آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه آزاد قشم 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,110,000 33,465,289,570 Rls. 3,467,080 $
2 1387 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 297,169 9,177,035,000 Rls. 962,460 $
3 1387 منطقه آزاد قشم 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 175,965 8,150,184,774 Rls. 842,894 $
4 1387 منطقه آزاد قشم 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 213,381 7,424,246,892 Rls. 805,449 $
5 1387 منطقه آزاد قشم 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 222,000 6,753,887,681 Rls. 693,418 $
6 1387 منطقه آزاد قشم 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 130,965 5,237,403,353 Rls. 543,653 $
7 1387 منطقه آزاد قشم 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 146,595 4,805,219,032 Rls. 499,620 $
8 1387 منطقه آزاد قشم 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 120,604 3,956,148,855 Rls. 409,385 $
9 1387 منطقه آزاد قشم 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 111,744 3,663,650,486 Rls. 379,795 $
10 1387 منطقه آزاد قشم 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 2,150,000 2,809,919,624 Rls. 306,355 $
11 1387 منطقه آزاد قشم 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 1,700,000 2,374,454,670 Rls. 252,243 $
12 1387 منطقه آزاد قشم 85193100 صفحه گردا ن (دك صفحه )با مكانيزم خودكار تعويض صفحه 13,837 1,804,091,186 Rls. 183,752 $
13 1387 منطقه آزاد قشم 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 171,000 1,742,662,905 Rls. 180,318 $
14 1387 منطقه آزاد قشم 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 7,850 1,388,212,754 Rls. 140,527 $
15 1387 منطقه آزاد قشم 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 9,840 1,248,397,900 Rls. 122,669 $
16 1387 منطقه آزاد قشم 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 49,052 1,195,181,566 Rls. 123,543 $
17 1387 منطقه آزاد قشم 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 47,326 1,020,289,580 Rls. 110,803 $
18 1387 منطقه آزاد قشم 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 8,020 804,056,287 Rls. 82,762 $
19 1387 منطقه آزاد قشم 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 11,571 794,830,293 Rls. 86,030 $
20 1387 منطقه آزاد قشم 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 7,296 744,478,000 Rls. 80,722 $
21 1387 منطقه آزاد قشم 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 8,737 599,317,415 Rls. 65,371 $
22 1387 منطقه آزاد قشم 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 2,715 422,080,000 Rls. 44,974 $
23 1387 منطقه آزاد قشم 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 19,545 383,656,286 Rls. 39,786 $
24 1387 منطقه آزاد قشم 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 37,412 278,967,281 Rls. 30,442 $
25 1387 منطقه آزاد قشم 35019000 كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 7,756 249,784,810 Rls. 27,123 $
26 1387 منطقه آزاد قشم 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 10,056 186,711,708 Rls. 20,366 $
27 1387 منطقه آزاد قشم 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 1,044 185,254,375 Rls. 19,178 $
28 1387 منطقه آزاد قشم 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 5,597 157,580,006 Rls. 16,314 $
29 1387 منطقه آزاد قشم 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 6,477 153,406,774 Rls. 16,678 $
30 1387 منطقه آزاد قشم 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 8,789 137,496,213 Rls. 14,096 $
31 1387 منطقه آزاد قشم 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 10,630 119,995,408 Rls. 12,989 $
32 1387 منطقه آزاد قشم 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 430 58,657,000 Rls. 6,006 $
33 1387 منطقه آزاد قشم 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 725 39,025,184 Rls. 4,238 $
34 1387 منطقه آزاد قشم 85459010 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm74 وقطرهاي mm40/0-+ mm90/4 و mm40/0-+mm6 2,478 35,393,731 Rls. 3,829 $
35 1387 منطقه آزاد قشم 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,536 34,213,940 Rls. 3,701 $
36 1387 منطقه آزاد قشم 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازكردن فرمو 1,436 27,774,558 Rls. 3,030 $
37 1387 منطقه آزاد قشم 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 698 22,255,347 Rls. 2,428 $
38 1387 منطقه آزاد قشم 79039000 پودروفلس ا زروي. 860 18,947,880 Rls. 2,060 $
39 1387 منطقه آزاد قشم 39234000 قرقره , دوك , ماسوره و تكيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيكي 1,122 14,317,966 Rls. 1,557 $
40 1387 منطقه آزاد قشم 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 241 9,296,665 Rls. 1,010 $
41 1387 منطقه آزاد قشم 28416900 منگانيت ها,منگانات ها و پرمنگنات ها (باستثناي پرمنگنات پتاسيم ) 1,600 9,094,982 Rls. 989 $
42 1387 منطقه آزاد قشم 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 562 7,741,922 Rls. 838 $
43 1387 منطقه آزاد قشم 73181490 ساير پيچ خودكارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 44 5,318,101 Rls. 578 $
44 1387 منطقه آزاد قشم 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 225 5,283,126 Rls. 576 $
45 1387 منطقه آزاد قشم 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 185 5,096,155 Rls. 549 $
46 1387 منطقه آزاد قشم 39269070 لاينر نوا ركاست صوتي (liner) 147 4,909,017 Rls. 534 $
47 1387 منطقه آزاد قشم 59119010 پدنمدي نوا ركاست صوتي بصورت رول spriwg pad جورشده بافنرمسي تخت 87 4,090,847 Rls. 445 $
48 1387 منطقه آزاد قشم 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 149 3,849,008 Rls. 417 $
49 1387 منطقه آزاد قشم 48022000 ا زا نوا عي كه بعنوا ن پايه جهت تهيه كاغذيامقوا ي حساس درمقابل نورگرمايا ا لكتريسيته مصرف ميشود. 396 3,539,373 Rls. 383 $
50 1387 منطقه آزاد قشم 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 18 947,394 Rls. 103 $
مجموع کل
101,743,642,877 ريال
مجموع کل
10,614,063 دلار
[1]