آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ساير کشورهاي خارجي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 170,295,500 Rls. 18,231 $
2 1387 ساير کشورهاي خارجي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 3,492 112,088,807 Rls. 12,386 $
3 1387 ساير کشورهاي خارجي 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 3,235 61,778,293 Rls. 6,801 $
4 1387 ساير کشورهاي خارجي 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 1,350 38,246,734 Rls. 4,174 $
5 1387 ساير کشورهاي خارجي 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 1,125 28,636,082 Rls. 3,130 $
6 1387 ساير کشورهاي خارجي 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 650 23,891,854 Rls. 2,630 $
7 1387 ساير کشورهاي خارجي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 350 14,516,242 Rls. 1,598 $
8 1387 ساير کشورهاي خارجي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 80 13,760,961 Rls. 1,515 $
9 1387 ساير کشورهاي خارجي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 270 11,313,303 Rls. 1,245 $
10 1387 ساير کشورهاي خارجي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 300 10,489,156 Rls. 1,155 $
11 1387 ساير کشورهاي خارجي 84138200 بالابرهاي آبگونها 305 7,762,671 Rls. 847 $
12 1387 ساير کشورهاي خارجي 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 396 7,174,394 Rls. 793 $
13 1387 ساير کشورهاي خارجي 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 70 5,991,167 Rls. 660 $
14 1387 ساير کشورهاي خارجي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 130 3,838,907 Rls. 421 $
15 1387 ساير کشورهاي خارجي 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 155 3,460,744 Rls. 380 $
16 1387 ساير کشورهاي خارجي 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 55 1,703,738 Rls. 188 $
17 1387 ساير کشورهاي خارجي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 85 1,699,854 Rls. 185 $
18 1387 ساير کشورهاي خارجي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 65 1,404,180 Rls. 155 $
19 1387 ساير کشورهاي خارجي 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 50 944,364 Rls. 103 $
20 1387 ساير کشورهاي خارجي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 10 561,672 Rls. 62 $
21 1387 ساير کشورهاي خارجي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 15 468,060 Rls. 52 $
22 1387 ساير کشورهاي خارجي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 10 280,959 Rls. 31 $
23 1387 ساير کشورهاي خارجي 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 5 113,324 Rls. 12 $
24 1387 ساير کشورهاي خارجي 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 1 22,665 Rls. 2 $
مجموع کل
520,443,631 ريال
مجموع کل
56,754 دلار
[1]