آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 266,355,642 2,726,914,255,629 Rls. 284,171,461 $
2 1387 سنگاپور 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 385,194,231 2,049,540,114,758 Rls. 210,678,560 $
3 1387 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 102,355,074 1,025,358,447,582 Rls. 107,491,245 $
4 1387 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 42,321,422 459,483,272,136 Rls. 47,917,622 $
5 1387 سنگاپور 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 11,311,120 311,777,519,669 Rls. 32,227,101 $
6 1387 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 7,891,591 152,534,585,030 Rls. 16,061,700 $
7 1387 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 7,899,545 111,627,649,654 Rls. 11,806,062 $
8 1387 سنگاپور 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 541,689 105,726,958,596 Rls. 10,917,152 $
9 1387 سنگاپور 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,561,920 71,803,063,183 Rls. 7,532,922 $
10 1387 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 64,374 63,966,641,407 Rls. 6,676,699 $
11 1387 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,829,282 61,068,732,554 Rls. 6,389,678 $
12 1387 سنگاپور 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 129,180 59,103,070,525 Rls. 6,342,997 $
13 1387 سنگاپور 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 1,295,976 57,941,783,804 Rls. 6,436,426 $
14 1387 سنگاپور 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 51,893 53,049,349,412 Rls. 5,554,452 $
15 1387 سنگاپور 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,002,873 39,694,450,596 Rls. 4,192,751 $
16 1387 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,112,000 37,657,393,967 Rls. 3,928,472 $
17 1387 سنگاپور 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 249,215 36,557,467,577 Rls. 3,858,998 $
18 1387 سنگاپور 29291000 ا يزوسيانات ها 1,659,960 34,450,897,593 Rls. 3,707,607 $
19 1387 سنگاپور 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 8,236 33,551,923,598 Rls. 3,496,957 $
20 1387 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 80,914 30,647,240,124 Rls. 3,158,664 $
21 1387 سنگاپور 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 3,117,623 29,840,953,554 Rls. 3,162,709 $
22 1387 سنگاپور 40012200 كائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشكال ا بتدا ئي يابشكل صفحه, ورق 1,068,480 28,677,593,489 Rls. 3,067,582 $
23 1387 سنگاپور 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 964,451 26,233,854,882 Rls. 2,596,677 $
24 1387 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,362,044 25,574,314,835 Rls. 2,594,749 $
25 1387 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 1,292,000 24,228,774,462 Rls. 2,604,302 $
26 1387 سنگاپور 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 36,583 23,597,209,559 Rls. 2,485,842 $
27 1387 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 113,692 23,162,421,943 Rls. 2,420,815 $
28 1387 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 1,457,450 20,811,060,550 Rls. 2,166,524 $
29 1387 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 52,091 20,094,716,028 Rls. 2,066,984 $
30 1387 سنگاپور 15132910 پالم كرنلRBD 2,276,855 19,830,498,810 Rls. 2,108,808 $
31 1387 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,537,211 19,065,309,885 Rls. 1,982,733 $
32 1387 سنگاپور 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 15,274 18,123,476,461 Rls. 1,876,039 $
33 1387 سنگاپور 29025000 ا ستيرن 1,905,050 17,568,793,716 Rls. 1,816,835 $
34 1387 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 22,192 17,447,596,370 Rls. 1,805,895 $
35 1387 سنگاپور 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,114,179 17,188,887,852 Rls. 1,836,899 $
36 1387 سنگاپور 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 36,180 16,641,215,126 Rls. 1,698,950 $
37 1387 سنگاپور 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 349,078 15,949,837,289 Rls. 1,724,351 $
38 1387 سنگاپور 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 14,900 15,947,478,072 Rls. 1,698,442 $
39 1387 سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 107,890 14,883,575,085 Rls. 1,545,176 $
40 1387 سنگاپور 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 602,425 14,463,796,065 Rls. 1,550,707 $
41 1387 سنگاپور 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 495,730 13,635,856,419 Rls. 1,478,622 $
42 1387 سنگاپور 87091100 ا را به هاي كارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلندكردن وجابجاكردن 72,000 12,695,534,257 Rls. 1,326,459 $
43 1387 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 128,139 11,170,648,189 Rls. 1,189,813 $
44 1387 سنگاپور 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 35,810 10,699,900,000 Rls. 1,160,258 $
45 1387 سنگاپور 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 860,439 10,188,811,220 Rls. 1,093,531 $
46 1387 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 127,798 9,854,046,540 Rls. 1,030,828 $
47 1387 سنگاپور 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 58,275 9,830,859,843 Rls. 1,021,948 $
48 1387 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 18,879 9,520,956,455 Rls. 987,236 $
49 1387 سنگاپور 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 907,168 9,432,460,264 Rls. 955,292 $
50 1387 سنگاپور 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 699,994 9,404,440,362 Rls. 970,619 $
51 1387 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 46,362 8,344,167,082 Rls. 880,801 $
52 1387 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 749,830 7,483,705,533 Rls. 740,863 $
53 1387 سنگاپور 39045000 پليمرهاي كلرور وينيليدن , به ا شكال ا بتدا ئي - 441,600 7,421,099,691 Rls. 767,487 $
54 1387 سنگاپور 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 764,297 7,289,541,049 Rls. 766,254 $
55 1387 سنگاپور 85068030 قوه هاي دكمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 95,382 7,223,756,598 Rls. 710,720 $
56 1387 سنگاپور 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 400,000 6,999,251,720 Rls. 720,681 $
57 1387 سنگاپور 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 13,740 6,464,471,687 Rls. 683,061 $
58 1387 سنگاپور 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 26,414 6,439,374,554 Rls. 703,154 $
59 1387 سنگاپور 39232910 كيسه خون ازساير موا دپلاستيكي 39,019 6,415,000,000 Rls. 669,694 $
60 1387 سنگاپور 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 345,600 6,404,630,493 Rls. 669,797 $
61 1387 سنگاپور 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 20,553 6,237,095,558 Rls. 659,363 $
62 1387 سنگاپور 52029100 ا لياف پس مانده پنبه. 497,487 6,219,276,052 Rls. 619,512 $
63 1387 سنگاپور 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 10,742 6,122,713,072 Rls. 634,421 $
64 1387 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 272,750 5,927,160,633 Rls. 611,328 $
65 1387 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 8,100 5,687,121,166 Rls. 600,146 $
66 1387 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 4,207 5,669,790,373 Rls. 603,155 $
67 1387 سنگاپور 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 52,400 5,658,916,902 Rls. 589,725 $
68 1387 سنگاپور 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي كالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 10,576 5,634,038,677 Rls. 611,054 $
69 1387 سنگاپور 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 129,936 5,519,642,986 Rls. 573,540 $
70 1387 سنگاپور 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 65,361 5,490,754,082 Rls. 554,300 $
71 1387 سنگاپور 90283019 ساير كنتورهاي برق تك فازبجزنوع ا لكترومكانيكي 18,665 5,222,910,244 Rls. 521,868 $
72 1387 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 303,408 5,142,856,531 Rls. 542,462 $
73 1387 سنگاپور 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,008 5,043,361,390 Rls. 542,625 $
74 1387 سنگاپور 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 351,089 4,978,067,936 Rls. 527,445 $
75 1387 سنگاپور 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 300,000 4,909,871,356 Rls. 540,728 $
76 1387 سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 73,028 4,854,956,445 Rls. 509,816 $
77 1387 سنگاپور 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 39,164 4,842,454,099 Rls. 502,590 $
78 1387 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودگمه اي 6,637 4,815,694,549 Rls. 500,340 $
79 1387 سنگاپور 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 673,634 4,812,734,921 Rls. 488,607 $
80 1387 سنگاپور 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 178,412 4,700,663,703 Rls. 482,086 $
81 1387 سنگاپور 85178010 مودم بي سيم 14,178 4,410,625,967 Rls. 464,247 $
82 1387 سنگاپور 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,000 4,242,747,381 Rls. 443,109 $
83 1387 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 208,408 4,219,222,952 Rls. 438,486 $
84 1387 سنگاپور 90312000 دستگاههاي آزمايش 1,500 4,172,997,638 Rls. 435,640 $
85 1387 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 38,343 4,102,328,507 Rls. 428,781 $
86 1387 سنگاپور 80012000 آلياژهاي قلع, بصورت كارنشده. 27,751 3,943,072,972 Rls. 425,219 $
87 1387 سنگاپور 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 1,814 3,866,275,441 Rls. 421,596 $
88 1387 سنگاپور 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 360 3,790,487,072 Rls. 408,300 $
89 1387 سنگاپور 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,617 3,712,662,360 Rls. 391,238 $
90 1387 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارا ت منيزيم بجز گريد دا رويي آن 184,000 3,500,263,015 Rls. 371,102 $
91 1387 سنگاپور 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 211,660 3,492,783,390 Rls. 383,305 $
92 1387 سنگاپور 84262000 جرثقيل هاي برجي 136,000 3,470,364,400 Rls. 363,009 $
93 1387 سنگاپور 90151000 مسافت ياب ها 1,224 3,410,528,822 Rls. 348,337 $
94 1387 سنگاپور 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 4,755 3,188,640,788 Rls. 321,177 $
95 1387 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 56,173 3,154,122,850 Rls. 325,882 $
96 1387 سنگاپور 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 8 3,130,409,978 Rls. 316,811 $
97 1387 سنگاپور 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 120,000 3,105,087,181 Rls. 326,183 $
98 1387 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,802 3,087,195,186 Rls. 314,252 $
99 1387 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 26,957 2,961,951,450 Rls. 307,337 $
100 1387 سنگاپور 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,990 2,926,764,478 Rls. 297,727 $
101 1387 سنگاپور 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 107,577 2,592,512,701 Rls. 274,230 $
102 1387 سنگاپور 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 121,080 2,583,450,977 Rls. 277,111 $
103 1387 سنگاپور 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 35,200 2,543,000,000 Rls. 282,713 $
104 1387 سنگاپور 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 158,400 2,533,989,985 Rls. 274,657 $
105 1387 سنگاپور 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 470 2,525,445,160 Rls. 272,831 $
106 1387 سنگاپور 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 1,325 2,522,053,272 Rls. 251,317 $
107 1387 سنگاپور 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 15,374 2,482,286,421 Rls. 253,083 $
108 1387 سنگاپور 29034400 دي كلرو تترا فلوئورو ا تان ها و كلرو پنتافلوئورو ا تان ها 92,480 2,457,920,578 Rls. 271,525 $
109 1387 سنگاپور 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 21,175 2,413,381,037 Rls. 248,902 $
110 1387 سنگاپور 85291020 آنتن مخابرا تي 6,430 2,342,463,934 Rls. 239,104 $
111 1387 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,720 2,282,610,553 Rls. 229,228 $
112 1387 سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 167,560 2,235,174,347 Rls. 231,390 $
113 1387 سنگاپور 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 115,200 2,233,165,254 Rls. 240,799 $
114 1387 سنگاپور 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 4,329 2,212,615,585 Rls. 228,071 $
115 1387 سنگاپور 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,584 2,200,278,223 Rls. 237,087 $
116 1387 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 73,000 2,194,153,919 Rls. 231,995 $
117 1387 سنگاپور 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 145,239 1,985,519,647 Rls. 210,070 $
118 1387 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 20,680 1,965,785,946 Rls. 204,751 $
119 1387 سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 98,400 1,960,562,203 Rls. 202,279 $
120 1387 سنگاپور 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 261,175 1,915,094,771 Rls. 196,668 $
121 1387 سنگاپور 29054500 گليسرول 181,000 1,912,036,075 Rls. 197,912 $
122 1387 سنگاپور 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 801 1,910,216,131 Rls. 196,415 $
123 1387 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 183,806 1,862,130,969 Rls. 188,697 $
124 1387 سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,544 1,797,434,697 Rls. 185,023 $
125 1387 سنگاپور 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 3,655 1,742,358,797 Rls. 182,623 $
126 1387 سنگاپور 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,969 1,723,182,194 Rls. 181,026 $
127 1387 سنگاپور 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 44,308 1,723,024,215 Rls. 183,962 $
128 1387 سنگاپور 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 17,880 1,707,920,400 Rls. 187,990 $
129 1387 سنگاپور 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 11,886 1,706,159,427 Rls. 181,328 $
130 1387 سنگاپور 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 803 1,678,824,503 Rls. 173,935 $
131 1387 سنگاپور 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 101,052 1,671,124,135 Rls. 172,784 $
132 1387 سنگاپور 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 34,993 1,637,317,667 Rls. 176,625 $
133 1387 سنگاپور 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 66,755 1,625,788,223 Rls. 168,983 $
134 1387 سنگاپور 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لكتروليتي آلومينيومي 21,192 1,588,612,596 Rls. 166,699 $
135 1387 سنگاپور 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,000 1,581,467,971 Rls. 157,532 $
136 1387 سنگاپور 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 340 1,503,181,217 Rls. 152,144 $
137 1387 سنگاپور 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 108,620 1,480,225,530 Rls. 160,012 $
138 1387 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 210,602 1,427,454,952 Rls. 154,280 $
139 1387 سنگاپور 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي ( cell round)باليتيوم 1,606 1,415,585,699 Rls. 149,600 $
140 1387 سنگاپور 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 515 1,411,676,959 Rls. 147,372 $
141 1387 سنگاپور 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 29,000 1,386,464,369 Rls. 146,082 $
142 1387 سنگاپور 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 8,981 1,359,326,433 Rls. 147,050 $
143 1387 سنگاپور 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 42,740 1,344,951,805 Rls. 142,282 $
144 1387 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,476 1,339,181,381 Rls. 139,218 $
145 1387 سنگاپور 90302000 نوسان سنج ا شعه كاتوديك ونوسان نگار ا شعه كاتوديك 80 1,333,565,825 Rls. 137,891 $
146 1387 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,685 1,332,743,819 Rls. 137,586 $
147 1387 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 74,880 1,307,028,885 Rls. 137,890 $
148 1387 سنگاپور 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 52,100 1,301,644,800 Rls. 143,041 $
149 1387 سنگاپور 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 6,124 1,276,467,738 Rls. 138,371 $
150 1387 سنگاپور 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 50,000 1,233,614,885 Rls. 137,650 $
151 1387 سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي(سيلندرها) 4,535 1,193,343,792 Rls. 126,771 $
152 1387 سنگاپور 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 84,646 1,156,749,096 Rls. 117,264 $
153 1387 سنگاپور 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 2,126 1,132,547,438 Rls. 119,485 $
154 1387 سنگاپور 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 75,076 1,122,822,239 Rls. 115,626 $
155 1387 سنگاپور 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 4,500 1,121,915,784 Rls. 119,466 $
156 1387 سنگاپور 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 40,000 1,094,637,625 Rls. 119,017 $
157 1387 سنگاپور 85445100 هادي هاي برق برا ي ولتاژ 80ا لي V 1000, جورشده با قطعات ا تصال 1,110 1,092,978,420 Rls. 120,423 $
158 1387 سنگاپور 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 235 1,080,407,740 Rls. 109,342 $
159 1387 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 1,350 1,078,253,419 Rls. 107,406 $
160 1387 سنگاپور 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 20,000 1,071,110,770 Rls. 118,669 $
161 1387 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 10,394 1,060,211,393 Rls. 108,136 $
162 1387 سنگاپور 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 60,583 1,050,535,446 Rls. 106,925 $
163 1387 سنگاپور 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,149 1,015,420,145 Rls. 106,577 $
164 1387 سنگاپور 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 29,350 1,004,558,403 Rls. 99,244 $
165 1387 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 5,792 1,004,263,896 Rls. 102,191 $
166 1387 سنگاپور 85066030 قوه هاي دكمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 490 999,653,880 Rls. 102,470 $
167 1387 سنگاپور 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 451 977,858,691 Rls. 100,928 $
168 1387 سنگاپور 40025900 كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 33,600 966,356,876 Rls. 104,201 $
169 1387 سنگاپور 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 615 958,173,827 Rls. 100,878 $
170 1387 سنگاپور 90303100 مولتي متر 13,378 914,545,849 Rls. 98,684 $
171 1387 سنگاپور 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 98,000 904,662,824 Rls. 91,814 $
172 1387 سنگاپور 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 407 884,618,427 Rls. 92,001 $
173 1387 سنگاپور 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 28,895 875,970,578 Rls. 92,560 $
174 1387 سنگاپور 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 15,660 875,651,133 Rls. 95,200 $
175 1387 سنگاپور 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور 17,385 873,873,178 Rls. 95,756 $
176 1387 سنگاپور 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 56,644 873,856,607 Rls. 91,156 $
177 1387 سنگاپور 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,882 863,473,499 Rls. 90,377 $
178 1387 سنگاپور 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 10,830 847,372,443 Rls. 88,968 $
179 1387 سنگاپور 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 1,841 837,856,038 Rls. 90,348 $
180 1387 سنگاپور 71104900 ا يريديوم, ا وسميوم وروتنيوم به ا شكال نيمه ساخته 32 817,385,447 Rls. 82,723 $
181 1387 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 957 810,655,969 Rls. 83,935 $
182 1387 سنگاپور 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 36,200 805,914,186 Rls. 81,463 $
183 1387 سنگاپور 85391000 لامپ موسوم به چرا غ سربسته (units lamp beam sealed) 36,040 792,751,833 Rls. 87,830 $
184 1387 سنگاپور 28042900 گازهاي كمياب (باستثناي آرگون () 14,794 792,409,557 Rls. 86,316 $
185 1387 سنگاپور 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 12,396 786,572,958 Rls. 79,417 $
186 1387 سنگاپور 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,936 777,303,401 Rls. 81,992 $
187 1387 سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 15,418 772,633,548 Rls. 83,871 $
188 1387 سنگاپور 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,062 771,767,541 Rls. 79,151 $
189 1387 سنگاپور 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 38,877 770,757,462 Rls. 78,793 $
190 1387 سنگاپور 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17 768,290,229 Rls. 78,453 $
191 1387 سنگاپور 28499000 ساير كربورها (باستثناي كلسيم و سيليسيم ) 40,000 759,949,179 Rls. 80,418 $
192 1387 سنگاپور 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 12,000 756,378,109 Rls. 81,249 $
193 1387 سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 2,639 746,973,128 Rls. 78,421 $
194 1387 سنگاپور 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 48,000 738,864,854 Rls. 80,012 $
195 1387 سنگاپور 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,374 718,727,303 Rls. 76,599 $
196 1387 سنگاپور 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 17,740 703,596,111 Rls. 77,926 $
197 1387 سنگاپور 85322510 خازنS.M.D 432 702,962,001 Rls. 72,069 $
198 1387 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 397 699,941,511 Rls. 70,394 $
199 1387 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,153 687,225,948 Rls. 71,674 $
200 1387 سنگاپور 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 113,130 679,000,000 Rls. 70,884 $
مجموع کل
8,425,379,222,426 ريال
مجموع کل
877,057,793 دلار