آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 لوگزامبورگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 158,336 46,725,537,656 Rls. 4,620,586 $
2 1387 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين 6B و مشتقات آن, مخلوط نشده 74,129 36,885,350,661 Rls. 3,901,762 $
3 1387 لوگزامبورگ 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 82,715 24,805,498,954 Rls. 2,597,272 $
4 1387 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 64,420 23,531,188,659 Rls. 2,524,999 $
5 1387 لوگزامبورگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 19,545 13,408,216,518 Rls. 1,414,105 $
6 1387 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلكالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده و ا ملاح ا نها...غيرمذكوردرجاي ديگر 750 13,257,473,306 Rls. 1,332,458 $
7 1387 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 39,710 12,874,259,445 Rls. 1,350,945 $
8 1387 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 218,560 12,868,275,871 Rls. 1,329,176 $
9 1387 لوگزامبورگ 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,740,381 12,345,642,507 Rls. 1,348,959 $
10 1387 لوگزامبورگ 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 953,955 12,293,119,936 Rls. 1,282,002 $
11 1387 لوگزامبورگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 108,000 12,021,486,431 Rls. 1,278,010 $
12 1387 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 30,435 11,716,274,464 Rls. 1,221,785 $
13 1387 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 8,250 9,833,215,075 Rls. 1,040,880 $
14 1387 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 50,000 9,509,999,811 Rls. 981,009 $
15 1387 لوگزامبورگ 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 20,580 9,166,233,990 Rls. 939,606 $
16 1387 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 189 8,474,835,077 Rls. 906,856 $
17 1387 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين 2B و مشتقات آن , مخلوط نشده 6,353 7,237,452,011 Rls. 780,770 $
18 1387 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 61,000 6,665,200,665 Rls. 689,273 $
19 1387 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيك (ويتامين 3B يا 5B) و مشتقات آنها مخلوط نشده 8,563 6,606,707,199 Rls. 720,147 $
20 1387 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين 1B ( تيامين هيدروكلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 18,290 6,467,182,388 Rls. 679,495 $
21 1387 لوگزامبورگ 29419040 سفازولين سديم 3,083 6,067,104,403 Rls. 625,597 $
22 1387 لوگزامبورگ 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 489,148 5,809,500,000 Rls. 638,771 $
23 1387 لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك ا سيد (نياسين) 45,000 5,092,383,693 Rls. 527,118 $
24 1387 لوگزامبورگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 24,546 4,772,685,531 Rls. 528,523 $
25 1387 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 31,325 4,737,715,081 Rls. 495,232 $
26 1387 لوگزامبورگ 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 3,103 4,501,943,993 Rls. 489,448 $
27 1387 لوگزامبورگ 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 26,095 3,660,653,726 Rls. 400,127 $
28 1387 لوگزامبورگ 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 244,610 3,243,560,000 Rls. 345,611 $
29 1387 لوگزامبورگ 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 165 3,194,777,805 Rls. 343,968 $
30 1387 لوگزامبورگ 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,990 3,185,572,500 Rls. 333,254 $
31 1387 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,700 3,047,615,346 Rls. 320,381 $
32 1387 لوگزامبورگ 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 12,025 2,951,641,416 Rls. 315,707 $
33 1387 لوگزامبورگ 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 10 2,800,283,393 Rls. 303,478 $
34 1387 لوگزامبورگ 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 5 2,730,339,082 Rls. 304,657 $
35 1387 لوگزامبورگ 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 99,430 2,478,738,540 Rls. 270,634 $
36 1387 لوگزامبورگ 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 295 2,452,576,140 Rls. 256,078 $
37 1387 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريك غير مذكور 8,200 2,437,640,913 Rls. 243,439 $
38 1387 لوگزامبورگ 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 25,253 2,233,235,239 Rls. 246,715 $
39 1387 لوگزامبورگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 1,500 2,045,335,350 Rls. 220,213 $
40 1387 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين 12B و مشتقات آن , مخلوط نشده 331 2,011,365,200 Rls. 218,674 $
41 1387 لوگزامبورگ 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 50,000 1,960,378,116 Rls. 214,038 $
42 1387 لوگزامبورگ 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 139,970 1,877,037,306 Rls. 184,439 $
43 1387 لوگزامبورگ 33079090 ساير فرآورده هاي عطرسازي آرا يشي يا پاكيزگي غيرمذكور 6,130 1,818,055,920 Rls. 189,796 $
44 1387 لوگزامبورگ 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 7,644 1,610,406,795 Rls. 174,627 $
45 1387 لوگزامبورگ 29251100 ساكارين و ا ملاح آن 5,010 1,609,036,661 Rls. 160,279 $
46 1387 لوگزامبورگ 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 6,477 1,552,748,822 Rls. 158,557 $
47 1387 لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 2,526 1,507,500,000 Rls. 153,167 $
48 1387 لوگزامبورگ 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 1,640 1,399,906,980 Rls. 150,111 $
49 1387 لوگزامبورگ 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 1,573 1,373,166,203 Rls. 148,627 $
50 1387 لوگزامبورگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات كه درجاي ديگر مذكورنباشد 10,000 1,347,530,600 Rls. 138,878 $
51 1387 لوگزامبورگ 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,445 1,276,932,316 Rls. 131,121 $
52 1387 لوگزامبورگ 29157011 ا ستئارا ت منيزيم گريد دا رويي 24,000 1,274,843,180 Rls. 131,557 $
53 1387 لوگزامبورگ 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 80,387 1,260,339,877 Rls. 136,341 $
54 1387 لوگزامبورگ 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 9,000 1,145,371,370 Rls. 118,932 $
55 1387 لوگزامبورگ 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 150,141 1,088,858,132 Rls. 118,767 $
56 1387 لوگزامبورگ 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 5,178 1,062,582,197 Rls. 113,243 $
57 1387 لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقات ويتامين 1Bمخلوط نشده 3,000 1,054,695,660 Rls. 103,635 $
58 1387 لوگزامبورگ 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 31,000 1,038,965,086 Rls. 108,678 $
59 1387 لوگزامبورگ 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 1,615 1,028,830,494 Rls. 103,900 $
60 1387 لوگزامبورگ 28273900 سايركلرورهاغيرا زموا ردمشمول شماره هاي 282710لغايت 282736 37,000 976,413,738 Rls. 98,320 $
61 1387 لوگزامبورگ 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 93,038 969,003,546 Rls. 104,882 $
62 1387 لوگزامبورگ 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 32,000 963,217,240 Rls. 99,270 $
63 1387 لوگزامبورگ 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 105 934,892,447 Rls. 100,656 $
64 1387 لوگزامبورگ 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 483 896,310,000 Rls. 92,661 $
65 1387 لوگزامبورگ 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 125 829,022,748 Rls. 83,478 $
66 1387 لوگزامبورگ 28272000 كلروركلسيم 26,000 706,640,545 Rls. 73,532 $
67 1387 لوگزامبورگ 29242940 پودر ا ستامينوفن ساده وبا پودر دي سي (dc) 12,000 702,942,130 Rls. 75,797 $
68 1387 لوگزامبورگ 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 595,478,870 Rls. 64,621 $
69 1387 لوگزامبورگ 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لكل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه نيتره يا نيترو انها 5,000 572,184,567 Rls. 57,761 $
70 1387 لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 4,660 566,994,654 Rls. 63,055 $
71 1387 لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 9,000 540,000,000 Rls. 58,448 $
72 1387 لوگزامبورگ 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 2,100 536,748,018 Rls. 54,234 $
73 1387 لوگزامبورگ 29071900 ساير منوفنل ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 14,520 532,088,056 Rls. 57,620 $
74 1387 لوگزامبورگ 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 2,023 478,219,283 Rls. 48,166 $
75 1387 لوگزامبورگ 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 9,000 464,748,580 Rls. 51,788 $
76 1387 لوگزامبورگ 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 2,000 434,692,630 Rls. 45,233 $
77 1387 لوگزامبورگ 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 65 432,230,960 Rls. 43,120 $
78 1387 لوگزامبورگ 90321000 ترموستات 651 425,429,502 Rls. 44,808 $
79 1387 لوگزامبورگ 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها كه درجاي ديگر مذكور نباشد. 3,000 416,755,840 Rls. 43,367 $
80 1387 لوگزامبورگ 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 5,000 380,356,560 Rls. 37,945 $
81 1387 لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 2,000 372,422,979 Rls. 38,159 $
82 1387 لوگزامبورگ 29339100 آلپرا زولام (inn) كامازپام (inn) كلرديازپوكسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 50 344,679,055 Rls. 35,490 $
83 1387 لوگزامبورگ 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 200 339,548,562 Rls. 35,521 $
84 1387 لوگزامبورگ 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 18,050 318,933,073 Rls. 32,561 $
85 1387 لوگزامبورگ 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 1,700 307,189,680 Rls. 31,767 $
86 1387 لوگزامبورگ 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 120 306,466,710 Rls. 31,890 $
87 1387 لوگزامبورگ 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 80,000 302,772,407 Rls. 30,160 $
88 1387 لوگزامبورگ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,015 283,299,136 Rls. 28,139 $
89 1387 لوگزامبورگ 85044050 كنترل دور موتورInverter 14 251,307,088 Rls. 25,765 $
90 1387 لوگزامبورگ 29335990 ساير تركيبات هتروسيليك غير مذكوريك حلقه پريميدين ياپيپرا زين 150 224,645,338 Rls. 22,621 $
91 1387 لوگزامبورگ 85340000 مدا رهاي چاپي 14 220,183,734 Rls. 22,633 $
92 1387 لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 922 219,446,000 Rls. 22,477 $
93 1387 لوگزامبورگ 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 17,602 199,525,287 Rls. 22,234 $
94 1387 لوگزامبورگ 85044060 ا نوا ع S.P.U 44 196,254,330 Rls. 20,177 $
95 1387 لوگزامبورگ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 204 183,530,870 Rls. 19,200 $
96 1387 لوگزامبورگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 4 134,748,026 Rls. 14,640 $
97 1387 لوگزامبورگ 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,699 131,658,016 Rls. 12,953 $
98 1387 لوگزامبورگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 4 125,433,072 Rls. 13,106 $
99 1387 لوگزامبورگ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,562 110,452,322 Rls. 12,325 $
100 1387 لوگزامبورگ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 60 110,066,918 Rls. 11,344 $
101 1387 لوگزامبورگ 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 480 107,191,069 Rls. 11,654 $
102 1387 لوگزامبورگ 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 120 90,342,200 Rls. 9,097 $
103 1387 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 100 87,088,663 Rls. 9,062 $
104 1387 لوگزامبورگ 28365000 كربنات كلسيم 20,000 86,138,138 Rls. 8,983 $
105 1387 لوگزامبورگ 33051000 شامپوها 3,485 83,842,617 Rls. 8,476 $
106 1387 لوگزامبورگ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 170 81,583,427 Rls. 8,059 $
107 1387 لوگزامبورگ 28334000 پرا كسوسولفات ها (پرسولفات ها) 2,000 59,612,780 Rls. 6,587 $
108 1387 لوگزامبورگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 4 56,801,120 Rls. 5,823 $
109 1387 لوگزامبورگ 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 23 53,284,264 Rls. 5,598 $
110 1387 لوگزامبورگ 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 40 51,086,161 Rls. 5,265 $
111 1387 لوگزامبورگ 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 1,000 49,916,785 Rls. 4,972 $
112 1387 لوگزامبورگ 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 5 49,000,000 Rls. 5,004 $
113 1387 لوگزامبورگ 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 18 47,648,645 Rls. 5,155 $
114 1387 لوگزامبورگ 29023000 تولوئن 300 45,529,817 Rls. 4,902 $
115 1387 لوگزامبورگ 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 35 42,695,266 Rls. 4,372 $
116 1387 لوگزامبورگ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,438 37,815,565 Rls. 4,079 $
117 1387 لوگزامبورگ 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 10 35,400,000 Rls. 3,566 $
118 1387 لوگزامبورگ 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 4 35,277,978 Rls. 3,884 $
119 1387 لوگزامبورگ 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 1 30,183,870 Rls. 2,998 $
120 1387 لوگزامبورگ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 100 27,254,596 Rls. 3,020 $
121 1387 لوگزامبورگ 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 200 26,678,589 Rls. 2,758 $
122 1387 لوگزامبورگ 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 30 20,770,815 Rls. 2,141 $
123 1387 لوگزامبورگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 200 19,110,838 Rls. 1,925 $
124 1387 لوگزامبورگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 5 17,149,000 Rls. 1,861 $
125 1387 لوگزامبورگ 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 34 14,455,920 Rls. 1,577 $
126 1387 لوگزامبورگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 322 6,985,240 Rls. 779 $
127 1387 لوگزامبورگ 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 4 6,158,925 Rls. 631 $
128 1387 لوگزامبورگ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1 5,474,201 Rls. 595 $
129 1387 لوگزامبورگ 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 45 5,359,553 Rls. 583 $
130 1387 لوگزامبورگ 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 1 2,159,283 Rls. 234 $
مجموع کل
411,753,931,532 ريال
مجموع کل
43,121,975 دلار
[1]