آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 روماني 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيك 4,685,565 601,454,338,396 Rls. 61,358,890 $
2 1387 روماني 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 2,464,665 352,650,339,318 Rls. 38,241,177 $
3 1387 روماني 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 107,739 74,502,000,002 Rls. 7,819,877 $
4 1387 روماني 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 363,593 60,966,662,001 Rls. 6,149,181 $
5 1387 روماني 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 844,941 39,234,239,120 Rls. 4,193,109 $
6 1387 روماني 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 314,423 38,702,693,944 Rls. 4,029,925 $
7 1387 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 696,596 27,402,883,487 Rls. 2,818,581 $
8 1387 روماني 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,435,500 21,705,523,526 Rls. 2,348,066 $
9 1387 روماني 86069100 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, سرپوشيده وبسته, غيرخودرو 1,137,600 21,235,411,420 Rls. 2,305,707 $
10 1387 روماني 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 241,148 20,359,777,062 Rls. 2,226,807 $
11 1387 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 383,037 14,806,197,857 Rls. 1,506,181 $
12 1387 روماني 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 388,009 13,230,886,819 Rls. 1,372,315 $
13 1387 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 661,148 12,752,559,143 Rls. 1,350,979 $
14 1387 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 71,800 9,783,421,554 Rls. 1,034,602 $
15 1387 روماني 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 742,500 9,745,504,226 Rls. 1,011,844 $
16 1387 روماني 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 237,116 9,650,476,111 Rls. 964,937 $
17 1387 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 476,618 9,205,226,858 Rls. 991,358 $
18 1387 روماني 84821000 بلبرينگ. 101,397 8,787,178,551 Rls. 924,342 $
19 1387 روماني 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 240,783 8,572,187,598 Rls. 910,613 $
20 1387 روماني 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 83,155 6,915,517,715 Rls. 699,031 $
21 1387 روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 688 6,710,934,345 Rls. 674,298 $
22 1387 روماني 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 1,188,130 5,523,570,000 Rls. 611,829 $
23 1387 روماني 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 122,100 4,513,353,961 Rls. 466,679 $
24 1387 روماني 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 495,000 4,425,581,757 Rls. 451,929 $
25 1387 روماني 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 1,322,320 4,347,680,000 Rls. 481,068 $
26 1387 روماني 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 297,000 4,112,356,765 Rls. 419,928 $
27 1387 روماني 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 252,540 4,096,199,496 Rls. 441,686 $
28 1387 روماني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,431 3,832,598,627 Rls. 392,060 $
29 1387 روماني 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 305,872 3,585,579,979 Rls. 389,103 $
30 1387 روماني 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 15,475 3,543,221,000 Rls. 365,059 $
31 1387 روماني 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 15,216 3,232,470,001 Rls. 346,131 $
32 1387 روماني 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 90,100 2,595,904,930 Rls. 274,078 $
33 1387 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 40,357 2,347,260,730 Rls. 240,630 $
34 1387 روماني 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 60,465 2,205,193,771 Rls. 231,672 $
35 1387 روماني 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 6,750 2,147,859,906 Rls. 222,047 $
36 1387 روماني 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 27,200 2,075,776,000 Rls. 225,163 $
37 1387 روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,007 2,039,489,964 Rls. 217,018 $
38 1387 روماني 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 280,150 1,970,910,340 Rls. 213,143 $
39 1387 روماني 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيك 12,119 1,753,210,000 Rls. 177,432 $
40 1387 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 54,256 1,714,789,222 Rls. 181,696 $
41 1387 روماني 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 135 1,697,167,420 Rls. 171,761 $
42 1387 روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 86,343 1,540,188,389 Rls. 166,317 $
43 1387 روماني 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل كمترا ز 14% 8,077 1,389,000,000 Rls. 149,838 $
44 1387 روماني 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 17,058 1,360,303,571 Rls. 139,462 $
45 1387 روماني 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,560 1,336,330,806 Rls. 136,430 $
46 1387 روماني 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,420 1,273,340,500 Rls. 125,119 $
47 1387 روماني 98870337 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 63% ا لي 64% بجز لاستيك 8,988 1,240,780,000 Rls. 126,701 $
48 1387 روماني 39204350 فيلم شيرنيگ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 104,751 1,232,612,955 Rls. 125,526 $
49 1387 روماني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 221,218 1,034,680,695 Rls. 102,383 $
50 1387 روماني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 34,400 942,584,160 Rls. 103,763 $
51 1387 روماني 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,996 908,942,309 Rls. 101,286 $
52 1387 روماني 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 2,286 904,289,050 Rls. 91,031 $
53 1387 روماني 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,300 883,489,510 Rls. 86,923 $
54 1387 روماني 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,433 803,652,875 Rls. 81,887 $
55 1387 روماني 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك 18,096 801,998,011 Rls. 81,166 $
56 1387 روماني 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 23,437 751,732,363 Rls. 77,144 $
57 1387 روماني 98870431 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 51%ا لي 52% بجز لاستيك 5,574 740,350,001 Rls. 79,865 $
58 1387 روماني 83026000 دربندهاي خودكارا زفلزمعمولي. 4,937 722,366,558 Rls. 80,005 $
59 1387 روماني 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 17,349 715,116,248 Rls. 77,545 $
60 1387 روماني 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,213 686,358,907 Rls. 76,483 $
61 1387 روماني 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 180 646,970,520 Rls. 66,329 $
62 1387 روماني 56029000 نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 23,241 635,974,688 Rls. 69,297 $
63 1387 روماني 87089110 رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,569 610,860,000 Rls. 62,965 $
64 1387 روماني 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 7,500 599,000,000 Rls. 64,492 $
65 1387 روماني 28469000 تركيبات , غيرآلي يا آلي فلزا ت خاك كمياب , غيره (باستثناي سريوم ) 2,900 571,409,360 Rls. 61,116 $
66 1387 روماني 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 17,462 549,012,614 Rls. 57,615 $
67 1387 روماني 98870323 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 35% ا لي 36% بجز لاستيك 5,376 542,320,000 Rls. 55,840 $
68 1387 روماني 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 5,644 492,718,008 Rls. 53,522 $
69 1387 روماني 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 10,200 485,610,000 Rls. 49,151 $
70 1387 روماني 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 20,003 482,460,062 Rls. 50,603 $
71 1387 روماني 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 23,218 480,627,920 Rls. 51,309 $
72 1387 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 21,073 468,030,633 Rls. 48,177 $
73 1387 روماني 54023100 نخ تكستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يك لاي آن حدا كثر50تكس غيرخرده فروشي 10,417 458,587,008 Rls. 49,374 $
74 1387 روماني 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر 620 439,228,659 Rls. 45,805 $
75 1387 روماني 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 224 429,746,479 Rls. 47,612 $
76 1387 روماني 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 20,087 416,540,207 Rls. 44,694 $
77 1387 روماني 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 22,000 408,404,740 Rls. 44,267 $
78 1387 روماني 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,198 383,804,171 Rls. 40,075 $
79 1387 روماني 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,500 378,760,150 Rls. 41,054 $
80 1387 روماني 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 51,240 341,982,145 Rls. 36,820 $
81 1387 روماني 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 17,345 339,400,000 Rls. 34,657 $
82 1387 روماني 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 47,800 338,631,688 Rls. 35,425 $
83 1387 روماني 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 4,800 337,837,200 Rls. 37,646 $
84 1387 روماني 87089210 انباره هاي اگزوز ولوله هاي اگزوز ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 9,620 333,415,076 Rls. 36,697 $
85 1387 روماني 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 11,577 327,397,276 Rls. 33,425 $
86 1387 روماني 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا كسومتاليك وپرا كسومتاليك, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,500 323,874,040 Rls. 33,163 $
87 1387 روماني 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 12,000 313,468,193 Rls. 30,802 $
88 1387 روماني 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,415 291,550,500 Rls. 31,639 $
89 1387 روماني 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 4,212 275,973,000 Rls. 27,896 $
90 1387 روماني 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 4,883 272,232,658 Rls. 27,451 $
91 1387 روماني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 9,818 254,548,483 Rls. 26,433 $
92 1387 روماني 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 11,091 249,870,853 Rls. 26,222 $
93 1387 روماني 28461000 تركيبات سريوم 6,000 248,027,282 Rls. 25,923 $
94 1387 روماني 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 13,930 239,410,409 Rls. 26,261 $
95 1387 روماني 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 194 232,284,259 Rls. 23,449 $
96 1387 روماني 90278010 دستگاه PH متر 370 217,776,826 Rls. 23,010 $
97 1387 روماني 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,100 214,353,354 Rls. 23,886 $
98 1387 روماني 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيكي 4,300 205,880,862 Rls. 22,315 $
99 1387 روماني 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,000 189,652,042 Rls. 19,097 $
100 1387 روماني 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيك 3,439 185,100,000 Rls. 20,376 $
101 1387 روماني 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,510 158,327,714 Rls. 16,734 $
102 1387 روماني 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 7,000 153,400,000 Rls. 15,303 $
103 1387 روماني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,251 136,458,462 Rls. 13,741 $
104 1387 روماني 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 585 128,939,791 Rls. 12,807 $
105 1387 روماني 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,757 119,584,392 Rls. 12,211 $
106 1387 روماني 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 991 118,133,434 Rls. 12,891 $
107 1387 روماني 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 26,092 115,245,064 Rls. 12,506 $
108 1387 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,274 101,611,116 Rls. 11,088 $
109 1387 روماني 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,550 78,200,733 Rls. 8,533 $
110 1387 روماني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 83 64,710,465 Rls. 7,019 $
111 1387 روماني 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,550 60,757,227 Rls. 6,613 $
112 1387 روماني 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 4,040 60,557,839 Rls. 6,525 $
113 1387 روماني 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 585 58,022,906 Rls. 5,763 $
114 1387 روماني 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 2,291 56,589,404 Rls. 5,901 $
115 1387 روماني 84823000 رولربيرينگ كروي. 150 56,086,967 Rls. 5,649 $
116 1387 روماني 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 3,000 52,216,695 Rls. 5,400 $
117 1387 روماني 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 270 45,885,088 Rls. 4,620 $
118 1387 روماني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 350 35,200,000 Rls. 3,682 $
119 1387 روماني 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 3,029 34,252,769 Rls. 3,572 $
120 1387 روماني 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 107 26,814,311 Rls. 2,710 $
121 1387 روماني 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميكاي فشرده يادوباره ساخته شده. 48 26,199,660 Rls. 2,749 $
122 1387 روماني 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 4 25,233,514 Rls. 2,554 $
123 1387 روماني 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 120 21,011,850 Rls. 2,191 $
124 1387 روماني 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 940 20,598,960 Rls. 2,024 $
125 1387 روماني 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 201 19,714,410 Rls. 2,151 $
126 1387 روماني 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 400 18,196,592 Rls. 2,003 $
127 1387 روماني 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 1,180 17,523,020 Rls. 1,773 $
128 1387 روماني 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر 990 15,280,774 Rls. 1,658 $
129 1387 روماني 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 900 12,871,015 Rls. 1,434 $
130 1387 روماني 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 300 9,759,849 Rls. 1,052 $
131 1387 روماني 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 19 9,716,121 Rls. 1,000 $
132 1387 روماني 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 280 5,538,733 Rls. 601 $
133 1387 روماني 84133010 پمپ ا نژكتور 23 5,396,430 Rls. 549 $
134 1387 روماني 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 170 4,894,517 Rls. 534 $
135 1387 روماني 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 100 3,184,404 Rls. 351 $
136 1387 روماني 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 100 2,751,932 Rls. 300 $
137 1387 روماني 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 145 2,383,097 Rls. 234 $
138 1387 روماني 87083990 ترمزهاوترمزهاي خودكاروقطعات آن ،براي وسايل نقليه رديف 8701تا8705،بجزا نوا ع سوا ري ،سواري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 70 1,384,424 Rls. 150 $
مجموع کل
1,466,497,614,873 ريال
مجموع کل
153,263,279 دلار
[1]