آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 نيوزيلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 14,863,277 560,803,046,797 Rls. 57,780,685 $
2 1387 نيوزيلند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 3,649,975 98,938,316,199 Rls. 10,191,958 $
3 1387 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 2,348,030 76,472,783,611 Rls. 8,214,177 $
4 1387 نيوزيلند 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 184,438 55,258,248,705 Rls. 5,578,601 $
5 1387 نيوزيلند 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 2,168,075 29,280,228,442 Rls. 3,043,659 $
6 1387 نيوزيلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 557,575 20,206,983,824 Rls. 2,202,483 $
7 1387 نيوزيلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 16,870 15,125,188,735 Rls. 1,520,299 $
8 1387 نيوزيلند 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 377,750 13,837,366,633 Rls. 1,507,492 $
9 1387 نيوزيلند 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 2,757 8,983,197,416 Rls. 1,002,365 $
10 1387 نيوزيلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 784,753 6,011,810,281 Rls. 659,295 $
11 1387 نيوزيلند 35022000 آلبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير لاكتوسرم 102,275 4,722,910,587 Rls. 464,670 $
12 1387 نيوزيلند 03037800 ماهي مرلو(Merlus) ,يخ زده 373,380 4,508,366,388 Rls. 455,714 $
13 1387 نيوزيلند 04021010 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويك كيلوگرم و كمتركه ميزا ن موا د چرب ا ن يك ونيم درصدوياكمترباشد 126,000 4,253,815,393 Rls. 464,188 $
14 1387 نيوزيلند 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 3,726 3,140,690,820 Rls. 324,766 $
15 1387 نيوزيلند 03037900 ماهيهايي كه در جاي ديگري مذكور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 154,500 2,798,535,819 Rls. 284,881 $
16 1387 نيوزيلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 995 2,466,633,106 Rls. 255,471 $
17 1387 نيوزيلند 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 1,018 2,116,761,075 Rls. 226,824 $
18 1387 نيوزيلند 03035000 ماهي شاه ماهي ,يخ زده (باستثناي جگر ماهي ,تخم و مني ماهي) 202,852 1,976,677,039 Rls. 202,470 $
19 1387 نيوزيلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,200 1,238,889,608 Rls. 129,199 $
20 1387 نيوزيلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,008 1,105,515,254 Rls. 112,250 $
21 1387 نيوزيلند 03037410 ماهي بلو مكرل (Blue - Mackrel) يخ زده 182,750 1,084,545,802 Rls. 119,377 $
22 1387 نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 7,052 828,405,065 Rls. 82,951 $
23 1387 نيوزيلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 280 807,884,257 Rls. 84,339 $
24 1387 نيوزيلند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 19,777 728,059,810 Rls. 72,042 $
25 1387 نيوزيلند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 480 703,651,802 Rls. 76,301 $
26 1387 نيوزيلند 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 16,747 654,610,625 Rls. 70,586 $
27 1387 نيوزيلند 85044050 كنترل دور موتورInverter 3,600 601,289,123 Rls. 65,046 $
28 1387 نيوزيلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 4,765 595,147,000 Rls. 61,267 $
29 1387 نيوزيلند 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 4,500 458,883,218 Rls. 46,988 $
30 1387 نيوزيلند 85074000 ا نباره هاي برقي با نيكل - آهن 256 369,016,046 Rls. 39,224 $
31 1387 نيوزيلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 18,000 350,964,984 Rls. 35,351 $
32 1387 نيوزيلند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 396 291,812,508 Rls. 29,770 $
33 1387 نيوزيلند 03037100 ساردين ها ,ساردين كوچك ,ماهي خمسي ( sardines,sparts or brisling ) ,يخ زده 21,008 262,686,307 Rls. 26,451 $
34 1387 نيوزيلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 210 198,670,136 Rls. 20,084 $
35 1387 نيوزيلند 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 15,000 184,261,850 Rls. 19,055 $
36 1387 نيوزيلند 40170090 كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 1,400 160,482,965 Rls. 16,512 $
37 1387 نيوزيلند 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 8,600 145,128,617 Rls. 15,008 $
38 1387 نيوزيلند 92099900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي كه درجاي ديگري مذكورنباشند . 2,800 121,214,417 Rls. 12,535 $
39 1387 نيوزيلند 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 1,200 119,792,436 Rls. 12,959 $
40 1387 نيوزيلند 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 890 110,345,449 Rls. 11,231 $
41 1387 نيوزيلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذكوردرجاي ديگر 4,400 95,672,265 Rls. 10,244 $
42 1387 نيوزيلند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,843 84,785,560 Rls. 9,461 $
43 1387 نيوزيلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,250 77,663,599 Rls. 8,099 $
44 1387 نيوزيلند 85340000 مدا رهاي چاپي 70 68,757,821 Rls. 7,438 $
45 1387 نيوزيلند 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3,100 63,296,435 Rls. 6,546 $
46 1387 نيوزيلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 1,275 52,119,711 Rls. 5,567 $
47 1387 نيوزيلند 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 7 46,889,191 Rls. 4,879 $
48 1387 نيوزيلند 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 256 42,238,590 Rls. 4,351 $
49 1387 نيوزيلند 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 5 40,645,027 Rls. 4,202 $
50 1387 نيوزيلند 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 5 25,056,818 Rls. 2,590 $
51 1387 نيوزيلند 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 237 23,920,859 Rls. 2,442 $
52 1387 نيوزيلند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 2 22,126,294 Rls. 2,174 $
53 1387 نيوزيلند 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 17 21,202,235 Rls. 2,286 $
54 1387 نيوزيلند 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 7 15,335,633 Rls. 1,688 $
55 1387 نيوزيلند 85291020 آنتن مخابرا تي 17 15,145,075 Rls. 1,618 $
56 1387 نيوزيلند 85261000 دستگاههاي را دا ر 8 15,037,334 Rls. 1,500 $
57 1387 نيوزيلند 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 140 14,838,235 Rls. 1,534 $
58 1387 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5 13,492,479 Rls. 1,384 $
59 1387 نيوزيلند 90160090 ا جزا و قطعات ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم يا كمتر 17 13,297,765 Rls. 1,434 $
60 1387 نيوزيلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 68 11,908,092 Rls. 1,251 $
61 1387 نيوزيلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 25 10,181,072 Rls. 1,105 $
62 1387 نيوزيلند 70172010 لوله ا زمايش, لام ولامل ا زشيشه باضريب ا نبساط خط ي 000005/ 0 دماي صفرو300 درجه بركلوين 100 8,539,959 Rls. 892 $
63 1387 نيوزيلند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 100 7,129,228 Rls. 744 $
64 1387 نيوزيلند 84821000 بلبرينگ. 48 4,665,447 Rls. 505 $
مجموع کل
922,816,762,873 ريال
مجموع کل
95,622,460 دلار
[1]