آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 شيلي 08081000 سيب , تازه 4,244,704 18,662,449,052 Rls. 1,960,949 $
2 1387 شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 202,063 10,182,408,701 Rls. 1,050,223 $
3 1387 شيلي 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 176,000 9,717,458,895 Rls. 1,009,757 $
4 1387 شيلي 28100010 ا سيد بريك 739,000 8,117,755,351 Rls. 824,699 $
5 1387 شيلي 08061000 ا نگور تازه 710,520 3,241,071,144 Rls. 341,525 $
6 1387 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 23,000 1,941,365,844 Rls. 203,970 $
7 1387 شيلي 08082000 گلابي و به , تازه 160,180 633,800,224 Rls. 64,150 $
8 1387 شيلي 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 60,000 251,548,868 Rls. 25,458 $
9 1387 شيلي 08094000 آلو و گوجه , تازه 130,000 225,043,000 Rls. 22,778 $
10 1387 شيلي 05119920 قرمز دا نه 570 185,439,283 Rls. 19,766 $
11 1387 شيلي 28012000 يد 500 112,747,181 Rls. 11,397 $
12 1387 شيلي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 16,200 56,384,400 Rls. 5,707 $
مجموع کل
53,327,471,943 ريال
مجموع کل
5,540,378 دلار
[1]