آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 156,605,740 499,556,357,910 Rls. 52,530,404 $
2 1387 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 4,001,807 62,186,706,558 Rls. 6,475,398 $
3 1387 فيليپين 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 803,980 10,343,907,683 Rls. 1,037,788 $
4 1387 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 3,054,900 9,829,772,158 Rls. 1,009,472 $
5 1387 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (كپرا ) 635,940 8,079,815,349 Rls. 842,343 $
6 1387 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,126,349 5,564,518,845 Rls. 587,900 $
7 1387 فيليپين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 280,000 2,033,036,500 Rls. 207,632 $
8 1387 فيليپين 84796090 سايردستگاههاي خنك كردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 16,962 1,829,086,432 Rls. 181,071 $
9 1387 فيليپين 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 525,540 821,584,782 Rls. 81,962 $
10 1387 فيليپين 29054500 گليسرول 40,000 714,899,438 Rls. 77,580 $
11 1387 فيليپين 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 40,000 684,476,991 Rls. 74,416 $
12 1387 فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 125,630 664,061,557 Rls. 72,260 $
13 1387 فيليپين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 2,800 588,950,449 Rls. 60,642 $
14 1387 فيليپين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 368 436,154,384 Rls. 43,321 $
15 1387 فيليپين 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 9,017 303,141,960 Rls. 33,371 $
16 1387 فيليپين 53052900 ا لياف آباكا,عمل آمده, ولي رسيده نشده آخال وضايعات ا ين ا لياف 12,042 292,046,308 Rls. 30,827 $
17 1387 فيليپين 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 16 264,317,671 Rls. 26,253 $
18 1387 فيليپين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 26 250,455,502 Rls. 25,079 $
19 1387 فيليپين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 27,050 205,640,864 Rls. 21,194 $
20 1387 فيليپين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 20,000 195,800,660 Rls. 21,366 $
21 1387 فيليپين 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 22,440 184,185,298 Rls. 19,964 $
22 1387 فيليپين 90274000 دستگاه تعيين زمان نوردهي درعكاسي 137 182,173,697 Rls. 19,879 $
23 1387 فيليپين 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 15,160 162,400,000 Rls. 16,789 $
24 1387 فيليپين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي كابل ا زچوب 5,951 139,111,265 Rls. 14,893 $
25 1387 فيليپين 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 28,358 128,537,480 Rls. 14,235 $
26 1387 فيليپين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 4,029 88,835,865 Rls. 9,156 $
27 1387 فيليپين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 345 81,100,000 Rls. 8,496 $
28 1387 فيليپين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,645 77,983,444 Rls. 7,792 $
29 1387 فيليپين 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 3,274 76,533,403 Rls. 8,193 $
30 1387 فيليپين 46012000 حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي 2,772 74,593,186 Rls. 7,986 $
31 1387 فيليپين 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر180 509 65,818,759 Rls. 6,729 $
32 1387 فيليپين 07032000 سير 26,040 63,810,734 Rls. 6,458 $
33 1387 فيليپين 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 427 51,258,955 Rls. 5,509 $
34 1387 فيليپين 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,471 49,361,721 Rls. 5,164 $
35 1387 فيليپين 05080000 مرجان, صدف وكاسه صدفدا را ن, قشردا را ن, كارنشده پودروآخال انها 390 37,888,005 Rls. 3,856 $
36 1387 فيليپين 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 1,665 32,688,711 Rls. 3,366 $
37 1387 فيليپين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 404 29,958,869 Rls. 3,226 $
38 1387 فيليپين 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 130 15,039,985 Rls. 1,632 $
39 1387 فيليپين 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 1 10,907,208 Rls. 1,140 $
40 1387 فيليپين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 84 9,703,910 Rls. 1,003 $
41 1387 فيليپين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 39 4,992,810 Rls. 503 $
42 1387 فيليپين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 110 1,951,565 Rls. 201 $
43 1387 فيليپين 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 16 1,694,492 Rls. 168 $
44 1387 فيليپين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 5 15,089 Rls. 2 $
مجموع کل
606,415,276,452 ريال
مجموع کل
63,606,616 دلار
[1]