 $
15 1387 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 136,314 80,031,642,002 Rls. 8,380,338 $
16 1387 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 2,413,187 71,369,131,414 Rls. 7,396,475 $
17 1387 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 3,664,224 70,265,109,639 Rls. 7,277,341 $
18 1387 هلند 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 2 65,750,950,462 Rls. 7,063,412 $
19 1387 هلند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 2,180 59,207,740,955 Rls. 5,952,214 $
20 1387 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 5,384,445 54,367,870,237 Rls. 5,734,540 $
21 1387 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 6,193,190 50,815,535,613 Rls. 5,258,523 $
22 1387 هلند 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 22,162 49,658,411,678 Rls. 5,356,894 $
23 1387 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 1,600,500 49,272,809,851 Rls. 5,138,120 $
24 1387 هلند 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 6,235,145 44,368,724,346 Rls. 4,635,862 $
25 1387 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 793,891 43,340,624,472 Rls. 4,622,049 $
26 1387 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 23,783 42,267,965,984 Rls. 4,445,225 $
27 1387 هلند 84335190 سايركمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 395,840 39,782,220,000 Rls. 4,340,042 $
28 1387 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 28,045 39,452,098,049 Rls. 4,190,450 $
29 1387 هلند 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 1,024,054 36,978,186,046 Rls. 3,831,290 $
30 1387 هلند 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 495,000 36,220,176,021 Rls. 3,899,253 $
31 1387 هلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 466,245 35,669,431,381 Rls. 3,822,049 $
32 1387 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 1,424,750 35,053,653,238 Rls. 3,613,009 $
33 1387 هلند 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,674 33,481,636,380 Rls. 3,575,513 $
34 1387 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 158,643 32,344,740,450 Rls. 3,499,612 $
35 1387 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,999 32,093,775,651 Rls. 3,336,731 $
36 1387 هلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 4,419 32,072,384,830 Rls. 3,293,721 $
37 1387 هلند 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 17,082 29,710,853,330 Rls. 3,099,196 $
38 1387 هلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاكي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي 1,334,878 28,092,744,934 Rls. 2,950,770 $
39 1387 هلند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 2,673 27,807,799,406 Rls. 2,869,595 $
40 1387 هلند 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 2,204 27,267,733,037 Rls. 2,925,100 $
41 1387 هلند 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 1,340,873 25,102,251,304 Rls. 2,649,969 $
42 1387 هلند 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 472,000 23,616,868,902 Rls. 2,507,549 $
43 1387 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7,469 21,723,292,035 Rls. 2,299,682 $
44 1387 هلند 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 1,000,000 21,683,605,687 Rls. 2,381,665 $
45 1387 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 172,018 21,522,721,531 Rls. 2,265,516 $
46 1387 هلند 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 142,773 21,514,569,510 Rls. 2,268,767 $
47 1387 هلند 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 581,228 19,618,613,652 Rls. 2,172,258 $
48 1387 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 34,927 18,858,333,692 Rls. 1,977,575 $
49 1387 هلند 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 498,006 18,854,509,765 Rls. 1,880,767 $
50 1387 هلند 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 67,925 18,813,773,425 Rls. 2,009,012 $
51 1387 هلند 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 583,000 18,635,469,673 Rls. 1,998,742 $
52 1387 هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 31,475 18,385,208,558 Rls. 2,029,961 $
53 1387 هلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,005,494 18,088,367,755 Rls. 1,836,990 $
54 1387 هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 12,077 17,876,765,322 Rls. 1,867,190 $
55 1387 هلند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,255,748 17,698,395,468 Rls. 1,757,886 $
56 1387 هلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان 5,461 17,486,422,669 Rls. 1,933,381 $
57 1387 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 31,192 17,330,646,021 Rls. 1,799,065 $
58 1387 هلند 07011000 بذر سيب زميني 1,131,805 17,214,782,148 Rls. 1,880,511 $
59 1387 هلند 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 580,150 17,186,076,211 Rls. 1,873,265 $
60 1387 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 555,695 17,103,925,974 Rls. 1,795,818 $
61 1387 هلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 155,079 16,838,554,115 Rls. 1,768,196 $
62 1387 هلند 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 160,910 16,499,035,515 Rls. 1,702,503 $
63 1387 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 553 16,361,143,960 Rls. 1,768,655 $
64 1387 هلند 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 556,800 16,049,210,520 Rls. 1,637,887 $
65 1387 هلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 6,831 15,220,918,371 Rls. 1,636,031 $
66 1387 هلند 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 861,800 15,138,313,981 Rls. 1,493,730 $
67 1387 هلند 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 143,320 14,963,759,570 Rls. 1,553,912 $
68 1387 هلند 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 45,760 14,897,684,479 Rls. 1,587,216 $
69 1387 هلند 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 2,222 14,637,488,007 Rls. 1,472,232 $
70 1387 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 6,415 13,815,809,733 Rls. 1,407,121 $
71 1387 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 133,828 13,704,644,067 Rls. 1,427,646 $
72 1387 هلند 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 141,273 13,333,612,792 Rls. 1,387,364 $
73 1387 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 109,409 13,254,175,662 Rls. 1,394,299 $
74 1387 هلند 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 176,900 13,225,865,260 Rls. 1,395,091 $
75 1387 هلند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 283,040 13,217,634,287 Rls. 1,417,481 $
76 1387 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر 36,521 13,087,307,034 Rls. 1,383,018 $
77 1387 هلند 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 1,156,000 13,059,286,446 Rls. 1,376,554 $
78 1387 هلند 04051010 كره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و كمتر 325,000 12,964,710,330 Rls. 1,387,936 $
79 1387 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 139 12,845,820,315 Rls. 1,344,409 $
80 1387 هلند 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 110,189 12,567,175,314 Rls. 1,338,472 $
81 1387 هلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 6,830 12,225,421,565 Rls. 1,316,246 $
82 1387 هلند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 170,376 12,081,269,077 Rls. 1,279,375 $
83 1387 هلند 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 5,265,400 11,961,628,149 Rls. 1,242,592 $
84 1387 هلند 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 767,710 11,543,918,039 Rls. 1,202,930 $
85 1387 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 301,070 11,172,626,705 Rls. 1,171,932 $
86 1387 هلند 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 174,932 11,040,869,748 Rls. 1,113,662 $
87 1387 هلند 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 370,261 11,030,509,559 Rls. 1,140,099 $
88 1387 هلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 41,000 10,603,608,875 Rls. 1,087,258 $
89 1387 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 22,865 10,094,192,786 Rls. 1,063,047 $
90 1387 هلند 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 51,860 9,989,340,249 Rls. 984,712 $
91 1387 هلند 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 18,047 9,896,997,374 Rls. 1,034,422 $
92 1387 هلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 450,000 9,781,849,832 Rls. 1,051,739 $
93 1387 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 32,779 9,781,250,711 Rls. 1,016,836 $
94 1387 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 30,977 9,732,500,422 Rls. 990,506 $
95 1387 هلند 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 97,502 9,696,232,457 Rls. 980,676 $
96 1387 هلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,526 9,684,285,441 Rls. 1,078,221 $
97 1387 هلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 20,907 9,592,059,998 Rls. 1,061,969 $
98 1387 هلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 370,500 9,567,578,982 Rls. 989,794 $
99 1387 هلند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 681,780 9,427,633,575 Rls. 940,337 $
100 1387 هلند 75081090 توري, شبكه وپرچين, ا زمفتول نيكل ,شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض بيش از 2متر ازمفتول نيكل 5,512 9,423,106,160 Rls. 1,009,513 $
101 1387 هلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 33,783 8,967,518,464 Rls. 906,103 $
102 1387 هلند 29032900 مشتقات كلره ا شباع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 2,700 8,609,130,968 Rls. 953,498 $
103 1387 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 76,110 8,517,941,675 Rls. 910,367 $
104 1387 هلند 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 22,232 8,466,264,231 Rls. 906,355 $
105 1387 هلند 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 174,648 8,450,853,901 Rls. 911,000 $
106 1387 هلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 3,251 8,447,994,172 Rls. 894,983 $
107 1387 هلند 85044060 ا نوا ع S.P.U 42,732 8,112,326,438 Rls. 846,896 $
108 1387 هلند 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 70 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 1,781 8,027,892,399 Rls. 847,729 $
109 1387 هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 58,460 7,973,229,552 Rls. 846,018 $
110 1387 هلند 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 8,264 7,917,996,907 Rls. 858,274 $
111 1387 هلند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 60,680 7,706,070,419 Rls. 794,965 $
112 1387 هلند 21069020 ا مولسيفاير 199,670 7,695,094,226 Rls. 826,413 $
113 1387 هلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 53,374 7,620,487,477 Rls. 793,073 $
114 1387 هلند 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 378,345 7,326,326,215 Rls. 816,395 $
115 1387 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 183,680 7,282,043,530 Rls. 757,937 $
116 1387 هلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 83,418 7,263,794,992 Rls. 767,173 $
117 1387 هلند 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 13,600 7,069,534,446 Rls. 721,749 $
118 1387 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,309 6,823,333,046 Rls. 717,308 $
119 1387 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 212,810 6,729,013,068 Rls. 714,020 $
120 1387 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 2,655 6,684,549,749 Rls. 718,687 $
121 1387 هلند 84721000 ماشين هاي تكثيرهكتوگرا ف ياا ستنسيل 46,260 6,649,764,374 Rls. 721,782 $
122 1387 هلند 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 20,879 6,622,069,668 Rls. 692,762 $
123 1387 هلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 138,600 6,606,542,250 Rls. 665,244 $
124 1387 هلند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 37,531 6,578,996,453 Rls. 671,403 $
125 1387 هلند 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 87,565 6,522,924,866 Rls. 684,647 $
126 1387 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 31,765 6,409,711,164 Rls. 689,318 $
127 1387 هلند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 147,500 6,369,284,994 Rls. 682,123 $
128 1387 هلند 89059000 كشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاوحوضچه هاي شناوروسايروسايل نقليه آبي كه كاراصلي آنهادريانوري نيست 3,907 6,300,398,210 Rls. 684,975 $
129 1387 هلند 29159010 وا لپروا ت سديم 11,500 6,278,693,335 Rls. 671,944 $
130 1387 هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 1,405,000 6,213,188,949 Rls. 657,347 $
131 1387 هلند 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 134,129 6,127,272,424 Rls. 629,328 $
132 1387 هلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 11,780 5,991,277,742 Rls. 622,223 $
133 1387 هلند 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 1,657 5,886,718,345 Rls. 630,202 $
134 1387 هلند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 7,486 5,804,616,934 Rls. 626,338 $
135 1387 هلند 90261010 فلومتر 6,105 5,748,725,758 Rls. 584,233 $
136 1387 هلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,209 5,693,376,769 Rls. 599,190 $
137 1387 هلند 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 243,200 5,606,597,251 Rls. 566,274 $
138 1387 هلند 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 106,808 5,568,916,573 Rls. 570,682 $
139 1387 هلند 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 194,850 5,542,146,986 Rls. 566,360 $
140 1387 هلند 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 9,800 5,460,272,334 Rls. 543,906 $
141 1387 هلند 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمركز,همچنين خشك كن هاي گريزا زمركز 18,835 5,389,811,312 Rls. 564,425 $
142 1387 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 183,600 5,341,249,168 Rls. 548,604 $
143 1387 هلند 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكور 78,742 5,331,423,319 Rls. 539,563 $
144 1387 هلند 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 249,732 5,280,479,975 Rls. 557,846 $
145 1387 هلند 29232010 لستين ها 414,400 5,223,551,231 Rls. 567,909 $
146 1387 هلند 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 242,670 5,201,690,704 Rls. 551,608 $
147 1387 هلند 02022030 گوشت سردست و سينه گاوباا ستخوا ن يخ زده 299,966 5,184,436,129 Rls. 563,457 $
148 1387 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 21,199 5,177,350,940 Rls. 539,555 $
149 1387 هلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 3,557 5,175,463,343 Rls. 545,421 $
150 1387 هلند 02022010 گوشت را ن گاو باا ستخوا ن يخ زده 299,955 5,146,820,243 Rls. 568,195 $
151 1387 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 154,600 5,141,869,681 Rls. 523,456 $
152 1387 هلند 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 265,222 5,065,849,568 Rls. 546,102 $
153 1387 هلند 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 1,700 5,049,762,657 Rls. 525,741 $
154 1387 هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 34,864 5,045,640,073 Rls. 519,309 $
155 1387 هلند 90222900 دستگاههايي كه ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به كارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 1,045 4,978,571,992 Rls. 536,022 $
156 1387 هلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 228,200 4,933,098,740 Rls. 504,480 $
157 1387 هلند 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 6,265 4,883,948,260 Rls. 502,090 $
158 1387 هلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 158,100 4,816,361,753 Rls. 515,403 $
159 1387 هلند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 245 4,794,546,387 Rls. 513,280 $
160 1387 هلند 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 142,465 4,783,412,309 Rls. 511,480 $
161 1387 هلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 15,180 4,750,413,963 Rls. 511,026 $
162 1387 هلند 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 95,905 4,746,532,752 Rls. 479,138 $
163 1387 هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 18,124 4,652,632,726 Rls. 471,265 $
164 1387 هلند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,779 4,608,575,078 Rls. 474,524 $
165 1387 هلند 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 1,493 4,601,031,349 Rls. 478,567 $
166 1387 هلند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 781,780 4,594,512,766 Rls. 482,480 $
167 1387 هلند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 42,845 4,573,921,655 Rls. 501,564 $
168 1387 هلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 34,020 4,563,344,800 Rls. 507,875 $
169 1387 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,769 4,507,149,908 Rls. 468,761 $
170 1387 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,193 4,491,170,912 Rls. 494,871 $
171 1387 هلند 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 2,000 4,488,781,647 Rls. 447,134 $
172 1387 هلند 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 399,000 4,375,520,760 Rls. 473,093 $
173 1387 هلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 70,990 4,333,938,889 Rls. 469,826 $
174 1387 هلند 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 70,775 4,325,668,104 Rls. 429,032 $
175 1387 هلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 40,935 4,290,503,154 Rls. 464,482 $
176 1387 هلند 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 175,410 4,211,673,889 Rls. 430,390 $
177 1387 هلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,954 4,152,485,101 Rls. 451,611 $
178 1387 هلند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 84,999 4,152,135,799 Rls. 427,209 $
179 1387 هلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 418 4,100,131,352 Rls. 414,484 $
180 1387 هلند 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 46,820 4,044,357,344 Rls. 433,779 $
181 1387 هلند 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 2,588 4,034,614,393 Rls. 425,755 $
182 1387 هلند 17023090 گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر 904,452 4,022,606,464 Rls. 440,075 $
183 1387 هلند 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 672,000 3,903,250,362 Rls. 429,366 $
184 1387 هلند 17021900 لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 83,000 3,851,896,274 Rls. 425,462 $
185 1387 هلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,019 3,844,444,965 Rls. 414,520 $
186 1387 هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 11,276 3,793,577,153 Rls. 400,694 $
187 1387 هلند 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 9,467 3,786,222,929 Rls. 418,367 $
188 1387 هلند 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي يادوار ،خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 92,320 3,737,616,632 Rls. 389,872 $
189 1387 هلند 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 49,140 3,734,050,590 Rls. 386,148 $
190 1387 هلند 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 220,000 3,729,900,000 Rls. 391,743 $
191 1387 هلند 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 1,634 3,720,116,383 Rls. 388,541 $
192 1387 هلند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,588 3,701,736,411 Rls. 396,925 $
193 1387 هلند 25233000 سيمان آلومينو 340,000 3,701,726,244 Rls. 400,246 $
194 1387 هلند 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 62,382 3,661,466,626 Rls. 399,767 $
195 1387 هلند 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 17,525 3,594,412,943 Rls. 389,836 $
196 1387 هلند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 5,109 3,563,860,068 Rls. 378,585 $
197 1387 هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 10,028 3,487,875,365 Rls. 362,700 $
198 1387 هلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 1,470 3,430,971,237 Rls. 368,169 $
199 1387 هلند 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 6,304 3,385,930,298 Rls. 374,253 $
200 1387 هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور 168,580 3,381,854,677 Rls. 357,578 $
مجموع کل
4,559,318,146,323 ريال
مجموع کل
480,213,449 دلار