آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 جمهوري چک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 398,482 39,270,416,496 Rls. 3,999,957 $
2 1387 جمهوري چک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 30,496 19,507,806,515 Rls. 2,040,072 $
3 1387 جمهوري چک 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 89 12,997,901,221 Rls. 1,301,269 $
4 1387 جمهوري چک 25070010 كائولن 4,416,000 12,254,432,780 Rls. 1,272,840 $
5 1387 جمهوري چک 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 74,250 9,133,103,861 Rls. 969,001 $
6 1387 جمهوري چک 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,482 7,594,081,823 Rls. 812,851 $
7 1387 جمهوري چک 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 114,600 7,564,199,938 Rls. 815,226 $
8 1387 جمهوري چک 90321000 ترموستات 19,996 6,735,490,482 Rls. 726,025 $
9 1387 جمهوري چک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 1,004 5,652,015,396 Rls. 601,894 $
10 1387 جمهوري چک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,000 4,112,315,353 Rls. 414,089 $
11 1387 جمهوري چک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 80,000 3,385,215,000 Rls. 336,235 $
12 1387 جمهوري چک 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 44,405 3,012,195,544 Rls. 316,316 $
13 1387 جمهوري چک 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياماشين هاي نوردكردن 36,300 2,985,174,800 Rls. 325,608 $
14 1387 جمهوري چک 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 1,090 2,878,940,411 Rls. 294,090 $
15 1387 جمهوري چک 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 55,708 2,768,707,489 Rls. 303,967 $
16 1387 جمهوري چک 37021000 فيلم عكاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يكس عكسبردا ري نشده 20,300 2,767,191,981 Rls. 295,541 $
17 1387 جمهوري چک 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 33,320 2,392,858,511 Rls. 250,803 $
18 1387 جمهوري چک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 2,455 2,319,840,666 Rls. 251,386 $
19 1387 جمهوري چک 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 85,660 2,282,028,693 Rls. 251,974 $
20 1387 جمهوري چک 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 45,722 2,256,121,596 Rls. 235,271 $
21 1387 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 52,450 2,152,419,786 Rls. 221,645 $
22 1387 جمهوري چک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 3,500 2,087,890,015 Rls. 210,240 $
23 1387 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 998 1,971,644,320 Rls. 205,689 $
24 1387 جمهوري چک 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 13,654 1,850,800,000 Rls. 194,171 $
25 1387 جمهوري چک 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 417 1,611,127,692 Rls. 163,020 $
26 1387 جمهوري چک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 16,415 1,606,819,590 Rls. 173,033 $
27 1387 جمهوري چک 90121000 ميكروسكوپها,غيرا ز ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها 810 1,591,805,300 Rls. 163,901 $
28 1387 جمهوري چک 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 4,692 1,537,931,956 Rls. 155,472 $
29 1387 جمهوري چک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 844 1,514,188,847 Rls. 160,360 $
30 1387 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 31,040 1,431,309,016 Rls. 144,798 $
31 1387 جمهوري چک 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماكودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 42,300 1,365,975,564 Rls. 150,372 $
32 1387 جمهوري چک 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لكتروليتيك`. 900 1,346,323,997 Rls. 145,235 $
33 1387 جمهوري چک 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 6,200 1,344,186,823 Rls. 137,232 $
34 1387 جمهوري چک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 250 1,322,271,125 Rls. 141,556 $
35 1387 جمهوري چک 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 800 1,288,489,125 Rls. 129,744 $
36 1387 جمهوري چک 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 7,200 1,265,046,468 Rls. 129,152 $
37 1387 جمهوري چک 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 17,720 1,200,053,490 Rls. 130,953 $
38 1387 جمهوري چک 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 65,975 1,161,268,865 Rls. 122,374 $
39 1387 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 222 1,067,433,282 Rls. 107,699 $
40 1387 جمهوري چک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 26,190 1,040,047,500 Rls. 105,130 $
41 1387 جمهوري چک 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 7,000 971,272,975 Rls. 96,805 $
42 1387 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 3,164 930,730,767 Rls. 100,103 $
43 1387 جمهوري چک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 2,280 924,426,002 Rls. 100,876 $
44 1387 جمهوري چک 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 7,315 869,688,210 Rls. 93,777 $
45 1387 جمهوري چک 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,980 812,411,454 Rls. 83,728 $
46 1387 جمهوري چک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,919 793,680,592 Rls. 86,924 $
47 1387 جمهوري چک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 931 786,389,653 Rls. 83,560 $
48 1387 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 496 770,490,700 Rls. 77,890 $
49 1387 جمهوري چک 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 17,376 659,424,374 Rls. 72,249 $
50 1387 جمهوري چک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 500 639,607,416 Rls. 64,405 $
51 1387 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 9,300 611,098,875 Rls. 63,849 $
52 1387 جمهوري چک 84068100 توربينهاي بخارغيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 295 570,322,201 Rls. 58,226 $
53 1387 جمهوري چک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 7,752 565,097,396 Rls. 62,608 $
54 1387 جمهوري چک 90151000 مسافت ياب ها 150 546,816,583 Rls. 58,873 $
55 1387 جمهوري چک 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 60 528,730,376 Rls. 53,450 $
56 1387 جمهوري چک 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,407 473,409,201 Rls. 51,240 $
57 1387 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 205 461,321,389 Rls. 47,762 $
58 1387 جمهوري چک 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 600 436,647,029 Rls. 47,235 $
59 1387 جمهوري چک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 15,128 420,530,132 Rls. 42,508 $
60 1387 جمهوري چک 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 1,300 397,820,657 Rls. 43,171 $
61 1387 جمهوري چک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 60 390,612,079 Rls. 41,003 $
62 1387 جمهوري چک 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 1 389,259,393 Rls. 39,749 $
63 1387 جمهوري چک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 530 388,611,430 Rls. 40,637 $
64 1387 جمهوري چک 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,273 374,892,073 Rls. 40,363 $
65 1387 جمهوري چک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 466 374,195,438 Rls. 39,270 $
66 1387 جمهوري چک 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 18,310 362,126,700 Rls. 39,027 $
67 1387 جمهوري چک 70022090 سايرميله ها ا زشيشه به غيرا زشيشه ا پتيكي 16,009 356,669,101 Rls. 37,266 $
68 1387 جمهوري چک 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 1,231 334,240,764 Rls. 37,031 $
69 1387 جمهوري چک 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 7,659 327,432,190 Rls. 32,783 $
70 1387 جمهوري چک 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 15,483 317,773,227 Rls. 31,563 $
71 1387 جمهوري چک 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 2,800 317,192,599 Rls. 31,168 $
72 1387 جمهوري چک 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 240 285,075,398 Rls. 31,500 $
73 1387 جمهوري چک 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 30 284,302,156 Rls. 29,391 $
74 1387 جمهوري چک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 105 282,669,563 Rls. 30,832 $
75 1387 جمهوري چک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,600 273,710,160 Rls. 27,561 $
76 1387 جمهوري چک 88021200 هليكوپترهاي بدون بار به وزن بيشترا ز 2000 كيلوگرم 322 248,503,781 Rls. 25,023 $
77 1387 جمهوري چک 30064050 كامپوزيت 774 247,588,005 Rls. 25,282 $
78 1387 جمهوري چک 29339910 مبندا زول 10 244,267,963 Rls. 24,033 $
79 1387 جمهوري چک 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 112 239,949,000 Rls. 26,414 $
80 1387 جمهوري چک 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 1,194 238,505,849 Rls. 24,352 $
81 1387 جمهوري چک 56074990 طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي 4,130 231,396,889 Rls. 23,656 $
82 1387 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 1,820 224,734,304 Rls. 22,992 $
83 1387 جمهوري چک 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 1,139 223,944,782 Rls. 23,403 $
84 1387 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 52 223,571,527 Rls. 22,974 $
85 1387 جمهوري چک 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,661 217,166,874 Rls. 21,952 $
86 1387 جمهوري چک 85030010 ا نوا ع كلكتور 1,685 211,506,105 Rls. 22,388 $
87 1387 جمهوري چک 82053000 رنده, ا سكنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي كارروي چوب. 2,016 193,355,476 Rls. 20,831 $
88 1387 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 194 188,942,698 Rls. 20,663 $
89 1387 جمهوري چک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 1,275 180,221,625 Rls. 18,633 $
90 1387 جمهوري چک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 25 176,847,278 Rls. 19,040 $
91 1387 جمهوري چک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 2,547 158,763,310 Rls. 16,248 $
92 1387 جمهوري چک 37023900 سايرفيلم ها, بصورت رول, سورا خ نشده كه پهناي آن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 1,726 150,789,700 Rls. 16,235 $
93 1387 جمهوري چک 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 400 148,256,498 Rls. 14,929 $
94 1387 جمهوري چک 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 1,555 146,870,039 Rls. 15,573 $
95 1387 جمهوري چک 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 150 139,389,807 Rls. 15,204 $
96 1387 جمهوري چک 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 200 137,521,707 Rls. 13,919 $
97 1387 جمهوري چک 85153120 ماشين جوشكاري ا لكترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 638 132,001,455 Rls. 14,314 $
98 1387 جمهوري چک 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 399 130,953,522 Rls. 14,125 $
99 1387 جمهوري چک 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا ركاست ويدئو 300 129,405,607 Rls. 14,115 $
100 1387 جمهوري چک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,356 128,400,826 Rls. 13,459 $
101 1387 جمهوري چک 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 600 126,930,721 Rls. 13,764 $
102 1387 جمهوري چک 90261010 فلومتر 300 117,101,273 Rls. 12,785 $
103 1387 جمهوري چک 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,243 114,531,953 Rls. 11,254 $
104 1387 جمهوري چک 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 45 114,212,677 Rls. 12,458 $
105 1387 جمهوري چک 82057000 گيره, قيدوهمانند. 5,275 111,305,780 Rls. 12,328 $
106 1387 جمهوري چک 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 140 109,941,755 Rls. 11,992 $
107 1387 جمهوري چک 92019000 پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 3,740 106,714,049 Rls. 10,897 $
108 1387 جمهوري چک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 342 103,281,764 Rls. 11,208 $
109 1387 جمهوري چک 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 1,285 101,442,930 Rls. 10,815 $
110 1387 جمهوري چک 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 750 99,572,049 Rls. 10,252 $
111 1387 جمهوري چک 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 30 98,255,450 Rls. 10,257 $
112 1387 جمهوري چک 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 143 93,393,692 Rls. 9,419 $
113 1387 جمهوري چک 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 500 91,677,640 Rls. 9,020 $
114 1387 جمهوري چک 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,100 91,428,435 Rls. 9,206 $
115 1387 جمهوري چک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 570 91,398,565 Rls. 9,785 $
116 1387 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 2,400 89,600,036 Rls. 9,693 $
117 1387 جمهوري چک 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,207 87,363,580 Rls. 9,111 $
118 1387 جمهوري چک 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 470 85,971,438 Rls. 8,975 $
119 1387 جمهوري چک 63072000 كمربندنجات وجليقه نجات. 1,436 85,154,148 Rls. 9,026 $
120 1387 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 192 82,690,095 Rls. 8,724 $
121 1387 جمهوري چک 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلك وچارچوب ميلميلك 300 74,391,917 Rls. 7,667 $
122 1387 جمهوري چک 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,406 70,245,801 Rls. 7,339 $
123 1387 جمهوري چک 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 10 69,244,794 Rls. 6,933 $
124 1387 جمهوري چک 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 185 59,481,765 Rls. 6,210 $
125 1387 جمهوري چک 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 764 57,639,665 Rls. 5,804 $
126 1387 جمهوري چک 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 694 54,973,821 Rls. 5,557 $
127 1387 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 620 54,024,780 Rls. 5,468 $
128 1387 جمهوري چک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 106 51,976,005 Rls. 5,322 $
129 1387 جمهوري چک 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 542 51,106,437 Rls. 5,502 $
130 1387 جمهوري چک 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 26 49,728,287 Rls. 4,998 $
131 1387 جمهوري چک 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 850 47,996,745 Rls. 4,722 $
132 1387 جمهوري چک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 161 47,117,325 Rls. 5,107 $
133 1387 جمهوري چک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 546 45,784,018 Rls. 4,965 $
134 1387 جمهوري چک 88031000 ملخهاوقسمت هاي گردنده وا جزاء ،قطعات آنها،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 14 45,180,365 Rls. 4,488 $
135 1387 جمهوري چک 90212100 دندا نهاي مصنوعي 60 42,527,031 Rls. 4,355 $
136 1387 جمهوري چک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 28 42,478,330 Rls. 4,393 $
137 1387 جمهوري چک 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 170 41,454,650 Rls. 4,268 $
138 1387 جمهوري چک 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 21 39,000,000 Rls. 4,205 $
139 1387 جمهوري چک 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 150 36,529,971 Rls. 3,618 $
140 1387 جمهوري چک 84141010 تلمبه هاي ساكشن پزشكي 50 35,287,610 Rls. 3,492 $
141 1387 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 230 34,624,027 Rls. 3,565 $
142 1387 جمهوري چک 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 750 34,257,836 Rls. 3,458 $
143 1387 جمهوري چک 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 100 33,076,003 Rls. 3,568 $
144 1387 جمهوري چک 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 50 32,910,923 Rls. 3,436 $
145 1387 جمهوري چک 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 2 31,957,488 Rls. 3,304 $
146 1387 جمهوري چک 82021000 ا ره دستي. 553 29,332,211 Rls. 3,229 $
147 1387 جمهوري چک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 132 28,491,425 Rls. 2,958 $
148 1387 جمهوري چک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 3 28,485,888 Rls. 3,179 $
149 1387 جمهوري چک 96035090 بروسهاي تشكيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 1 28,293,740 Rls. 2,960 $
150 1387 جمهوري چک 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيك 220 28,252,680 Rls. 2,860 $
151 1387 جمهوري چک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 80 26,476,817 Rls. 2,680 $
152 1387 جمهوري چک 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 12 23,714,788 Rls. 2,421 $
153 1387 جمهوري چک 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 153 23,616,140 Rls. 2,543 $
154 1387 جمهوري چک 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36 23,549,490 Rls. 2,372 $
155 1387 جمهوري چک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2 20,746,991 Rls. 2,124 $
156 1387 جمهوري چک 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 2 20,294,965 Rls. 2,066 $
157 1387 جمهوري چک 85044060 ا نوا ع S.P.U 40 18,879,728 Rls. 2,043 $
158 1387 جمهوري چک 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 24 17,306,520 Rls. 1,767 $
159 1387 جمهوري چک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 20 15,439,618 Rls. 1,692 $
160 1387 جمهوري چک 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 107 15,321,832 Rls. 1,507 $
161 1387 جمهوري چک 90278010 دستگاه PH متر 15 15,037,728 Rls. 1,570 $
162 1387 جمهوري چک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 65 14,719,310 Rls. 1,507 $
163 1387 جمهوري چک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 98 12,301,869 Rls. 1,362 $
164 1387 جمهوري چک 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 29 10,468,345 Rls. 1,129 $
165 1387 جمهوري چک 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 103 9,010,219 Rls. 998 $
166 1387 جمهوري چک 90322000 مانوستات 50 8,910,000 Rls. 993 $
167 1387 جمهوري چک 84715010 جعبه كامپيوترشخصي(PC)شامل كليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 20 7,551,891 Rls. 817 $
168 1387 جمهوري چک 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 300 6,454,020 Rls. 704 $
169 1387 جمهوري چک 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 78 5,886,826 Rls. 638 $
170 1387 جمهوري چک 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 6 3,293,616 Rls. 332 $
171 1387 جمهوري چک 62160000 دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش. 15 3,284,688 Rls. 364 $
172 1387 جمهوري چک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 10 2,976,940 Rls. 326 $
173 1387 جمهوري چک 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 18 1,663,454 Rls. 184 $
174 1387 جمهوري چک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 30 1,606,122 Rls. 172 $
175 1387 جمهوري چک 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 5/1 ميليمتر وكمتر 4 1,513,320 Rls. 168 $
176 1387 جمهوري چک 65059000 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 35 1,215,926 Rls. 135 $
مجموع کل
208,187,664,925 ريال
مجموع کل
21,694,843 دلار
[1]