آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 جمهوري عربي سوريه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,505,637 34,719,566,023 Rls. 3,668,611 $
2 1387 جمهوري عربي سوريه 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 718,009 18,975,068,554 Rls. 1,988,105 $
3 1387 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بكر 1,321,985 16,839,882,813 Rls. 1,742,115 $
4 1387 جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 876,940 16,709,455,013 Rls. 1,739,154 $
5 1387 جمهوري عربي سوريه 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 141 10,463,206,713 Rls. 1,140,554 $
6 1387 جمهوري عربي سوريه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 499,568 6,888,501,566 Rls. 728,931 $
7 1387 جمهوري عربي سوريه 14042000 لنتر پنبه 598,240 4,867,893,771 Rls. 527,628 $
8 1387 جمهوري عربي سوريه 32121000 ورقه هاي دا غ زني دربسته هاي خرده فروشي 118,461 4,187,865,208 Rls. 436,972 $
9 1387 جمهوري عربي سوريه 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 69,301 3,348,785,536 Rls. 351,551 $
10 1387 جمهوري عربي سوريه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 67,535 1,830,834,949 Rls. 191,933 $
11 1387 جمهوري عربي سوريه 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف ) 97,876 1,728,598,677 Rls. 181,285 $
12 1387 جمهوري عربي سوريه 29291000 ا يزوسيانات ها 69,840 1,701,320,104 Rls. 183,625 $
13 1387 جمهوري عربي سوريه 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 62,000 1,557,914,614 Rls. 169,375 $
14 1387 جمهوري عربي سوريه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 99,285 1,531,611,407 Rls. 159,194 $
15 1387 جمهوري عربي سوريه 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 370 1,522,125,000 Rls. 157,358 $
16 1387 جمهوري عربي سوريه 84262000 جرثقيل هاي برجي 98,000 1,405,837,000 Rls. 151,654 $
17 1387 جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 78,578 1,239,542,893 Rls. 129,405 $
18 1387 جمهوري عربي سوريه 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 104,984 1,176,196,133 Rls. 122,434 $
19 1387 جمهوري عربي سوريه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي 51,881 1,117,477,880 Rls. 113,659 $
20 1387 جمهوري عربي سوريه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 10,400 1,070,085,988 Rls. 115,386 $
21 1387 جمهوري عربي سوريه 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 26,640 1,060,070,722 Rls. 107,498 $
22 1387 جمهوري عربي سوريه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 13,816 953,581,727 Rls. 97,003 $
23 1387 جمهوري عربي سوريه 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 245 949,189,860 Rls. 100,361 $
24 1387 جمهوري عربي سوريه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 49,539 916,715,534 Rls. 95,840 $
25 1387 جمهوري عربي سوريه 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 24,988 797,656,585 Rls. 83,793 $
26 1387 جمهوري عربي سوريه 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 31,459 780,740,406 Rls. 83,733 $
27 1387 جمهوري عربي سوريه 83089000 چفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگك،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 101,840 716,909,241 Rls. 74,355 $
28 1387 جمهوري عربي سوريه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 22,674 672,665,027 Rls. 70,157 $
29 1387 جمهوري عربي سوريه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 73,547 634,893,583 Rls. 65,472 $
30 1387 جمهوري عربي سوريه 84821000 بلبرينگ. 35,973 633,826,484 Rls. 66,683 $
31 1387 جمهوري عربي سوريه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 50,050 621,015,180 Rls. 61,860 $
32 1387 جمهوري عربي سوريه 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 17,620 589,715,640 Rls. 59,399 $
33 1387 جمهوري عربي سوريه 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 20,000 570,207,960 Rls. 63,540 $
34 1387 جمهوري عربي سوريه 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 52,641 561,573,835 Rls. 58,834 $
35 1387 جمهوري عربي سوريه 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذكوردرجاي ديگرا ز كاغذيامقوا 15,000 550,541,380 Rls. 58,938 $
36 1387 جمهوري عربي سوريه 56041000 نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج. 54,208 506,296,314 Rls. 52,338 $
37 1387 جمهوري عربي سوريه 48172000 نامه پاكتي,كارت پستال غيرمصوروكارت نامه گاري, ا زكاغذيامقوا 51,014 501,179,240 Rls. 52,860 $
38 1387 جمهوري عربي سوريه 60039000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف به پهناي حدا كثر30cmا زساير ا لياف غيرمذكوردر جاي ديگر 12,887 417,098,650 Rls. 43,678 $
39 1387 جمهوري عربي سوريه 48111000 كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 7,600 399,537,658 Rls. 41,139 $
40 1387 جمهوري عربي سوريه 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 24,240 397,256,200 Rls. 41,081 $
41 1387 جمهوري عربي سوريه 82072090 سايرحديده ها برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 7,500 363,039,025 Rls. 40,208 $
42 1387 جمهوري عربي سوريه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,394 308,276,390 Rls. 31,164 $
43 1387 جمهوري عربي سوريه 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 20,519 303,889,212 Rls. 31,614 $
44 1387 جمهوري عربي سوريه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان. 16,319 300,220,144 Rls. 33,454 $
45 1387 جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 7,800 299,941,105 Rls. 31,486 $
46 1387 جمهوري عربي سوريه 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 15,904 291,838,512 Rls. 31,846 $
47 1387 جمهوري عربي سوريه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 11,850 264,455,760 Rls. 27,457 $
48 1387 جمهوري عربي سوريه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 23,720 251,399,376 Rls. 26,422 $
49 1387 جمهوري عربي سوريه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 3,000 250,704,144 Rls. 26,658 $
50 1387 جمهوري عربي سوريه 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 6,600 220,548,973 Rls. 23,024 $
51 1387 جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 7,000 201,524,226 Rls. 21,038 $
52 1387 جمهوري عربي سوريه 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 40,760 200,856,848 Rls. 20,253 $
53 1387 جمهوري عربي سوريه 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 16,226 181,055,851 Rls. 19,757 $
54 1387 جمهوري عربي سوريه 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 62,280 178,657,287 Rls. 19,869 $
55 1387 جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,445 147,590,541 Rls. 15,975 $
56 1387 جمهوري عربي سوريه 63109000 كهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وكابل وا شياءمستعمل ا زريسمان, طناب وكابل ا زسايرمواد (غيرازجورشده ) 62,370 132,728,178 Rls. 14,168 $
57 1387 جمهوري عربي سوريه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,000 114,987,600 Rls. 12,600 $
58 1387 جمهوري عربي سوريه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 4,340 110,887,919 Rls. 12,063 $
59 1387 جمهوري عربي سوريه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 9,472 103,549,950 Rls. 11,018 $
60 1387 جمهوري عربي سوريه 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 2,000 98,000,000 Rls. 10,252 $
61 1387 جمهوري عربي سوريه 96142000 پيپ وسرپيپ. 8,550 93,721,278 Rls. 9,566 $
62 1387 جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,299 87,979,770 Rls. 9,518 $
63 1387 جمهوري عربي سوريه 49029010 كاتالوگ هاي تجاري وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 8,184 84,091,866 Rls. 8,506 $
64 1387 جمهوري عربي سوريه 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 50 73,136,849 Rls. 7,365 $
65 1387 جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 6,838 64,692,466 Rls. 7,008 $
66 1387 جمهوري عربي سوريه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 2,229 63,509,001 Rls. 6,848 $
67 1387 جمهوري عربي سوريه 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,590 50,991,791 Rls. 5,206 $
68 1387 جمهوري عربي سوريه 54078300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, باكمترا ز85 %رشته هاي سنتتيك, مخلوط باپنبه 1,427 47,041,802 Rls. 4,710 $
69 1387 جمهوري عربي سوريه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 1,660 44,177,821 Rls. 4,612 $
70 1387 جمهوري عربي سوريه 96071100 زيپ بادندا نه ا زفلزا ت معمولي. 7,878 43,727,144 Rls. 4,460 $
71 1387 جمهوري عربي سوريه 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 2,447 38,538,953 Rls. 3,813 $
72 1387 جمهوري عربي سوريه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,620 38,492,103 Rls. 4,167 $
73 1387 جمهوري عربي سوريه 49090000 كارت پستال چاپ شده يامصور,كارت چاپ شده بامضمون تهنيت, ا طلاعيه هاي شخصي,حتي مصور,و... 3,706 35,098,333 Rls. 3,806 $
74 1387 جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 1,972 34,752,073 Rls. 3,761 $
75 1387 جمهوري عربي سوريه 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 1,699 33,057,201 Rls. 3,252 $
76 1387 جمهوري عربي سوريه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيكي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 465 32,709,172 Rls. 3,396 $
77 1387 جمهوري عربي سوريه 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 23 32,325,405 Rls. 3,272 $
78 1387 جمهوري عربي سوريه 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 1,000 28,767,257 Rls. 3,003 $
79 1387 جمهوري عربي سوريه 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مكانيكي پوليش شده 1,382 28,379,603 Rls. 2,965 $
80 1387 جمهوري عربي سوريه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 510 24,911,437 Rls. 2,576 $
81 1387 جمهوري عربي سوريه 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 1,320 24,635,111 Rls. 2,585 $
82 1387 جمهوري عربي سوريه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 2,325 23,638,557 Rls. 2,383 $
83 1387 جمهوري عربي سوريه 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 1,380 22,631,389 Rls. 2,290 $
84 1387 جمهوري عربي سوريه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 319 19,652,156 Rls. 2,053 $
85 1387 جمهوري عربي سوريه 58050000 ديوا ركوب هاي دست باف ا زنوع گوبلن, فلاندر,غيره. 1,849 19,128,700 Rls. 1,936 $
86 1387 جمهوري عربي سوريه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 9 19,034,440 Rls. 2,060 $
87 1387 جمهوري عربي سوريه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,170 19,034,360 Rls. 1,944 $
88 1387 جمهوري عربي سوريه 52041100 نخ ا ز پنبه برا ي دوخت, باحدا قل 85% پنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,220 15,906,084 Rls. 1,751 $
89 1387 جمهوري عربي سوريه 48171000 پاكت كاغذي يامقوا ئي 1,350 13,607,235 Rls. 1,397 $
90 1387 جمهوري عربي سوريه 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 52 11,505,372 Rls. 1,163 $
91 1387 جمهوري عربي سوريه 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 505 9,522,954 Rls. 1,039 $
92 1387 جمهوري عربي سوريه 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي كمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 620 9,273,776 Rls. 1,027 $
93 1387 جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند 190 8,483,556 Rls. 854 $
94 1387 جمهوري عربي سوريه 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 670 8,468,297 Rls. 919 $
95 1387 جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 50 7,915,267 Rls. 778 $
96 1387 جمهوري عربي سوريه 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 210 6,474,471 Rls. 648 $
97 1387 جمهوري عربي سوريه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 150 5,847,996 Rls. 586 $
98 1387 جمهوري عربي سوريه 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 65 5,802,359 Rls. 600 $
99 1387 جمهوري عربي سوريه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 400 5,695,668 Rls. 627 $
100 1387 جمهوري عربي سوريه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 399 5,530,112 Rls. 599 $
101 1387 جمهوري عربي سوريه 87089190 ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 20 4,996,056 Rls. 522 $
102 1387 جمهوري عربي سوريه 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 10 4,710,116 Rls. 490 $
103 1387 جمهوري عربي سوريه 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 280 3,792,633 Rls. 406 $
104 1387 جمهوري عربي سوريه 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي 90 3,696,438 Rls. 398 $
105 1387 جمهوري عربي سوريه 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 259 2,469,898 Rls. 266 $
106 1387 جمهوري عربي سوريه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 45 1,773,981 Rls. 185 $
107 1387 جمهوري عربي سوريه 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 106 1,477,329 Rls. 160 $
108 1387 جمهوري عربي سوريه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 32 1,040,918 Rls. 103 $
109 1387 جمهوري عربي سوريه 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 5 489,650 Rls. 50 $
مجموع کل
151,702,928,313 ريال
مجموع کل
15,969,447 دلار
[1]