آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 26,351,593 321,287,217,608 Rls. 33,941,471 $
2 1387 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 9,636,148 123,961,464,368 Rls. 13,322,463 $
3 1387 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 1,263,130 48,009,240,948 Rls. 5,329,812 $
4 1387 عراق 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 3,985,140 31,889,584,770 Rls. 3,397,208 $
5 1387 عراق 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 945,270 29,876,554,067 Rls. 3,240,551 $
6 1387 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 936,920 21,639,508,670 Rls. 2,329,226 $
7 1387 عراق 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 651,120 12,917,310,794 Rls. 1,410,943 $
8 1387 عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه شده, به صورت كارنشده ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,412,590 7,764,332,784 Rls. 789,994 $
9 1387 عراق 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 200,130 7,667,011,902 Rls. 834,020 $
10 1387 عراق 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 754,010 5,603,627,808 Rls. 581,066 $
11 1387 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 500,410 4,014,879,469 Rls. 413,394 $
12 1387 عراق 74031300 شمش كوچك ا زمس تصفيه شده. 90,000 3,621,797,815 Rls. 403,588 $
13 1387 عراق 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 493,170 1,646,125,695 Rls. 173,366 $
14 1387 عراق 78011000 سرب تصفيه شده بصورت كارنشده 185,055 1,270,570,723 Rls. 134,011 $
15 1387 عراق 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 127,030 965,996,318 Rls. 100,260 $
16 1387 عراق 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 95,610 913,922,870 Rls. 96,088 $
17 1387 عراق 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 20,600 637,549,862 Rls. 64,066 $
18 1387 عراق 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 102,796 463,160,280 Rls. 49,591 $
19 1387 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,017 410,311,140 Rls. 41,886 $
20 1387 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 18,540 397,509,838 Rls. 39,948 $
21 1387 عراق 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 22,000 395,798,057 Rls. 40,876 $
22 1387 عراق 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 50,240 360,162,981 Rls. 39,890 $
23 1387 عراق 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 43,440 324,804,141 Rls. 35,276 $
24 1387 عراق 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 12,951 317,706,749 Rls. 34,000 $
25 1387 عراق 40119490 سايرلاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 4,400 204,557,700 Rls. 20,100 $
26 1387 عراق 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 5,590 187,451,714 Rls. 19,194 $
27 1387 عراق 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 174,350,000 Rls. 18,800 $
28 1387 عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 7,600 118,900,000 Rls. 12,862 $
29 1387 عراق 52112900 ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, بوزن هرمترمربع بيش از 200 گرم 3,783 110,287,604 Rls. 11,954 $
30 1387 عراق 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 2,410 104,835,822 Rls. 10,301 $
31 1387 عراق 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 4,000 97,632,132 Rls. 10,452 $
32 1387 عراق 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 5,140 94,863,746 Rls. 10,229 $
33 1387 عراق 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 180 77,292,138 Rls. 7,739 $
34 1387 عراق 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 4,250 74,916,720 Rls. 8,040 $
35 1387 عراق 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها 67,040 58,827,142 Rls. 5,890 $
36 1387 عراق 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 1,420 53,182,168 Rls. 5,282 $
37 1387 عراق 22021000 آب (همچنين ا بهاي معدني و گازدا ر شده ) ,كه به آن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد 15,840 51,173,020 Rls. 5,670 $
38 1387 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,610 45,108,000 Rls. 4,500 $
39 1387 عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 2,750 40,706,064 Rls. 4,536 $
40 1387 عراق 85162100 را دياتورهاي گرم كننده مخزني برقي 1,770 37,012,432 Rls. 3,860 $
41 1387 عراق 64041900 ساير كفش هاي باتخت ا زكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 90 19,660,939 Rls. 2,054 $
42 1387 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 1,040 19,197,180 Rls. 2,070 $
43 1387 عراق 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري. 800 8,317,707 Rls. 870 $
44 1387 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 820 3,847,724 Rls. 397 $
45 1387 عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 120 3,760,246 Rls. 408 $
مجموع کل
627,942,029,855 ريال
مجموع کل
67,008,200 دلار
[1]