آمار کل " واردات از" کشور "مونته نگرو" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 مونته نگرو 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 483,401 51,073,457,439 Rls. 5,502,134 $
2 1387 مونته نگرو 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 520,980 29,141,222,681 Rls. 3,030,101 $
3 1387 مونته نگرو 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 518,406 28,754,680,438 Rls. 3,018,184 $
4 1387 مونته نگرو 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 310,620 5,067,838,716 Rls. 527,890 $
5 1387 مونته نگرو 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 12,502 2,963,221,050 Rls. 323,213 $
6 1387 مونته نگرو 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,785 1,463,807,716 Rls. 151,376 $
7 1387 مونته نگرو 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 6,572 1,225,467,221 Rls. 130,235 $
8 1387 مونته نگرو 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 3,238 551,805,985 Rls. 56,659 $
9 1387 مونته نگرو 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 12,660 497,103,558 Rls. 54,471 $
10 1387 مونته نگرو 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 18,676 224,952,243 Rls. 22,522 $
11 1387 مونته نگرو 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,100 173,111,507 Rls. 18,674 $
12 1387 مونته نگرو 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 5,652 166,221,122 Rls. 16,973 $
13 1387 مونته نگرو 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 83 2,366,202 Rls. 253 $
14 1387 مونته نگرو 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 4 105,873 Rls. 11 $
مجموع کل
121,305,361,752 ريال
مجموع کل
12,852,697 دلار
[1]