آمار کل " واردات از" کشور "توگو" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 توگو 85452000 جاروبك هاي زغالي 450 733,566,749 Rls. 74,663 $
2 1387 توگو 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 91,720 591,263,573 Rls. 60,543 $
3 1387 توگو 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 397 242,113,545 Rls. 24,643 $
مجموع کل
1,566,943,867 ريال
مجموع کل
159,849 دلار
[1]