آمار کل " واردات از" کشور "سوازيلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سوازيلند 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معكوس invert ),غيرمذكوردر جاي ديگر 18,000 242,566,055 Rls. 26,865 $
2 1387 سوازيلند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,763 114,198,544 Rls. 11,810 $
3 1387 سوازيلند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 20 75,309,291 Rls. 7,400 $
4 1387 سوازيلند 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 3,480 55,728,648 Rls. 5,763 $
5 1387 سوازيلند 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 4,090 46,901,833 Rls. 4,850 $
6 1387 سوازيلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3 19,174,847 Rls. 1,983 $
7 1387 سوازيلند 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 8 18,408,565 Rls. 1,809 $
8 1387 سوازيلند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 91 13,786,966 Rls. 1,426 $
9 1387 سوازيلند 67030000 موي ا نسان, دسته شده ياكارشده , موي حيوا ن ياساير موادنسجي برا ي كلاه گيس. 11 13,124,562 Rls. 1,322 $
10 1387 سوازيلند 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 11 12,802,419 Rls. 1,307 $
11 1387 سوازيلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 3 12,370,280 Rls. 1,229 $
12 1387 سوازيلند 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 17 11,557,510 Rls. 1,136 $
13 1387 سوازيلند 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 87 8,893,690 Rls. 920 $
14 1387 سوازيلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 10 8,561,410 Rls. 854 $
15 1387 سوازيلند 30059010 باندهاي ساده ا ستريل گازوا زلينه باندگچي زيرگچي باندكشيلوله لنوگازساده رول پنبه دندا نپزش 26 7,225,296 Rls. 733 $
16 1387 سوازيلند 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 120 6,820,000 Rls. 744 $
17 1387 سوازيلند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 5 6,159,558 Rls. 606 $
18 1387 سوازيلند 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 19 5,966,606 Rls. 615 $
19 1387 سوازيلند 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 9 3,446,602 Rls. 347 $
20 1387 سوازيلند 84672910 موتور آويز برا ي ا ستفاده هاي دندا نسازي و دندا نپزشكي 5 2,649,155 Rls. 267 $
مجموع کل
685,651,837 ريال
مجموع کل
71,984 دلار
[1]