آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 53,092 64,410,354,028 Rls. 6,696,430 $
2 1387 منطقه آزاد کيش 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 361,492 47,687,001,413 Rls. 5,011,332 $
3 1387 منطقه آزاد کيش 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 432,900 39,249,519,128 Rls. 4,075,881 $
4 1387 منطقه آزاد کيش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,612,314 30,399,886,723 Rls. 3,301,994 $
5 1387 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 395,760 26,033,250,536 Rls. 2,732,055 $
6 1387 منطقه آزاد کيش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 572,073 19,622,704,556 Rls. 2,061,474 $
7 1387 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 2,523,394 19,427,132,598 Rls. 2,047,840 $
8 1387 منطقه آزاد کيش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,677,105 18,074,162,142 Rls. 1,961,468 $
9 1387 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 556,772 16,558,404,985 Rls. 1,724,582 $
10 1387 منطقه آزاد کيش 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 68,722 15,292,484,948 Rls. 1,617,921 $
11 1387 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 737,647 13,655,730,722 Rls. 1,493,214 $
12 1387 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 206,893 12,388,449,849 Rls. 1,350,582 $
13 1387 منطقه آزاد کيش 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 402 12,268,514,926 Rls. 1,232,979 $
14 1387 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,230,320 8,375,169,141 Rls. 889,103 $
15 1387 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 842,537 8,358,871,374 Rls. 914,771 $
16 1387 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 263,702 8,241,765,410 Rls. 862,700 $
17 1387 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 1,147 7,760,748,046 Rls. 794,670 $
18 1387 منطقه آزاد کيش 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 125,568 7,576,323,049 Rls. 781,416 $
19 1387 منطقه آزاد کيش 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 142,996 6,284,649,205 Rls. 658,176 $
20 1387 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 24,435 5,906,275,670 Rls. 586,842 $
21 1387 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 27,736 5,896,752,812 Rls. 604,233 $
22 1387 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,150 5,688,516,763 Rls. 614,023 $
23 1387 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد 131,471 5,676,848,326 Rls. 603,150 $
24 1387 منطقه آزاد کيش 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 139,873 5,259,568,124 Rls. 536,962 $
25 1387 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 165,650 5,112,457,706 Rls. 541,755 $
26 1387 منطقه آزاد کيش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,535 4,529,228,881 Rls. 480,766 $
27 1387 منطقه آزاد کيش 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 1,230,804 4,304,736,396 Rls. 459,785 $
28 1387 منطقه آزاد کيش 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 395,497 4,297,824,310 Rls. 441,269 $
29 1387 منطقه آزاد کيش 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 564,596 4,123,277,762 Rls. 420,784 $
30 1387 منطقه آزاد کيش 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,253,263 3,885,239,429 Rls. 416,983 $
31 1387 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 7,908 3,881,408,151 Rls. 407,326 $
32 1387 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 5,860 3,877,868,260 Rls. 391,818 $
33 1387 منطقه آزاد کيش 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 590 3,627,056,407 Rls. 391,099 $
34 1387 منطقه آزاد کيش 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 53,944 3,518,932,766 Rls. 362,653 $
35 1387 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 8,677 3,489,576,860 Rls. 356,262 $
36 1387 منطقه آزاد کيش 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 156,130 3,489,396,994 Rls. 380,137 $
37 1387 منطقه آزاد کيش 62114300 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زا لياف سنتتيك يا مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر 340 3,204,126,682 Rls. 319,646 $
38 1387 منطقه آزاد کيش 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 138,928 3,131,305,712 Rls. 330,304 $
39 1387 منطقه آزاد کيش 33019090 سايرا لئورزينهايا ستخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 17,284 3,063,794,476 Rls. 329,707 $
40 1387 منطقه آزاد کيش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 65,786 2,836,693,270 Rls. 289,560 $
41 1387 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 970,000 2,661,072,788 Rls. 283,444 $
42 1387 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 17,045 2,350,886,916 Rls. 239,905 $
43 1387 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 28,256 2,269,938,156 Rls. 236,790 $
44 1387 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 50,383 2,178,128,064 Rls. 226,805 $
45 1387 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 80,188 2,114,724,410 Rls. 218,033 $
46 1387 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 900,000 2,104,499,733 Rls. 218,930 $
47 1387 منطقه آزاد کيش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 30,100 2,092,076,526 Rls. 215,510 $
48 1387 منطقه آزاد کيش 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 3,733 1,959,386,430 Rls. 196,174 $
49 1387 منطقه آزاد کيش 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 855 1,951,289,186 Rls. 201,788 $
50 1387 منطقه آزاد کيش 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 18,035 1,945,373,221 Rls. 196,826 $
51 1387 منطقه آزاد کيش 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 9,176 1,910,239,401 Rls. 191,253 $
52 1387 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 8,683 1,892,810,077 Rls. 190,439 $
53 1387 منطقه آزاد کيش 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 59,062 1,869,060,554 Rls. 189,823 $
54 1387 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 54,720 1,812,593,407 Rls. 180,555 $
55 1387 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 66,937 1,792,856,793 Rls. 192,496 $
56 1387 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 21,511 1,715,451,972 Rls. 181,271 $
57 1387 منطقه آزاد کيش 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 65,750 1,710,842,688 Rls. 171,173 $
58 1387 منطقه آزاد کيش 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 22,600 1,586,568,128 Rls. 165,959 $
59 1387 منطقه آزاد کيش 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 50,508 1,584,731,416 Rls. 165,595 $
60 1387 منطقه آزاد کيش 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 4,559 1,556,481,594 Rls. 165,059 $
61 1387 منطقه آزاد کيش 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 146,595 1,479,321,373 Rls. 158,152 $
62 1387 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 68,158 1,467,411,366 Rls. 149,045 $
63 1387 منطقه آزاد کيش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 796 1,353,618,961 Rls. 139,376 $
64 1387 منطقه آزاد کيش 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 2,992 1,312,159,288 Rls. 141,500 $
65 1387 منطقه آزاد کيش 90261010 فلومتر 989 1,300,982,350 Rls. 140,283 $
66 1387 منطقه آزاد کيش 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 740 1,298,767,672 Rls. 141,201 $
67 1387 منطقه آزاد کيش 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 75,082 1,242,535,640 Rls. 132,833 $
68 1387 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 23,915 1,203,771,020 Rls. 130,211 $
69 1387 منطقه آزاد کيش 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 351 1,187,218,016 Rls. 132,354 $
70 1387 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,913 1,179,367,686 Rls. 122,480 $
71 1387 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 100,000 1,176,596,944 Rls. 123,032 $
72 1387 منطقه آزاد کيش 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 41,390 1,169,273,007 Rls. 124,572 $
73 1387 منطقه آزاد کيش 18061000 پودر كاكائو ,كه به آن شكر (قند)يا موا د شيرين كننده ديگر ا فزوده شده باشد 126,482 1,132,872,788 Rls. 118,224 $
74 1387 منطقه آزاد کيش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 34,325 1,119,295,233 Rls. 116,401 $
75 1387 منطقه آزاد کيش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 11,500 1,098,335,370 Rls. 118,816 $
76 1387 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 14,220 1,013,373,537 Rls. 103,780 $
77 1387 منطقه آزاد کيش 94014000 نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ي باغ ياتجهيزا ت ا ردوزني(camping),قابل تبديل به تختخوا ب 27,356 1,007,099,995 Rls. 100,418 $
78 1387 منطقه آزاد کيش 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 9,892 1,004,831,469 Rls. 103,543 $
79 1387 منطقه آزاد کيش 16041400 فرآورده ها و كنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 75,471 993,200,449 Rls. 110,824 $
80 1387 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 36,233 989,438,219 Rls. 102,300 $
81 1387 منطقه آزاد کيش 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 11,479 941,180,411 Rls. 98,554 $
82 1387 منطقه آزاد کيش 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 335,322 903,482,870 Rls. 99,505 $
83 1387 منطقه آزاد کيش 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 67,712 899,035,390 Rls. 95,816 $
84 1387 منطقه آزاد کيش 85392930 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ )به غيراز رديف 85392240 78,640 894,972,756 Rls. 92,886 $
85 1387 منطقه آزاد کيش 88051000 دستگاههابرا ي پرتاب وسايط نقليه هوا ئي دستگاههابرا ي فرودآمدن انهاروي عرشه ناو ،دستگاههاي همانند واجزاء وقطعات انها 1,096 888,006,600 Rls. 96,115 $
86 1387 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 25,084 877,057,674 Rls. 90,811 $
87 1387 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 14,945 851,076,674 Rls. 88,843 $
88 1387 منطقه آزاد کيش 64021910 كفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دا ر وميخ دا ر بارويه كائوچو ياپلاستيك 9,348 850,382,470 Rls. 88,105 $
89 1387 منطقه آزاد کيش 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 34,767 846,327,401 Rls. 91,995 $
90 1387 منطقه آزاد کيش 60064300 سايرپارچه هاي كشباف يا قلاب باف ا زا لياف مصنوعي ا زنخهايي بارنگهاي مختلف 28,820 827,139,613 Rls. 84,747 $
91 1387 منطقه آزاد کيش 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 19,110 813,131,632 Rls. 83,669 $
92 1387 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 70,704 806,432,590 Rls. 81,580 $
93 1387 منطقه آزاد کيش 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 55,575 780,307,804 Rls. 77,936 $
94 1387 منطقه آزاد کيش 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 53,667 780,070,771 Rls. 77,189 $
95 1387 منطقه آزاد کيش 85165000 فر (oven) ميكروويو 14,765 774,595,439 Rls. 81,161 $
96 1387 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري كار و وانت 2,773 773,238,885 Rls. 82,959 $
97 1387 منطقه آزاد کيش 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 972 764,938,237 Rls. 78,835 $
98 1387 منطقه آزاد کيش 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 19,440 726,375,828 Rls. 72,147 $
99 1387 منطقه آزاد کيش 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 9,200 711,400,184 Rls. 78,314 $
100 1387 منطقه آزاد کيش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 736 696,383,516 Rls. 71,807 $
101 1387 منطقه آزاد کيش 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 33,711 673,387,182 Rls. 74,145 $
102 1387 منطقه آزاد کيش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 94,120 673,044,958 Rls. 73,412 $
103 1387 منطقه آزاد کيش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 5,070 664,179,364 Rls. 73,084 $
104 1387 منطقه آزاد کيش 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,000 663,307,700 Rls. 71,950 $
105 1387 منطقه آزاد کيش 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 9,700 661,750,852 Rls. 71,945 $
106 1387 منطقه آزاد کيش 39059910 پي وي پي (PVP) دا را ي گريد دا رويي polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 9,000 660,153,330 Rls. 71,214 $
107 1387 منطقه آزاد کيش 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 14,760 657,287,175 Rls. 66,375 $
108 1387 منطقه آزاد کيش 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 630 653,838,000 Rls. 64,942 $
109 1387 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 14,097 652,449,860 Rls. 66,147 $
110 1387 منطقه آزاد کيش 84262000 جرثقيل هاي برجي 100,000 647,542,148 Rls. 65,369 $
111 1387 منطقه آزاد کيش 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي. 56,412 643,650,367 Rls. 67,831 $
112 1387 منطقه آزاد کيش 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 30,712 642,985,119 Rls. 67,250 $
113 1387 منطقه آزاد کيش 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 37,306 641,019,422 Rls. 67,458 $
114 1387 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 10,951 627,146,071 Rls. 64,420 $
115 1387 منطقه آزاد کيش 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 13,680 609,211,393 Rls. 65,690 $
116 1387 منطقه آزاد کيش 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,260 603,758,357 Rls. 61,061 $
117 1387 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,394 597,524,481 Rls. 63,132 $
118 1387 منطقه آزاد کيش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 31,076 579,964,412 Rls. 60,773 $
119 1387 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 90,560 562,156,733 Rls. 56,568 $
120 1387 منطقه آزاد کيش 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)ا زنوع نوا رمغناطيسي 6,366 555,939,971 Rls. 56,410 $
121 1387 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 13,829 540,268,952 Rls. 56,232 $
122 1387 منطقه آزاد کيش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 317 525,880,350 Rls. 53,157 $
123 1387 منطقه آزاد کيش 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 7,350 514,629,757 Rls. 51,821 $
124 1387 منطقه آزاد کيش 64051000 سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 7,066 505,787,275 Rls. 52,461 $
125 1387 منطقه آزاد کيش 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 35,485 494,942,418 Rls. 52,355 $
126 1387 منطقه آزاد کيش 18062000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو به صورت بلوك, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 كيلوگرم 20,000 493,961,500 Rls. 49,278 $
127 1387 منطقه آزاد کيش 64029100 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا ميپوشاندا زكائوچوياپلاستيك. 9,686 487,492,636 Rls. 50,637 $
128 1387 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 11,420 477,842,270 Rls. 50,882 $
129 1387 منطقه آزاد کيش 64039100 كفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا ميپوشاند. 12,948 476,585,990 Rls. 47,720 $
130 1387 منطقه آزاد کيش 19019000 فرآورده هاي غذا ئيا زمحصولات 0401لغايت 0404ياا زآرد...,فاقدكاكائو..غيرمذكوريامشمول درج 44,714 457,931,429 Rls. 46,610 $
131 1387 منطقه آزاد کيش 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 13,455 438,159,178 Rls. 44,445 $
132 1387 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 6,061 438,050,947 Rls. 44,109 $
133 1387 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 27,000 422,521,164 Rls. 44,493 $
134 1387 منطقه آزاد کيش 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 18,208 418,963,256 Rls. 45,329 $
135 1387 منطقه آزاد کيش 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 10,515 415,310,619 Rls. 41,925 $
136 1387 منطقه آزاد کيش 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 757 411,052,623 Rls. 41,550 $
137 1387 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 3,621 408,072,692 Rls. 44,027 $
138 1387 منطقه آزاد کيش 73221900 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد. 8,600 391,015,450 Rls. 41,923 $
139 1387 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,217 381,909,913 Rls. 41,394 $
140 1387 منطقه آزاد کيش 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 15,000 380,228,735 Rls. 41,155 $
141 1387 منطقه آزاد کيش 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 7,790 371,595,192 Rls. 40,282 $
142 1387 منطقه آزاد کيش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 14,636 367,433,462 Rls. 38,549 $
143 1387 منطقه آزاد کيش 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 12,975 364,953,489 Rls. 39,016 $
144 1387 منطقه آزاد کيش 95033000 مجموعه هاي ساختمان وبازيچه ساختماني ،غيرمذكور درجاي ديگر 15,505 360,383,475 Rls. 38,801 $
145 1387 منطقه آزاد کيش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 28,991 356,609,548 Rls. 36,811 $
146 1387 منطقه آزاد کيش 94037000 مبلها زموا د پلاستيكي 19,942 340,721,401 Rls. 37,042 $
147 1387 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,123 332,289,718 Rls. 33,600 $
148 1387 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي كاردوچاقو 20,150 315,999,297 Rls. 32,949 $
149 1387 منطقه آزاد کيش 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور درجاي ديگر 11,634 313,251,675 Rls. 34,206 $
150 1387 منطقه آزاد کيش 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 13,515 309,081,697 Rls. 32,233 $
151 1387 منطقه آزاد کيش 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 58,975 291,170,864 Rls. 31,826 $
152 1387 منطقه آزاد کيش 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 674 282,458,696 Rls. 29,110 $
153 1387 منطقه آزاد کيش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 8,170 279,740,701 Rls. 30,361 $
154 1387 منطقه آزاد کيش 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 11,368 265,655,315 Rls. 27,731 $
155 1387 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 328 255,460,040 Rls. 27,690 $
156 1387 منطقه آزاد کيش 85044060 ا نوا ع S.P.U 5,752 254,364,732 Rls. 26,321 $
157 1387 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 1,902 252,687,429 Rls. 25,171 $
158 1387 منطقه آزاد کيش 95065100 را كت تنيس, حتي زه دار 2,000 239,982,536 Rls. 24,223 $
159 1387 منطقه آزاد کيش 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 17,911 238,451,747 Rls. 25,055 $
160 1387 منطقه آزاد کيش 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 4,500 232,602,045 Rls. 24,303 $
161 1387 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 8,330 224,447,678 Rls. 22,582 $
162 1387 منطقه آزاد کيش 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 15,080 223,781,080 Rls. 24,030 $
163 1387 منطقه آزاد کيش 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 4,158 222,222,043 Rls. 22,755 $
164 1387 منطقه آزاد کيش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 10,542 220,044,583 Rls. 22,196 $
165 1387 منطقه آزاد کيش 84716010 صفحه كليد(keyboard) 1,752 218,976,609 Rls. 22,908 $
166 1387 منطقه آزاد کيش 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 420 217,633,330 Rls. 22,219 $
167 1387 منطقه آزاد کيش 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 11,079 214,885,176 Rls. 21,670 $
168 1387 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 21,799 214,031,700 Rls. 22,071 $
169 1387 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 60,000 201,995,955 Rls. 21,105 $
170 1387 منطقه آزاد کيش 84743100 مخلوط كن هاي بتون وملاط. 15,000 197,924,798 Rls. 19,659 $
171 1387 منطقه آزاد کيش 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يك ليتر وكمترا زا ن 10,192 194,024,091 Rls. 20,733 $
172 1387 منطقه آزاد کيش 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 21,892 193,638,289 Rls. 20,609 $
173 1387 منطقه آزاد کيش 21032000 كچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 38,911 191,299,319 Rls. 19,193 $
174 1387 منطقه آزاد کيش 09012110 قهوه بودا ده كافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,485 189,623,800 Rls. 20,524 $
175 1387 منطقه آزاد کيش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 244 184,211,336 Rls. 18,967 $
176 1387 منطقه آزاد کيش 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 7,422 183,043,665 Rls. 19,596 $
177 1387 منطقه آزاد کيش 85340000 مدا رهاي چاپي 4 181,842,354 Rls. 19,725 $
178 1387 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 463 180,686,548 Rls. 19,447 $
179 1387 منطقه آزاد کيش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 610 172,703,816 Rls. 19,012 $
180 1387 منطقه آزاد کيش 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 4,981 171,814,609 Rls. 18,147 $
181 1387 منطقه آزاد کيش 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 2,430 171,234,979 Rls. 18,194 $
182 1387 منطقه آزاد کيش 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 184 170,713,441 Rls. 17,005 $
183 1387 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 3,729 167,349,001 Rls. 18,161 $
184 1387 منطقه آزاد کيش 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 5,506 165,727,551 Rls. 17,158 $
185 1387 منطقه آزاد کيش 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,712 162,009,247 Rls. 17,132 $
186 1387 منطقه آزاد کيش 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 11,681 161,808,498 Rls. 16,676 $
187 1387 منطقه آزاد کيش 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 9,660 161,390,600 Rls. 16,882 $
188 1387 منطقه آزاد کيش 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 1,500 159,885,600 Rls. 15,950 $
189 1387 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 447 157,239,253 Rls. 17,238 $
190 1387 منطقه آزاد کيش 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 225 156,865,721 Rls. 17,480 $
191 1387 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11,373 156,257,613 Rls. 16,747 $
192 1387 منطقه آزاد کيش 95034100 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, ا نباشته شده 8,125 154,995,994 Rls. 16,266 $
193 1387 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,249 152,221,030 Rls. 15,667 $
194 1387 منطقه آزاد کيش 52104900 ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذكوردرجاي ديگرباكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع حداكثر 200 گرم 6,166 151,588,823 Rls. 15,392 $
195 1387 منطقه آزاد کيش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,770 151,481,137 Rls. 16,599 $
196 1387 منطقه آزاد کيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,975 148,812,411 Rls. 15,181 $
197 1387 منطقه آزاد کيش 95064010 را كت براي تنيس روي ميز 2,350 148,312,822 Rls. 15,410 $
198 1387 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 7,647 147,353,276 Rls. 15,815 $
199 1387 منطقه آزاد کيش 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 8,075 144,892,800 Rls. 15,600 $
200 1387 منطقه آزاد کيش 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,900 144,324,687 Rls. 15,662 $
مجموع کل
584,569,119,495 ريال
مجموع کل
61,377,117 دلار