آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 مراکش 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 115,600 1,138,403,570 Rls. 119,795 $
2 1387 مراکش 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 10,000 1,046,526,609 Rls. 109,469 $
3 1387 مراکش 68131000 لنت وبالشتك ترمزا زپنبه نسوزياا زسايرموا دمعدني ياسلولز 39,993 444,701,276 Rls. 45,402 $
4 1387 مراکش 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 24,060 332,823,500 Rls. 36,004 $
5 1387 مراکش 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 12,020 182,000,000 Rls. 18,815 $
6 1387 مراکش 13023100 آگار آگار 1,000 133,855,800 Rls. 13,354 $
7 1387 مراکش 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 176 66,918,648 Rls. 7,367 $
8 1387 مراکش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 748 33,192,129 Rls. 3,562 $
مجموع کل
3,378,421,532 ريال
مجموع کل
353,768 دلار
[1]