آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 37,210,305 5,425,966,197,800 Rls. 568,328,898 $
2 1387 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 308,287 898,212,923,603 Rls. 94,453,471 $
3 1387 فرانسه 10011090 ساير گندم سخت 195,980,458 740,306,574,434 Rls. 76,143,613 $
4 1387 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,986,616 623,091,306,958 Rls. 64,735,696 $
5 1387 فرانسه 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 7,861,863 536,002,661,615 Rls. 56,467,341 $
6 1387 فرانسه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 32,037,371 446,327,489,483 Rls. 48,231,161 $
7 1387 فرانسه 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيك 3,133,982 417,906,285,079 Rls. 44,854,519 $
8 1387 فرانسه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,906,400 310,182,324,429 Rls. 32,238,375 $
9 1387 فرانسه 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيك 2,076,674 287,000,837,654 Rls. 29,213,352 $
10 1387 فرانسه 27101110 بنزين 32,971,769 274,155,134,795 Rls. 30,360,480 $
11 1387 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,254,778 253,062,674,459 Rls. 26,834,939 $
12 1387 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 703,571 252,572,635,970 Rls. 26,737,317 $
13 1387 فرانسه 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 2,034,298 225,566,789,390 Rls. 24,384,799 $
14 1387 فرانسه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 105,337 209,363,478,630 Rls. 22,364,149 $
15 1387 فرانسه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 74,202 202,765,082,639 Rls. 21,178,936 $
16 1387 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 16,219,785 200,255,984,982 Rls. 21,253,469 $
17 1387 فرانسه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,703,111 170,241,362,449 Rls. 17,913,392 $
18 1387 فرانسه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 897,384 146,964,735,907 Rls. 15,687,606 $
19 1387 فرانسه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 965,703 146,575,048,639 Rls. 15,936,610 $
20 1387 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 180,355 142,589,623,870 Rls. 14,840,292 $
21 1387 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 574,354 139,057,875,890 Rls. 14,543,499 $
22 1387 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 220,115 138,404,837,671 Rls. 14,452,758 $
23 1387 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 546,751 132,155,883,365 Rls. 13,894,599 $
24 1387 فرانسه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 111,710 119,682,427,097 Rls. 12,464,467 $
25 1387 فرانسه 38151200 كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياتركيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 35,560 119,451,009,482 Rls. 13,052,313 $
26 1387 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 459,895 118,899,339,215 Rls. 12,460,936 $
27 1387 فرانسه 33051000 شامپوها 3,800,308 109,299,666,938 Rls. 11,433,256 $
28 1387 فرانسه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,106,948 106,587,752,144 Rls. 11,489,127 $
29 1387 فرانسه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,238,042 103,273,794,663 Rls. 10,799,179 $
30 1387 فرانسه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 613,842 94,537,632,714 Rls. 10,330,762 $
31 1387 فرانسه 84262000 جرثقيل هاي برجي 11,556,205 94,244,528,861 Rls. 9,850,706 $
32 1387 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 189,840 86,284,826,016 Rls. 9,282,362 $
33 1387 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 40,403 80,191,548,399 Rls. 8,247,041 $
34 1387 فرانسه 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 687,175 78,868,425,033 Rls. 8,135,769 $
35 1387 فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 93,095 71,608,476,137 Rls. 7,338,302 $
36 1387 فرانسه 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 481,485 64,867,148,744 Rls. 6,978,120 $
37 1387 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 341,384 63,114,698,564 Rls. 6,870,854 $
38 1387 فرانسه 29304000 متيونين 1,180,000 59,521,441,360 Rls. 6,154,093 $
39 1387 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 51,452 58,195,662,460 Rls. 6,020,554 $
40 1387 فرانسه 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 13,039 57,394,169,900 Rls. 5,954,638 $
41 1387 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 302,976 56,740,746,309 Rls. 5,945,699 $
42 1387 فرانسه 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 4,614 56,373,942,783 Rls. 5,937,406 $
43 1387 فرانسه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 109,585 54,498,679,039 Rls. 5,751,532 $
44 1387 فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 633,261 54,023,506,702 Rls. 5,565,214 $
45 1387 فرانسه 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 25,991 51,681,392,893 Rls. 5,505,231 $
46 1387 فرانسه 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 26,477 51,147,225,744 Rls. 5,193,101 $
47 1387 فرانسه 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 18,593 50,971,562,977 Rls. 5,132,571 $
48 1387 فرانسه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 44,270 49,503,197,721 Rls. 5,043,037 $
49 1387 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,140,976 49,467,638,796 Rls. 5,057,739 $
50 1387 فرانسه 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 99,702 49,463,083,194 Rls. 5,073,451 $
51 1387 فرانسه 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 776,774 48,156,461,660 Rls. 5,214,650 $
52 1387 فرانسه 39232910 كيسه خون ازساير موا دپلاستيكي 170,895 47,605,000,005 Rls. 4,780,141 $
53 1387 فرانسه 28421000 سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي 149,775 46,934,502,910 Rls. 5,121,618 $
54 1387 فرانسه 84133010 پمپ ا نژكتور 127,374 46,173,283,748 Rls. 4,813,611 $
55 1387 فرانسه 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 416,421 45,120,226,357 Rls. 4,996,088 $
56 1387 فرانسه 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 1,085 44,286,167,804 Rls. 4,717,814 $
57 1387 فرانسه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 122,450 43,311,904,139 Rls. 4,534,746 $
58 1387 فرانسه 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,253,475 42,081,065,859 Rls. 4,397,837 $
59 1387 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 5,616,000 40,676,114,042 Rls. 4,229,320 $
60 1387 فرانسه 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 158,400 40,587,728,632 Rls. 4,393,087 $
61 1387 فرانسه 24022000 سيگار حاوي توتون 176,704 40,245,000,000 Rls. 4,026,925 $
62 1387 فرانسه 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 6,699 39,456,760,346 Rls. 4,018,525 $
63 1387 فرانسه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 799,736 39,390,294,572 Rls. 4,123,098 $
64 1387 فرانسه 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 219,142 39,153,770,696 Rls. 4,033,831 $
65 1387 فرانسه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 620,489 38,114,725,337 Rls. 3,817,382 $
66 1387 فرانسه 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 183,235 37,445,568,455 Rls. 3,978,399 $
67 1387 فرانسه 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 979,791 36,888,829,563 Rls. 3,877,651 $
68 1387 فرانسه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 3,091,375 36,749,227,149 Rls. 3,854,308 $
69 1387 فرانسه 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 4,327,970 36,327,408,677 Rls. 3,809,741 $
70 1387 فرانسه 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 530,002 35,945,085,523 Rls. 3,691,214 $
71 1387 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 147,388 35,000,407,022 Rls. 3,710,650 $
72 1387 فرانسه 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 313,632 33,824,491,076 Rls. 3,425,597 $
73 1387 فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 145,962 32,380,096,381 Rls. 3,438,495 $
74 1387 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 117,926 31,436,098,733 Rls. 3,261,295 $
75 1387 فرانسه 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 279,295 30,583,456,955 Rls. 3,366,739 $
76 1387 فرانسه 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 36,254 29,930,820,827 Rls. 3,236,331 $
77 1387 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 45,461 29,455,299,103 Rls. 3,080,878 $
78 1387 فرانسه 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 51,793 29,329,675,344 Rls. 3,200,532 $
79 1387 فرانسه 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 1,902,933 29,060,335,110 Rls. 3,185,345 $
80 1387 فرانسه 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 35,055 28,791,707,903 Rls. 3,048,337 $
81 1387 فرانسه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 64,434 28,514,296,904 Rls. 2,981,005 $
82 1387 فرانسه 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 164,248 28,444,312,125 Rls. 2,987,171 $
83 1387 فرانسه 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 38,626 28,296,547,458 Rls. 2,926,006 $
84 1387 فرانسه 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 209,135 28,229,126,167 Rls. 2,997,521 $
85 1387 فرانسه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,930 26,950,195,561 Rls. 2,764,735 $
86 1387 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 36,009 26,294,613,111 Rls. 2,906,343 $
87 1387 فرانسه 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 738,135 26,152,661,057 Rls. 2,702,325 $
88 1387 فرانسه 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا كثرKVA 750 164,000 26,075,379,379 Rls. 2,749,563 $
89 1387 فرانسه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 86,937 25,041,842,989 Rls. 2,779,381 $
90 1387 فرانسه 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 265,200 24,629,838,819 Rls. 2,674,635 $
91 1387 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 522,465 24,352,315,606 Rls. 2,585,954 $
92 1387 فرانسه 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 97,367 24,220,000,002 Rls. 2,632,188 $
93 1387 فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 2,151,606 24,112,602,097 Rls. 2,681,946 $
94 1387 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 22,770 23,576,109,066 Rls. 2,530,673 $
95 1387 فرانسه 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 143,520 23,544,532,591 Rls. 2,516,505 $
96 1387 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 434,713 23,229,373,374 Rls. 2,427,325 $
97 1387 فرانسه 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 560,470 22,783,303,147 Rls. 2,523,347 $
98 1387 فرانسه 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 20,131 22,746,148,511 Rls. 2,367,968 $
99 1387 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 130,248 22,700,345,187 Rls. 2,434,962 $
100 1387 فرانسه 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,867,298 22,690,928,439 Rls. 2,348,814 $
101 1387 فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 42,662 22,474,082,898 Rls. 2,354,271 $
102 1387 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 161,439 22,319,698,004 Rls. 2,256,223 $
103 1387 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيك 129,255 22,311,000,000 Rls. 2,225,758 $
104 1387 فرانسه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 36,170 22,299,564,230 Rls. 2,295,521 $
105 1387 فرانسه 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 5,132 22,068,047,732 Rls. 2,331,458 $
106 1387 فرانسه 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 569,340 21,806,136,270 Rls. 2,197,082 $
107 1387 فرانسه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 859,339 21,458,453,764 Rls. 2,272,846 $
108 1387 فرانسه 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 25,852 21,102,132,034 Rls. 2,214,613 $
109 1387 فرانسه 40022000 كائوچوي بوتادين 998,646 20,492,346,001 Rls. 2,132,398 $
110 1387 فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 214,519 20,358,312,713 Rls. 2,143,298 $
111 1387 فرانسه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 429,066 20,012,915,356 Rls. 2,107,115 $
112 1387 فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 114,882 19,501,661,451 Rls. 2,079,869 $
113 1387 فرانسه 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 106,558 19,479,158,792 Rls. 2,028,570 $
114 1387 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 5,818 19,425,478,796 Rls. 2,017,180 $
115 1387 فرانسه 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 787,524 19,423,713,905 Rls. 2,138,100 $
116 1387 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 63,786 19,292,039,611 Rls. 2,062,220 $
117 1387 فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 9,440 19,242,400,277 Rls. 2,042,540 $
118 1387 فرانسه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 333 19,045,803,566 Rls. 1,950,914 $
119 1387 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 56,281 18,870,090,538 Rls. 1,954,742 $
120 1387 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 8,413 18,793,051,797 Rls. 1,941,544 $
121 1387 فرانسه 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 217,717 18,327,899,332 Rls. 1,867,379 $
122 1387 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,401 18,281,167,408 Rls. 1,924,238 $
123 1387 فرانسه 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 11,646 18,061,654,469 Rls. 1,965,522 $
124 1387 فرانسه 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 393,803 17,948,570,854 Rls. 1,950,400 $
125 1387 فرانسه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 30,591 17,946,367,497 Rls. 1,857,033 $
126 1387 فرانسه 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 63,950 17,449,125,102 Rls. 1,847,052 $
127 1387 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 62,793 17,189,067,186 Rls. 1,737,420 $
128 1387 فرانسه 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 144,470 17,133,181,250 Rls. 1,782,174 $
129 1387 فرانسه 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 1,539,626 16,862,410,736 Rls. 1,792,682 $
130 1387 فرانسه 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 1,618 16,696,499,550 Rls. 1,774,016 $
131 1387 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,029 16,600,301,957 Rls. 1,740,658 $
132 1387 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 34,112 16,548,220,142 Rls. 1,752,750 $
133 1387 فرانسه 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 469,120 16,326,285,172 Rls. 1,655,402 $
134 1387 فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 34,594 16,027,097,663 Rls. 1,650,237 $
135 1387 فرانسه 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 500,000 15,982,015,373 Rls. 1,671,759 $
136 1387 فرانسه 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 757,660 15,757,838,056 Rls. 1,660,359 $
137 1387 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 50,273 15,586,405,150 Rls. 1,655,027 $
138 1387 فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 12,217 15,451,664,183 Rls. 1,697,783 $
139 1387 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 7,814 15,377,084,619 Rls. 1,612,497 $
140 1387 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 113,453 15,170,001,831 Rls. 1,518,973 $
141 1387 فرانسه 96089100 سرقلم, ونوك سرقلم. 5,103 14,811,071,141 Rls. 1,615,038 $
142 1387 فرانسه 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 695,695 14,291,282,634 Rls. 1,501,369 $
143 1387 فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 9,157 14,240,912,775 Rls. 1,511,233 $
144 1387 فرانسه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 253,434 14,164,703,858 Rls. 1,537,136 $
145 1387 فرانسه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 1,212,576 13,930,819,299 Rls. 1,526,498 $
146 1387 فرانسه 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 128,933 13,826,517,316 Rls. 1,473,812 $
147 1387 فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 27,386 13,621,980,296 Rls. 1,477,310 $
148 1387 فرانسه 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 5,045 13,378,196,124 Rls. 1,413,247 $
149 1387 فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 7,507 13,327,122,888 Rls. 1,386,367 $
150 1387 فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 58,965 12,877,924,038 Rls. 1,426,270 $
151 1387 فرانسه 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 5,584 12,800,141,506 Rls. 1,299,997 $
152 1387 فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 49,013 12,582,490,963 Rls. 1,358,756 $
153 1387 فرانسه 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 175,095 12,446,687,529 Rls. 1,370,030 $
154 1387 فرانسه 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيركونيا باشد 122,600 12,425,914,030 Rls. 1,384,657 $
155 1387 فرانسه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 138,350 12,331,961,234 Rls. 1,274,816 $
156 1387 فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 51,684 12,283,559,200 Rls. 1,256,836 $
157 1387 فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 18,260 12,214,822,322 Rls. 1,250,228 $
158 1387 فرانسه 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 1,430 12,142,137,922 Rls. 1,277,887 $
159 1387 فرانسه 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 192,150 11,905,577,718 Rls. 1,301,351 $
160 1387 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 72,406 11,891,679,257 Rls. 1,249,120 $
161 1387 فرانسه 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 425 11,880,087,542 Rls. 1,226,458 $
162 1387 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 215,531 11,877,115,921 Rls. 1,249,340 $
163 1387 فرانسه 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 105,823 11,738,287,377 Rls. 1,243,004 $
164 1387 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 57,870 11,635,093,827 Rls. 1,253,344 $
165 1387 فرانسه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 42,353 11,617,794,888 Rls. 1,195,034 $
166 1387 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 32,676 11,526,692,390 Rls. 1,218,169 $
167 1387 فرانسه 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 216,500 11,320,734,641 Rls. 1,185,742 $
168 1387 فرانسه 84144020 كمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 29,411 11,068,603,235 Rls. 1,183,272 $
169 1387 فرانسه 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 108,865 10,966,677,551 Rls. 1,193,272 $
170 1387 فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 3,377 10,918,241,313 Rls. 1,133,353 $
171 1387 فرانسه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 74,491 10,674,944,159 Rls. 1,116,992 $
172 1387 فرانسه 38190010 مايع ترمز آماده 146,728 10,533,707,317 Rls. 1,100,064 $
173 1387 فرانسه 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 68,038 10,516,619,356 Rls. 1,095,452 $
174 1387 فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 11,350 10,313,751,247 Rls. 1,112,041 $
175 1387 فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 21,916 10,051,442,229 Rls. 1,089,858 $
176 1387 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 53,111 9,909,557,150 Rls. 1,038,043 $
177 1387 فرانسه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 21,944 9,888,443,492 Rls. 1,066,244 $
178 1387 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 61,970 9,881,385,896 Rls. 1,041,334 $
179 1387 فرانسه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 522,250 9,770,972,233 Rls. 1,048,974 $
180 1387 فرانسه 08081000 سيب , تازه 2,641,407 9,753,352,945 Rls. 1,005,047 $
181 1387 فرانسه 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 319,010 9,666,812,499 Rls. 1,031,054 $
182 1387 فرانسه 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 12,004 9,496,052,320 Rls. 990,071 $
183 1387 فرانسه 85408100 لامپ ها و لوله ها و وا لوهاي گيرنده يا تقويت كننده 990 9,367,900,566 Rls. 991,543 $
184 1387 فرانسه 40103600 تسمه همزمان بي ا نتها دا را ي محيط خارجي بيش ا ز 150cmوحدا كثر198cm 10,000 9,345,329,630 Rls. 963,138 $
185 1387 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,883 9,258,427,600 Rls. 1,000,484 $
186 1387 فرانسه 87051090 سايركاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوكابين مجزا 62,400 9,258,421,815 Rls. 948,964 $
187 1387 فرانسه 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 3,506 9,254,001,708 Rls. 1,002,082 $
188 1387 فرانسه 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 13,260 9,167,194,238 Rls. 923,089 $
189 1387 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 20,825 9,154,854,158 Rls. 965,799 $
190 1387 فرانسه 85113090 كويل هاي روشن كردن 91,612 8,987,391,995 Rls. 928,520 $
191 1387 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 47,536 8,905,914,548 Rls. 941,167 $
192 1387 فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 21 ميكرون وكمتر ويژه صنايع خازن سازي 127,916 8,880,090,686 Rls. 927,580 $
193 1387 فرانسه 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 26,723 8,815,224,713 Rls. 949,765 $
194 1387 فرانسه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 71,893 8,795,137,650 Rls. 916,528 $
195 1387 فرانسه 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 1,922,000 8,731,575,595 Rls. 902,766 $
196 1387 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 60,051 8,709,937,801 Rls. 909,318 $
197 1387 فرانسه 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 12,788 8,567,112,457 Rls. 854,185 $
198 1387 فرانسه 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 8,381 8,490,355,158 Rls. 873,660 $
199 1387 فرانسه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 370,080 8,425,724,524 Rls. 910,282 $
200 1387 فرانسه 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژكتوري 8,189 8,404,301,151 Rls. 882,633 $
مجموع کل
17,367,166,971,950 ريال
مجموع کل
1,826,378,523 دلار