آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 37,779 1,756,385,289 Rls. 184,299 $
2 1387 ماکائو 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ مقوا،موادپلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0 mmياكمتر 53,506 708,956,155 Rls. 73,122 $
3 1387 ماکائو 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذكوردرجاي ديگر 1,016 34,080,150 Rls. 3,553 $
4 1387 ماکائو 48101300 كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 128 16,445,594 Rls. 1,641 $
5 1387 ماکائو 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 603 9,873,859 Rls. 1,093 $
6 1387 ماکائو 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 257 6,183,652 Rls. 659 $
7 1387 ماکائو 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 120 4,046,314 Rls. 414 $
مجموع کل
2,535,971,013 ريال
مجموع کل
264,780 دلار
[1]