آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي حسن رود" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 10,948,993 47,430,806,934 Rls. 4,752,585 $
2 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 374,010 8,592,881,974 Rls. 887,848 $
3 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 47,683 3,338,701,411 Rls. 347,625 $
4 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 120,550 2,781,033,508 Rls. 292,401 $
5 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 260,979 1,783,950,476 Rls. 196,384 $
6 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,620 1,700,427,036 Rls. 170,247 $
7 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 17,521 1,460,878,120 Rls. 148,971 $
8 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 118,126 1,327,446,480 Rls. 134,072 $
9 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 64,200 1,156,312,800 Rls. 124,495 $
10 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 36,000 874,042,980 Rls. 95,430 $
11 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,654 663,921,954 Rls. 67,467 $
12 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73211190 سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور 11,904 662,964,056 Rls. 72,071 $
13 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 36,990 624,512,025 Rls. 64,026 $
14 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,410 554,136,123 Rls. 56,081 $
15 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 12,053 489,813,265 Rls. 53,426 $
16 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,791 414,215,775 Rls. 45,225 $
17 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 59,410 411,103,201 Rls. 42,949 $
18 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 19,875 399,394,258 Rls. 40,947 $
19 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 64021990 ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد 6,971 336,790,441 Rls. 34,318 $
20 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 24,205 294,797,121 Rls. 30,272 $
21 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85164000 ا توي برقي 4,870 252,523,835 Rls. 28,140 $
22 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 10,595 242,881,004 Rls. 25,117 $
23 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 20,286 238,157,664 Rls. 24,522 $
24 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 22071090 ا تانول تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لكل به غيرا ز100 درصد خالص 18,720 223,680,600 Rls. 23,400 $
25 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 17,600 221,035,680 Rls. 24,120 $
26 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39204350 فيلم شيرنيگ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 25,603 220,414,775 Rls. 22,818 $
27 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 8,000 213,504,716 Rls. 22,217 $
28 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 17,328 200,852,926 Rls. 20,231 $
29 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 18,000 192,203,537 Rls. 20,804 $
30 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 5,286 181,840,725 Rls. 19,854 $
31 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 11,890 145,162,660 Rls. 14,691 $
32 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 87111090 موتورسيكلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 747 120,812,934 Rls. 13,191 $
33 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 4,759 111,181,140 Rls. 12,060 $
34 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 3,780 77,846,731 Rls. 8,491 $
35 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 1,218 61,512,667 Rls. 6,301 $
36 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 2,550 60,710,460 Rls. 6,030 $
37 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان. 1,280 53,696,945 Rls. 5,857 $
38 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 190 53,067,105 Rls. 5,598 $
39 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 1,890 49,573,036 Rls. 4,877 $
40 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 865 43,656,357 Rls. 4,458 $
41 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 122 39,018,962 Rls. 4,035 $
42 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 2,511 38,017,453 Rls. 4,099 $
43 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,940 37,966,124 Rls. 3,874 $
44 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 700 34,517,981 Rls. 3,769 $
45 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 480 16,922,580 Rls. 1,737 $
46 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 736 16,867,469 Rls. 1,829 $
47 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85452000 جاروبك هاي زغالي 65 15,548,400 Rls. 1,588 $
48 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 600 12,460,868 Rls. 1,352 $
49 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 4 10,964,431 Rls. 1,134 $
50 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85044050 كنترل دور موتورInverter 4 9,265,716 Rls. 958 $
51 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 795 8,702,480 Rls. 867 $
52 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده 181 4,486,164 Rls. 447 $
53 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 201 4,291,272 Rls. 438 $
54 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 42 4,246,787 Rls. 439 $
55 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 57029900 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر 34 3,778,393 Rls. 376 $
56 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 4 3,154,361 Rls. 322 $
57 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90261010 فلومتر 2 2,921,213 Rls. 298 $
58 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 68 2,890,164 Rls. 288 $
59 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 63 2,756,166 Rls. 287 $
60 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 65059000 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 28 1,066,810 Rls. 111 $
61 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 38 1,029,524 Rls. 106 $
62 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 25 868,752 Rls. 87 $
63 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 81 867,325 Rls. 90 $
64 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90278010 دستگاه PH متر 2 411,438 Rls. 42 $
65 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 78 387,298 Rls. 39 $
66 1387 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 12 202,376 Rls. 21 $
مجموع کل
78,536,055,942 ريال
مجموع کل
7,998,250 دلار
[1]