آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 163,353,195 653,991,411,615 Rls. 68,678,364 $
2 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 68,391,470 433,530,734,304 Rls. 45,759,781 $
3 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 50,056,854 257,617,308,158 Rls. 26,792,413 $
4 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 15,130,100 99,516,021,515 Rls. 10,595,816 $
5 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 11,593,168 87,675,215,924 Rls. 9,087,715 $
6 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 13,330,607 73,041,655,862 Rls. 7,695,426 $
7 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 8,363,642 62,902,328,485 Rls. 6,803,738 $
8 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,793,720 35,372,086,326 Rls. 3,610,170 $
9 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 5,800,000 34,146,096,504 Rls. 3,731,243 $
10 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 4,852,450 31,216,066,638 Rls. 3,193,584 $
11 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,591,911 20,664,777,598 Rls. 2,237,927 $
12 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,849,900 18,553,109,262 Rls. 1,997,535 $
13 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,268,520 17,691,045,946 Rls. 1,892,360 $
14 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,809,083 14,140,012,173 Rls. 1,475,643 $
15 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,972,970 12,889,459,088 Rls. 1,310,593 $
16 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 1,741,900 12,439,630,623 Rls. 1,330,050 $
17 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,601,255 11,319,515,889 Rls. 1,257,573 $
18 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,259,668 8,356,532,632 Rls. 875,094 $
19 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 2,132,854 8,221,134,557 Rls. 836,839 $
20 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,658,280 8,049,377,996 Rls. 811,274 $
21 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 169,920 7,580,763,922 Rls. 795,547 $
22 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 28413000 دي كرمات سديم 920,000 7,296,764,310 Rls. 786,114 $
23 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,112,500 5,672,296,893 Rls. 578,303 $
24 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 687,672 5,671,030,706 Rls. 611,485 $
25 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 746,530 5,030,792,767 Rls. 519,187 $
26 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 589,349 3,881,574,503 Rls. 410,112 $
27 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 429,260 3,060,938,854 Rls. 327,906 $
28 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 392,399 2,564,076,012 Rls. 285,723 $
29 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 21,064 2,498,836,062 Rls. 269,369 $
30 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 540,000 2,492,355,780 Rls. 257,896 $
31 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 491,940 2,396,500,813 Rls. 242,595 $
32 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 53,860 1,945,470,960 Rls. 217,080 $
33 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 269,250 1,737,167,188 Rls. 184,336 $
34 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 44034900 سايرچوبهاي گرمسيري مذكوردرياددا شت شماره فرعي فصل 44 غيراز440341 خام ياچهارترا ش 778,501 1,368,736,910 Rls. 142,428 $
35 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 29173500 ا نيدريد فتاليك 108,000 1,352,674,322 Rls. 138,879 $
36 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 407,042 1,330,175,067 Rls. 138,690 $
37 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 248,360 1,029,981,828 Rls. 104,833 $
38 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 13,790 926,496,280 Rls. 103,381 $
39 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 166,100 901,292,448 Rls. 97,227 $
40 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 184,410 866,635,841 Rls. 86,938 $
41 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 65,120 798,226,894 Rls. 78,535 $
42 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 69,978 622,000,819 Rls. 61,196 $
43 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 20,900 542,731,390 Rls. 54,927 $
44 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,340 423,227,060 Rls. 46,184 $
45 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,200 406,271,800 Rls. 41,652 $
46 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 7,000 391,079,660 Rls. 42,421 $
47 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 121,526 385,721,895 Rls. 38,220 $
48 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 18,140 381,203,092 Rls. 41,122 $
49 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 18,000 376,319,023 Rls. 37,989 $
50 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 102,310 351,322,206 Rls. 36,220 $
51 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 64,090 344,143,298 Rls. 38,128 $
52 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 18,000 295,711,586 Rls. 32,996 $
53 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 42,000 285,639,291 Rls. 30,813 $
54 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,792 280,389,211 Rls. 30,391 $
55 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 90321000 ترموستات 1,070 272,942,620 Rls. 30,456 $
56 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,099 253,703,840 Rls. 27,250 $
57 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 200,000 213,803,700 Rls. 22,110 $
58 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 56081100 تورمهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي. 2,285 206,934,757 Rls. 22,430 $
59 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,465 180,915,369 Rls. 18,048 $
60 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,930 158,869,394 Rls. 17,336 $
61 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,610 111,992,064 Rls. 12,176 $
62 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 18,112 107,954,946 Rls. 11,960 $
63 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 352 104,616,256 Rls. 11,374 $
64 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 2,300 83,970,363 Rls. 8,684 $
65 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 274 60,754,821 Rls. 6,605 $
66 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 884 59,245,956 Rls. 5,829 $
67 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 244 41,266,017 Rls. 4,486 $
68 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 137 28,236,714 Rls. 3,070 $
69 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 459 20,809,403 Rls. 2,262 $
70 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 300 18,975,274 Rls. 1,865 $
71 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 254 12,465,499 Rls. 1,355 $
72 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 547 11,092,254 Rls. 1,206 $
73 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 37 9,662,897 Rls. 949 $
74 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87089929 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 15 9,627,768 Rls. 946 $
75 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 129 7,770,801 Rls. 845 $
76 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 40 7,707,778 Rls. 837 $
77 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 125 4,972,028 Rls. 489 $
78 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87089190 ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 12 3,518,592 Rls. 383 $
79 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87088090 كمك فنرها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورز 554 2,673,957 Rls. 291 $
80 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 86 2,442,341 Rls. 266 $
81 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 120 598,638 Rls. 65 $
82 1387 منطقه ازاد بندرانزلي 94042100 تشك ا زكائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش 90 598,638 Rls. 65 $
مجموع کل
1,968,820,192,471 ريال
مجموع کل
207,095,597 دلار
[1]