آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سودان 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 609,088 9,605,903,020 Rls. 961,744 $
2 1387 سودان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 25,000 289,880,000 Rls. 31,444 $
3 1387 سودان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 1,800 65,712,300 Rls. 6,617 $
4 1387 سودان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 30 21,109,442 Rls. 2,097 $
5 1387 سودان 32121000 ورقه هاي دا غ زني دربسته هاي خرده فروشي 90 10,826,948 Rls. 1,129 $
6 1387 سودان 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 7 1,371,360 Rls. 149 $
مجموع کل
9,994,803,070 ريال
مجموع کل
1,003,180 دلار
[1]