آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 12,232,338 840,669,376,383 Rls. 87,564,421 $
2 1387 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 5,494,861 692,211,547,453 Rls. 71,790,602 $
3 1387 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 861,827 541,559,185,273 Rls. 55,887,995 $
4 1387 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 371,738 377,337,319,862 Rls. 38,705,315 $
5 1387 سوئد 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 29 355,382,441,447 Rls. 35,353,676 $
6 1387 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,942,257 275,141,517,456 Rls. 29,390,023 $
7 1387 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 12,837,296 233,753,875,228 Rls. 24,221,805 $
8 1387 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,527,080 224,101,195,641 Rls. 23,590,113 $
9 1387 سوئد 85243900 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پخش تصوير 23,800 210,676,318,014 Rls. 22,828,470 $
10 1387 سوئد 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 1,061,842 140,350,574,774 Rls. 14,732,907 $
11 1387 سوئد 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,829,900 134,596,880,189 Rls. 14,081,812 $
12 1387 سوئد 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 46,301 124,256,361,312 Rls. 13,096,091 $
13 1387 سوئد 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,053,570 118,798,136,430 Rls. 12,184,444 $
14 1387 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 734,327 114,035,812,702 Rls. 12,233,865 $
15 1387 سوئد 28183020 پودر هيدروا كسيد آلومينيوم گريد دا رويي 26,250,000 93,796,710,540 Rls. 9,481,119 $
16 1387 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 3,814,525 88,398,386,182 Rls. 9,249,566 $
17 1387 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 55,039 77,766,695,488 Rls. 8,079,500 $
18 1387 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 3,346,662 77,703,401,186 Rls. 8,070,555 $
19 1387 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 280,256 71,546,242,389 Rls. 7,565,819 $
20 1387 سوئد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 577,057 68,849,856,151 Rls. 7,251,258 $
21 1387 سوئد 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 62,120 53,987,709,042 Rls. 5,976,814 $
22 1387 سوئد 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 431,949 53,964,239,654 Rls. 6,005,142 $
23 1387 سوئد 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 2,789 51,686,919,908 Rls. 5,142,175 $
24 1387 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 243,729 46,024,175,142 Rls. 4,831,009 $
25 1387 سوئد 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 179,782 43,456,883,658 Rls. 4,661,355 $
26 1387 سوئد 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 687,898 43,379,303,577 Rls. 4,531,878 $
27 1387 سوئد 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 6,251 42,193,363,739 Rls. 4,302,787 $
28 1387 سوئد 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 10,765 41,461,277,615 Rls. 4,444,540 $
29 1387 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 66,660 40,575,382,577 Rls. 4,137,168 $
30 1387 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 3,587,304 39,986,558,086 Rls. 4,184,747 $
31 1387 سوئد 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 117,150 39,625,057,731 Rls. 4,241,368 $
32 1387 سوئد 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 273,774 39,202,764,412 Rls. 4,063,723 $
33 1387 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 57,590 38,040,655,031 Rls. 3,935,303 $
34 1387 سوئد 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 95,277 36,578,426,744 Rls. 3,637,310 $
35 1387 سوئد 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 24,670 35,041,966,522 Rls. 3,795,483 $
36 1387 سوئد 85030010 ا نوا ع كلكتور 467,020 33,190,909,622 Rls. 3,638,470 $
37 1387 سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 381,520 30,855,870,930 Rls. 3,375,678 $
38 1387 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,110,150 30,167,592,704 Rls. 3,138,784 $
39 1387 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 213,912 29,912,744,600 Rls. 3,147,758 $
40 1387 سوئد 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,963 28,539,777,284 Rls. 2,889,272 $
41 1387 سوئد 84821000 بلبرينگ. 122,990 26,992,635,680 Rls. 2,831,970 $
42 1387 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 35,142 26,966,724,204 Rls. 2,938,514 $
43 1387 سوئد 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 13,149 24,670,730,345 Rls. 2,542,903 $
44 1387 سوئد 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 3,677,335 23,871,854,205 Rls. 2,447,549 $
45 1387 سوئد 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 74,390 23,242,383,154 Rls. 2,352,609 $
46 1387 سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 76,320 21,249,012,824 Rls. 2,212,161 $
47 1387 سوئد 84292021 گريدر نو وباقدرت بيش ا ز240 اسب بخار 187,890 19,498,838,900 Rls. 2,169,626 $
48 1387 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 20,272 18,829,351,257 Rls. 2,017,936 $
49 1387 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 21,131 18,298,470,674 Rls. 1,856,342 $
50 1387 سوئد 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 38,439 18,011,135,550 Rls. 1,772,052 $
51 1387 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 42,838 17,268,240,295 Rls. 1,806,989 $
52 1387 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 9,842 17,032,294,901 Rls. 1,814,730 $
53 1387 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 32,090 16,810,928,765 Rls. 1,734,975 $
54 1387 سوئد 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 4,145 16,440,710,820 Rls. 1,667,100 $
55 1387 سوئد 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 60 16,062,114,646 Rls. 1,646,721 $
56 1387 سوئد 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 35,496 15,475,309,000 Rls. 1,695,738 $
57 1387 سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 193,192 15,057,215,420 Rls. 1,607,281 $
58 1387 سوئد 86029000 لكوموتيوهاولكوتراكتورها كه در جاي ديگري مذكور نباشد;تندرهاي لكوموتيو 107,400 14,744,869,320 Rls. 1,633,600 $
59 1387 سوئد 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 208,369 14,587,974,917 Rls. 1,605,898 $
60 1387 سوئد 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 2,883,032 14,201,370,245 Rls. 1,454,327 $
61 1387 سوئد 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 647,225 14,152,241,610 Rls. 1,507,968 $
62 1387 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 728,600 13,015,234,227 Rls. 1,437,874 $
63 1387 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 2,160 13,007,338,588 Rls. 1,356,988 $
64 1387 سوئد 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 363,085 12,793,805,920 Rls. 1,347,184 $
65 1387 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 70,844 12,742,755,654 Rls. 1,330,951 $
66 1387 سوئد 39011061 كامپاد پلي ا تلين ويژه روكش سيم و كابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 443,600 12,729,525,891 Rls. 1,283,133 $
67 1387 سوئد 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 22,746 12,093,724,800 Rls. 1,188,339 $
68 1387 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 32,587 11,286,707,733 Rls. 1,207,956 $
69 1387 سوئد 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 43,266 11,024,679,316 Rls. 1,131,822 $
70 1387 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 4,158 10,785,974,331 Rls. 1,101,077 $
71 1387 سوئد 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت، كبالت بصورت كارنشده، پودر 21,000 10,547,568,862 Rls. 1,104,624 $
72 1387 سوئد 74101110 ورق نازك (foil)به ضخامت 50ميكرون وكمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 110,277 10,427,817,711 Rls. 1,052,677 $
73 1387 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 11,907 9,917,647,258 Rls. 1,043,906 $
74 1387 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,788 9,791,362,873 Rls. 1,020,563 $
75 1387 سوئد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 202,475 9,571,434,285 Rls. 1,007,640 $
76 1387 سوئد 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,547 9,466,773,597 Rls. 965,376 $
77 1387 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 71,796 9,326,584,888 Rls. 980,087 $
78 1387 سوئد 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 44,583 9,257,292,137 Rls. 942,972 $
79 1387 سوئد 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 418,000 8,931,866,841 Rls. 980,015 $
80 1387 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 47,439 8,926,526,593 Rls. 926,693 $
81 1387 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 333,653 8,680,379,929 Rls. 948,481 $
82 1387 سوئد 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 107,800 8,124,948,832 Rls. 830,356 $
83 1387 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 121,469 8,079,147,900 Rls. 865,181 $
84 1387 سوئد 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 43,848 8,060,740,313 Rls. 814,910 $
85 1387 سوئد 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 123,046 7,613,630,529 Rls. 810,167 $
86 1387 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 152,015 7,594,322,971 Rls. 794,862 $
87 1387 سوئد 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 1,215,330 7,590,881,188 Rls. 769,500 $
88 1387 سوئد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,700 7,476,929,487 Rls. 796,321 $
89 1387 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 44,389 7,407,050,904 Rls. 767,202 $
90 1387 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 380,425 7,354,722,283 Rls. 751,493 $
91 1387 سوئد 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 791,256 7,286,055,050 Rls. 731,258 $
92 1387 سوئد 40170090 كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 9,727 7,036,753,962 Rls. 773,944 $
93 1387 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 380,500 7,014,173,912 Rls. 733,552 $
94 1387 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 76,810 6,785,954,423 Rls. 683,534 $
95 1387 سوئد 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 782 6,736,368,836 Rls. 746,002 $
96 1387 سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 11,450 6,633,973,712 Rls. 726,707 $
97 1387 سوئد 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 90,240 6,314,698,131 Rls. 655,615 $
98 1387 سوئد 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذكوردرجاي ديگر 43,390 6,098,021,524 Rls. 617,146 $
99 1387 سوئد 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 30,140 5,897,695,580 Rls. 640,348 $
100 1387 سوئد 90261010 فلومتر 2,274 5,895,501,503 Rls. 639,930 $
101 1387 سوئد 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 1,652 5,866,573,211 Rls. 653,541 $
102 1387 سوئد 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 59,591 5,644,808,768 Rls. 568,389 $
103 1387 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 62,411 5,609,169,513 Rls. 577,238 $
104 1387 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 55,430 5,563,547,541 Rls. 614,316 $
105 1387 سوئد 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 10,609 5,522,075,198 Rls. 565,321 $
106 1387 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 45,423 5,406,520,802 Rls. 571,125 $
107 1387 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 157,606 5,398,394,498 Rls. 545,727 $
108 1387 سوئد 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 632,372 5,180,493,976 Rls. 532,122 $
109 1387 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 145,375 5,127,678,061 Rls. 536,964 $
110 1387 سوئد 85261000 دستگاههاي را دا ر 2,268 5,097,445,865 Rls. 513,286 $
111 1387 سوئد 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 16,493 5,046,886,085 Rls. 537,295 $
112 1387 سوئد 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 1,603 4,851,784,264 Rls. 490,838 $
113 1387 سوئد 85291020 آنتن مخابرا تي 11,480 4,839,410,926 Rls. 536,163 $
114 1387 سوئد 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 15,890 4,559,632,629 Rls. 494,805 $
115 1387 سوئد 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,369 4,498,675,438 Rls. 474,320 $
116 1387 سوئد 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,086 4,447,584,632 Rls. 475,868 $
117 1387 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,452 4,352,140,740 Rls. 456,312 $
118 1387 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,934 4,308,989,661 Rls. 449,931 $
119 1387 سوئد 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 113,600 4,213,580,043 Rls. 432,012 $
120 1387 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,322 4,169,314,790 Rls. 436,781 $
121 1387 سوئد 84294022 غلطك هاي راهسازي مستعمل .با سال ساخت 5 سال وبيشتر ,باقدرت بيش از 150اسب بخار . 123,575 4,072,613,962 Rls. 427,677 $
122 1387 سوئد 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 129,700 4,010,395,900 Rls. 407,014 $
123 1387 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 10,046 3,988,286,412 Rls. 433,492 $
124 1387 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,047 3,896,845,412 Rls. 408,409 $
125 1387 سوئد 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 22,058 3,873,577,032 Rls. 418,411 $
126 1387 سوئد 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 27,531 3,715,503,326 Rls. 401,039 $
127 1387 سوئد 84295911 بيل مكانيكي نو،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 54,400 3,681,162,018 Rls. 367,235 $
128 1387 سوئد 29154090 سايرا سيدهاي دي ياتري كلروا ستيك وا ملاح وا سترهاي آنها 2,530 3,623,183,589 Rls. 379,883 $
129 1387 سوئد 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 278,022 3,603,439,943 Rls. 382,253 $
130 1387 سوئد 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 90,531 3,468,376,198 Rls. 364,629 $
131 1387 سوئد 84271011 ا را به هاي خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5تن وبالاتر 52,000 3,293,987,500 Rls. 342,767 $
132 1387 سوئد 72052100 پودرا زفولادممزوج. 120,300 3,210,634,008 Rls. 333,866 $
133 1387 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 10,426 3,191,888,838 Rls. 333,192 $
134 1387 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 1,690 3,105,492,436 Rls. 327,333 $
135 1387 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 102,700 3,063,384,985 Rls. 330,732 $
136 1387 سوئد 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 3,190 3,008,677,759 Rls. 304,122 $
137 1387 سوئد 28421000 سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي 55,680 2,976,183,473 Rls. 331,645 $
138 1387 سوئد 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 67,600 2,928,033,950 Rls. 292,102 $
139 1387 سوئد 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 224,459 2,807,737,971 Rls. 300,472 $
140 1387 سوئد 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 3,101 2,694,803,028 Rls. 289,875 $
141 1387 سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,823 2,661,285,920 Rls. 281,136 $
142 1387 سوئد 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 52,480 2,576,668,086 Rls. 277,941 $
143 1387 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 907 2,560,581,485 Rls. 263,398 $
144 1387 سوئد 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 57,700 2,538,060,143 Rls. 278,062 $
145 1387 سوئد 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 378,000 2,514,803,128 Rls. 271,048 $
146 1387 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 4,659 2,510,183,790 Rls. 269,106 $
147 1387 سوئد 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 5 2,498,640,383 Rls. 254,489 $
148 1387 سوئد 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 47,261 2,464,089,014 Rls. 257,000 $
149 1387 سوئد 72024120 فروكروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 123,000 2,419,413,402 Rls. 261,351 $
150 1387 سوئد 48083000 ساير كاغذكرا فت غيرا زكاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زيادكرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 36,848 2,413,007,098 Rls. 258,351 $
151 1387 سوئد 72181000 شمش وا شكال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 47,069 2,273,599,866 Rls. 230,744 $
152 1387 سوئد 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 196,560 2,257,167,432 Rls. 250,074 $
153 1387 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 6,886 2,241,299,570 Rls. 228,326 $
154 1387 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,883 2,224,876,588 Rls. 231,340 $
155 1387 سوئد 84341000 ماشين هاي شيردوش 11,400 2,218,411,927 Rls. 246,758 $
156 1387 سوئد 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 14 2,170,175,366 Rls. 229,731 $
157 1387 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 4,929 2,149,010,830 Rls. 227,852 $
158 1387 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 100,000 2,122,911,000 Rls. 230,276 $
159 1387 سوئد 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 70,640 2,079,278,625 Rls. 214,756 $
160 1387 سوئد 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 16,648 2,038,013,343 Rls. 206,354 $
161 1387 سوئد 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 24,648 2,012,765,064 Rls. 203,918 $
162 1387 سوئد 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 41,400 1,989,890,519 Rls. 195,796 $
163 1387 سوئد 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 9,810 1,986,721,623 Rls. 220,547 $
164 1387 سوئد 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,527 1,965,243,077 Rls. 212,662 $
165 1387 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل،حديدشده ،ازچد ن ،آهن يافولاد 15,239 1,934,882,564 Rls. 207,293 $
166 1387 سوئد 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 734 1,909,688,175 Rls. 207,781 $
167 1387 سوئد 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 397 1,908,178,429 Rls. 196,745 $
168 1387 سوئد 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 2,673 1,907,476,379 Rls. 200,937 $
169 1387 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 27,752 1,890,507,187 Rls. 203,686 $
170 1387 سوئد 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 854 1,869,743,259 Rls. 190,784 $
171 1387 سوئد 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 37,948 1,864,599,030 Rls. 195,012 $
172 1387 سوئد 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 18,786 1,852,889,683 Rls. 193,184 $
173 1387 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 1,074 1,816,373,126 Rls. 193,019 $
174 1387 سوئد 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 430,850 1,814,743,309 Rls. 187,398 $
175 1387 سوئد 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 45,360 1,812,446,571 Rls. 199,400 $
176 1387 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 24,669 1,790,241,974 Rls. 191,061 $
177 1387 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,064 1,781,762,872 Rls. 184,039 $
178 1387 سوئد 72024990 فروكروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدكربن ولي كمتريامساوي 4درصد 205,000 1,773,459,517 Rls. 184,627 $
179 1387 سوئد 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 8,642 1,756,020,290 Rls. 188,101 $
180 1387 سوئد 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 12,200 1,753,744,222 Rls. 183,823 $
181 1387 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,771 1,748,635,426 Rls. 184,655 $
182 1387 سوئد 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 73,532 1,739,233,376 Rls. 181,125 $
183 1387 سوئد 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 6,732 1,730,872,653 Rls. 186,718 $
184 1387 سوئد 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,516 1,718,427,312 Rls. 179,196 $
185 1387 سوئد 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 24,287 1,718,109,020 Rls. 169,076 $
186 1387 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 5,168 1,649,409,129 Rls. 166,505 $
187 1387 سوئد 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 2,275 1,618,001,624 Rls. 179,013 $
188 1387 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,348 1,616,776,823 Rls. 180,162 $
189 1387 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 11,839 1,613,175,196 Rls. 171,081 $
190 1387 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 1,896 1,600,412,679 Rls. 170,428 $
191 1387 سوئد 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,390 1,576,098,221 Rls. 157,309 $
192 1387 سوئد 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 1,361 1,566,294,342 Rls. 163,855 $
193 1387 سوئد 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,312 1,545,903,335 Rls. 157,795 $
194 1387 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 788 1,524,367,436 Rls. 159,324 $
195 1387 سوئد 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 209 1,507,422,094 Rls. 163,070 $
196 1387 سوئد 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 7,344 1,500,509,844 Rls. 156,777 $
197 1387 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 15,404 1,488,850,195 Rls. 161,445 $
198 1387 سوئد 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 45,176 1,473,014,424 Rls. 163,168 $
199 1387 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 3,300 1,466,204,897 Rls. 157,501 $
200 1387 سوئد 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 1,454 1,461,736,740 Rls. 158,609 $
مجموع کل
6,685,699,614,897 ريال
مجموع کل
697,176,719 دلار