آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 53,267,700 88,261,595,690 Rls. 9,209,319 $
2 1387 قرقيزستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 3,598,320 13,975,139,985 Rls. 1,511,387 $
3 1387 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,002,940 11,306,608,911 Rls. 1,209,548 $
4 1387 قرقيزستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 1,544,890 8,315,617,620 Rls. 856,666 $
5 1387 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,071,932 6,617,188,099 Rls. 710,351 $
6 1387 قرقيزستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 862,016 4,754,359,208 Rls. 485,620 $
7 1387 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 136,080 3,984,322,346 Rls. 410,289 $
8 1387 قرقيزستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 724,400 3,756,839,600 Rls. 416,359 $
9 1387 قرقيزستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 71,100 2,351,731,696 Rls. 252,063 $
10 1387 قرقيزستان 72052100 پودرا زفولادممزوج. 300,000 2,273,543,345 Rls. 234,096 $
11 1387 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 149,010 2,099,391,123 Rls. 224,692 $
12 1387 قرقيزستان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 357,860 1,952,692,221 Rls. 209,185 $
13 1387 قرقيزستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 310,140 1,935,239,288 Rls. 203,252 $
14 1387 قرقيزستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 721,360 1,849,667,295 Rls. 191,575 $
15 1387 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 158,280 1,758,423,032 Rls. 182,695 $
16 1387 قرقيزستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 77,520 1,516,792,121 Rls. 161,665 $
17 1387 قرقيزستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 86,590 1,475,388,046 Rls. 156,604 $
18 1387 قرقيزستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 83,060 1,428,121,565 Rls. 150,255 $
19 1387 قرقيزستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 132,000 1,174,322,863 Rls. 128,066 $
20 1387 قرقيزستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 223,240 1,106,464,463 Rls. 114,325 $
21 1387 قرقيزستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 127,727 1,039,887,529 Rls. 108,886 $
22 1387 قرقيزستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 133,992 885,896,187 Rls. 90,178 $
23 1387 قرقيزستان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 225,000 876,667,500 Rls. 88,382 $
24 1387 قرقيزستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 161,000 803,591,357 Rls. 81,134 $
25 1387 قرقيزستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 110,440 718,156,754 Rls. 72,072 $
26 1387 قرقيزستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 69,000 545,698,197 Rls. 57,888 $
27 1387 قرقيزستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 103,900 438,915,893 Rls. 44,502 $
28 1387 قرقيزستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 150,000 333,069,700 Rls. 36,635 $
29 1387 قرقيزستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 46,500 302,603,058 Rls. 31,466 $
30 1387 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 10,970 216,266,149 Rls. 22,050 $
31 1387 قرقيزستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 7,300 204,801,412 Rls. 22,011 $
32 1387 قرقيزستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,900 203,434,498 Rls. 22,539 $
33 1387 قرقيزستان 72111300 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ا زچهارطرف يادردستگاه شيارداربسته باپهناي بيشترا ز150ولي كمترا ز600mm به ضخامت حدا قل 4mmبه صورت غير طومار وبدون نقش برجسته 19,600 199,664,561 Rls. 22,279 $
34 1387 قرقيزستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,420 187,664,358 Rls. 20,659 $
35 1387 قرقيزستان 47061000 خمير لينتر پنبه 38,282 186,351,269 Rls. 20,223 $
36 1387 قرقيزستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 10,680 184,973,669 Rls. 19,320 $
37 1387 قرقيزستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 7,880 183,704,151 Rls. 19,799 $
38 1387 قرقيزستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 22,500 178,011,264 Rls. 19,295 $
39 1387 قرقيزستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 21,960 173,194,377 Rls. 18,190 $
40 1387 قرقيزستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 23,000 172,067,695 Rls. 17,794 $
41 1387 قرقيزستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 21,000 159,456,360 Rls. 17,304 $
42 1387 قرقيزستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 22,500 157,980,271 Rls. 17,035 $
43 1387 قرقيزستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 21,000 155,600,000 Rls. 16,878 $
44 1387 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 7,850 154,131,518 Rls. 15,779 $
45 1387 قرقيزستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده. 21,700 130,764,110 Rls. 13,045 $
46 1387 قرقيزستان 72241000 شمش وسايرا شكال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 22,730 129,217,473 Rls. 12,713 $
47 1387 قرقيزستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 24,000 128,256,653 Rls. 13,990 $
48 1387 قرقيزستان 85392930 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ )به غيراز رديف 85392240 6,523 122,074,560 Rls. 13,377 $
49 1387 قرقيزستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 23,000 114,684,957 Rls. 11,552 $
50 1387 قرقيزستان 12040000 دا نه كتان , حتي خرد شده 22,000 103,264,755 Rls. 11,055 $
51 1387 قرقيزستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 9,600 88,414,272 Rls. 9,648 $
52 1387 قرقيزستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,800 83,281,442 Rls. 9,227 $
53 1387 قرقيزستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,280 80,719,102 Rls. 8,362 $
54 1387 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,610 75,587,289 Rls. 7,935 $
55 1387 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 1,690 66,609,472 Rls. 6,997 $
56 1387 قرقيزستان 85366100 سرپيچ لامپ 610 53,534,687 Rls. 5,518 $
57 1387 قرقيزستان 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 4,800 51,338,817 Rls. 5,729 $
58 1387 قرقيزستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 4,888 43,782,429 Rls. 4,748 $
59 1387 قرقيزستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 3 43,044,776 Rls. 4,659 $
60 1387 قرقيزستان 12074000 تخم كنجد 9,000 41,692,927 Rls. 4,523 $
61 1387 قرقيزستان 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 600 40,820,085 Rls. 4,523 $
62 1387 قرقيزستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 450 39,865,476 Rls. 4,161 $
63 1387 قرقيزستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,490 32,113,508 Rls. 3,432 $
64 1387 قرقيزستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 690 30,230,938 Rls. 3,121 $
65 1387 قرقيزستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 4,800 27,197,805 Rls. 3,012 $
66 1387 قرقيزستان 74082900 مفتول ا زآلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده. 900 26,040,329 Rls. 2,853 $
67 1387 قرقيزستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 3,600 24,733,372 Rls. 2,533 $
68 1387 قرقيزستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 480 23,412,116 Rls. 2,412 $
69 1387 قرقيزستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 850 21,155,501 Rls. 2,136 $
70 1387 قرقيزستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 15,180 20,663,277 Rls. 2,212 $
71 1387 قرقيزستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,000 19,884,930 Rls. 2,010 $
72 1387 قرقيزستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 660 19,759,122 Rls. 2,048 $
73 1387 قرقيزستان 74112100 لوله ا زبرنج. 1,391 14,366,883 Rls. 1,508 $
74 1387 قرقيزستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 360 13,857,952 Rls. 1,447 $
75 1387 قرقيزستان 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 1,000 12,355,901 Rls. 1,289 $
76 1387 قرقيزستان 85407900 لامپ هاولوله هاي ميكروويوغيرا زماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه. 400 7,941,510 Rls. 804 $
77 1387 قرقيزستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 230 7,361,330 Rls. 784 $
78 1387 قرقيزستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,800 6,149,000 Rls. 643 $
79 1387 قرقيزستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 300 5,485,428 Rls. 603 $
80 1387 قرقيزستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 100 4,693,852 Rls. 503 $
81 1387 قرقيزستان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 100 3,437,673 Rls. 362 $
82 1387 قرقيزستان 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 400 2,317,380 Rls. 231 $
83 1387 قرقيزستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 80 2,201,191 Rls. 241 $
مجموع کل
172,317,548,523 ريال
مجموع کل
18,106,249 دلار
[1]